• Професійна досвідчена команда — це головний актив групи Нафтогаз, від якого залежить досягнення очікуваних результатів бізнесу та створення цінності для суспільства. Протягом двох років ми впроваджуємо кращі практики управління персоналом та робимо максимально прозорими усі процеси всередині компанії. Це дозволило об'єднати найкращих фахівців, які долучилися до перетворення компанії на сучасний прибутковий та прозорий бізнес.

   

  Структура персоналу групи Нафтогаз у 2016 роціХарактеристики персоналу групи Нафтогаз

  Сьогодні на підприємствах групи працюють люди з досвідом роботи у великих міжнародних компаніях, таких як ArcelorMittal, BCG, Chevron, ConocoPhillips, Deloitte,

  Dragon Capital, ExxonMobil, EY, KPMG, McKinsey&Company, PwC, Shell та інших.

  Нафтогаз є одним з найбільших роботодавців України. На підприємствах, що входять до групи Нафтогаз, працює 74 765 працівників, у тому числі керівників — 8 466 осіб (11%), професіоналів та фахівців — 12 537 осіб (17%), технічних службовців — 493 особи (0,7%), кваліфікованих та інших робітників — 53 269 осіб (71,3%).

  У гендерній структурі підприємств групи переважають чоловіки: 78% чоловіків (58 190 осіб) та 22% жінок (16 575 осіб).

  Із загальної чисельності керівників, професіоналів, фахівців підприємств групи (21 003 особи) повну вищу освіту, неповну вищу та базову вищу мають 20 680 осіб або 98%. Кількість кандидатів і докторів наук — 217 осіб, ще 22 особи мають вчене звання.

  Чисельність працівників віком до 35 років — 18 893 особи (25%), працівники, яким до настання права на пенсію за віком залишилось 5 і менше років — 10 154 особи (14%), пенсіонерів за віком — 2 055 осіб (3%), переважна частина працівників віком від 35 до 50 років (58%).

  Політика у сфері прав людини

  Як міжнародна компанія ми поважаємо та захищаємо права людини в країнах, де ми працюємо. Компанія здійснює свою діяльність відповідно до принципів Загальної декларації прав людини, конвенцій Міжнародної організації праці (Конвенції №29, 87, 98, 100, 105, 111, 138, 182), Глобального договору ООН 1999 року. Політику компанії щодо захисту прав людини розроблено відповідно до положень зазначених вище актів.

  Організація робочого процесу в компанії та регулювання трудових відносин базується на таких принципах:

  • свобода зібрань та колективних переговорів;

  • належні умови праці та оплата праці;

  • заборона дискримінації за статевою, політичною, релігійною, національною чи віковою ознакою, сексуальною орієнтацією, а також примусової та дитячої праці. Упро-
  довж 2016 року в компанії випадки дискримінації не зафіксовано.

  Компанія гарантує, що законні права співробітників у жодному разі не будуть
  порушуватися. Компанія постійно аналізує ризики, що можуть потенційно призвести до порушення прав співробітників, та робить все можливе, щоб їм запобігти.

  Система оплати праці

  В Нафтогазі діє справедлива та прозора система оплати праці з дотриманням норм і гарантій, передбачених чинним законодавством України, генеральною та галузевими угодами.

  Середньомісячна заробітна плата штатних працівників у цілому в групі Нафтогаз за
  2016 рік зросла на 37% порівняно з 2015 роком.

  Станом на 1 січня 2017 року заборгованість із виплати заробітної плати на підприємствах компанії відсутня. Керівництво Нафтогазу постійно контролює своєчасну
  виплату заробітної плати працівникам підприємств компанії.

  Реформування чинної системи оплати праці відбувається згідно з передовими міжнародними практиками на основі грейдингового підходу. Така система відповідає бізнес–стратегії компанії, забезпечує зовнішню та внутрішню справедливість рівнів оплати праці, виключає можливість суб'єктивізму в оплаті праці та є прозорою.

  Середньомісячна зарплата на підприємствах групи Нафтогаз

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Ми впроваджуємо справедливу, збалансовану, прозору та орієнтовану на продуктивність систему оплати праці. Це основний інструмент для залучення та утримання кращих фахівців з необхідними навичками, знаннями, компетенціями, відповідними цінностями, які будуть ефективно працювати на досягнення результатів відповідно до бізнес-стратегії компанії та отримувати за це справедливу винагороду. Для нас важлива мотивація та залученість співробітників до змін всередині компанії".

  Начальник Департаменту управління
  персоналом та соціальної політики,
  Іван Синяков

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Соціальне забезпечення працівників

  Керівництво компанії та її підприємств усвідомлює, що стабільне та ефективне функціонування компанії та нафтогазової галузі безпосередньо пов'язане з кліматом

  у трудових колективах, вчасною виплатою заробітної плати, створенням безпечних умов праці, забезпеченням гідного рівня життя та надійного соціального захисту працівників.

  Тому, незважаючи на складну економічну та політичну ситуацію в країні, підприємства компанії протягом минулого року в межах фінансових можливостей виконували норми галузевої угоди та колективних договорів, вживали заходів щодо збереження рівня і обсягів гарантій, пільг, компенсацій працівникам галузі, а також прав трудових колективів.

  Відповідно до положень галузевої угоди та колективних договорів підприємства компанії забезпечували оздоровлення працівників та членів їх сімей, в тому числі дітей, а також пенсіонерів за рахунок коштів підприємств і профспілкових організацій.

  За звітний період путівки отримало понад 8 тисяч працівників, що на дві тисячі більше, ніж у 2015 році, та понад 8 тисяч дітей, що відповідає минулорічному показнику.
  Загальні витрати на їх оздоровлення склали 95,6 млн грн. Це на 11% більше показника за аналогічний період 2015 року.

  Витрати підприємств групи Нафтогаз на соціальне забезпечення працівників у 2016 році, млн грн

  Також забезпечується фінансування та утримання об'єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансі підприємств компанії та якими користуються не лише працівники компанії, а й жителі населених пунктів за місцезнаходженням підприємств та їх філій. До таких належать об'єкти житлового фонду, заклади культури, охорони здоров'я та харчування, спортивні споруди, оздоровчі заклади тощо. Витрати на їх утримання за звітний період склали 355,0 млн грн, що на 28% більше, ніж
  у 2015 році.

  Система додаткових пільг і гарантій відповідно до колективного договору передбачає витрати на:

  • оздоровлення та відпочинок працівників та членів їх сімей, у тому числі дітей;

  • медичне страхування та/або компенсація вартості лікування;

  • преміювання;

  • інші матеріальні допомоги та виплати (матеріальну допомогу при народженні дитини, а також малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, виплати пенсіонерам та ветеранам та інші).

  Система нематеріального стимулювання включає в себе відзначення корпоративними нагородами (почесні звання та грамоти). Також в компанії діє заохочення шляхом надання можливості навчатися та підвищувати свою кваліфікацію за рахунок коштів компанії.

  Чисельність працівників НафтогазуСоціальне партнерство у сфері праці

  Соціальне партнерство підприємств групи базується на таких основних принципах:

  • рівноправність сторін;

  • повага і врахування інтересів сторін;

  • дотримання сторонами та їх представниками законів та інших нормативно–правових актів;

  • договірне регулювання соціально–трудових відносин;

  • необхідність досягнення взаємоприйнятних компромісів під час узгодження умов колективного договору;

  • свобода вибору під час обговорення питань праці;

  • добровільність прийняття сторонами на себе зобов'язань.

  99% працівників підприємств групи Нафтогаз є членами профспілки. Двічі на рік проводяться спільні засідання органів роботодавця та профспілок стосовно підсумків виконання галузевих угод.

  Норми колективних договорів та галузевої угоди поширюються на всіх працівників
  підприємств групи, у тому числі на тих, які працюють на умовах тимчасової або неповної зайнятості. 

  Професійний розвиток працівників

  Нафтогаз впроваджує політику, спрямовану на підвищення рівня професійної підготовки персоналу і розвиток кадрового потенціалу. Відповідно до завдань та пропозицій підрозділів компанії реалізовується єдиний план розвитку та вдосконалення професійних навичок та знань.

  Також проводяться корпоративні програми навчання в рамках впровадження інтегрованої системи менеджменту відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000 в сферах якості, екології, енергозбереження і соціальної відповідальності.

  У 2016 році підвищили кваліфікацію 19 643 працівника групи проти 17 428 працівників у 2015 році. З них основну частину становлять технічні службовці та кваліфіковані працівники робітничих спеціальностей (13 206). Навчено новим професіям (підготовка, перепідготовка, суміжні професії) — 2 235 працівників. У 2016 році 219 співробітників навчалися на курсах англійської мови. 

  Робота зі студентами та молодими спеціалістами

  Робота з талановитою молоддю є одним з найважливіших пріоритетів Нафтогазу, який системно працює над тим, щоб забезпечити стабільне щорічне поповнення підприємств групи кращими фахівцями покоління Y. У цьому напрямку Нафтогаз тісно співпрацює з фаховими ВНЗ: студенти Івано–Франківського національного технічного університету нафти і газу, Полтавського національного технічного університету, Дрогобицького коледжу нафти і газу, інших ВНЗ та навчальних центрів мають можливість навчатися за дуальною системою, коли учень одночасно отримує теоретичні знання у ВНЗ і практичні — на підприємствах групи. Студенти повністю занурюються у виробниче середовище зі специфікаціями, плануванням, щотижневими звітами, контролем якості, вчаться працювати в команді.

  У кожного студента на час практики є наставник (керівник практики) — співробітник підрозділу, який допомагає оволодіти професією та адаптуватися, познайомитися з робочим процесом.

  У разі успішного проходження практики студенти виробничих професій, як правило, отримують пропозицію щодо роботи на підприємствах групи після закінчення ВНЗ.

  Підприємства групи охоче приймають на роботу випускників і, більш того, готові інвестувати в їх розвиток і навчання, сприяти в побудові успішної кар'єри. "Навчання роботою" є основною, а не додатковою частиною навчального процесу.

  16 червня 2016 року Укргазвидобування та Ініціатива "Професійний Уряд" підписали Меморандум про співробітництво з метою залучення висококваліфікованих кандидатів.
  За організаційної підтримки з боку Професійного уряду будуть ініційовані короткострокові стажування в компанії, спрямовані на підготовку фахівців для Укргазвидобування, державних підприємств і державної служби.

  Кількість молодих спеціалістів останніх трьох років випуску

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  "Зараз в компанію прийшло багато молоді. Рівень заробітної плати гідний. У нас ще є вакансії, не раджу нехтувати будь-якою роботою. Тому що крім знань та бажання працювати в престижній компанії, треба ще здобути необхідний стартовий досвід".
  Головний геолог Укргазвидобування,
  Михайло Мачужак

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Що зроблено у 2016 роціНайважливіші завдання на 2017 рік

  Група визначила для себе основні завдання з управління персоналом на 2017 рік:

  1. Завершення впровадження системи оплати праці на основі "грейдів" (на усіх рівнях) для всіх категорій персоналу, а також системи оцінки/управління за цілями. Це дозволить зв'язати систему оплати праці та цілі бізнесу (результат виконання/
  досягнення цілей), створити умови для побудови послідовної політики
  оплати праці та системи заохочення, що відповідає міжнародним практикам та стандартам, а також мати загальне розуміння про зміст і внесок кожної посади в досягнення стратегічних цілей компанії.

  2. Побудова ефективної системи внутрішніх комунікацій в групі Нафтогаз. Система комунікацій включатиме в себе комплекс каналів та засобів для обміну інформацією з різними цільовими групами. Цілісна система буде працювати постійно у єдиних
  стандартах, що дасть можливість кожному співробітнику отримувати оперативну та достовірну інформацію про цілі, стратегію, результати компанії, підприємств та окремих співробітників. Також буде налаштовано систему зворотного зв'язку для співробітників
  через виділені канали та систему опитувань з можливістю залучення співробітників до планування роботи компанії та безпосереднього впливу на процеси всередині.

  3. Створення єдиної системи управління знаннями, розвитку лідерства і талантів групи Нафтогаз на базі Корпоративного університету, мета якого — розвиток бізнесу через єдиний комплекс заходів з розвитку ключових навичок, компетенцій та управлінського потенціалу співробітників групи Нафтогаз.

  4. Створення об'єднання роботодавців України як уповноваженого органу для представлення та захисту прав та законних інтересів роботодавців галузі в економічній, соціальній, трудовій та інших сферах, у тому числі в їх відносинах з іншими сторонами
  соціального діалогу, а також під час укладання галузевої угоди.

  5. Впровадження єдиної кадрової політики в групі Нафтогаз, у якій будуть закріплені єдині стандарти, принципи та правила управління персоналом і взаємовідносинами
  співробітника та компанії на усіх рівнях та підприємствах.

   
  << Попередній розділ

  Наступний розділ >>