• Група Нафтогаз приділяє значну увагу екологічній безпеці та охороні довкілля. У своїй діяльності компанія керується принципами європейського екологічного права та найкращими світовими практиками в цій сфері

  Нафтогаз використовує у своїй роботі комплексний підхід щодо зниження свого прямого та непрямого негативного впливу на навколишнє середовище. Такий підхід враховує усі аспекти впливу, включаючи:

  • охорону атмосферного повітря;

  • охорону водних ресурсів та надр;

  • охорону земель і утилізацію відходів виробництва;

  • захист біорізноманіття;

  • енерго– і ресурсозбереження.

  Система управління екологічною безпекою

  У сфері охорони довкілля Нафтогаз керується Статутом, Кодексом корпоративної етики компанії, вимогами законодавства Україіни, а також міжнародними директивами, конвенціями та стандартами.

  У 2016 році в компанії затверджено нову редакцію Екологічної політики, яка відповідає вимогам стандарту ISO 14001 та визначає принципи діяльності та зобов'язання компанії у сфері охорони довкілля.

  Компанія послідовно реалізує Комплексний план заходів з охорони навколишнього природного середовища на 2015‑2020 роки.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Детальніше ознайомитися з Екологічною політикою компанії можна на сайті
  www.naftogaz.com
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Нафтогаз відповідально ставиться до соціально‑екологічних аспектів управління своїми закупками. До складу тендерного комітету компанії у липні 2016 року введено представника Департаменту з охорони праці, екологічної та промислової безпеки для моніторингу виконання постачальниками вимог з охорони праці та довкілля.

  Витрати на охорону

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Основні принципи Екологічної політики Нафтогазу:

  • лідерство та відповідальність;

  • сталий розвиток;

  • ефективний екологічний менеджмент;

  • пріоритет превентивних заходів;

  • підвищення рівня екологічної культури та свідомості;

  • відкритість інформації та прозорість комунікацій.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  В травні 2016 року затверджено Опитувальник щодо екологічно‑соціальної політики учасників закупівель. Його розміщено на сайті компанії www.naftogaz.com. Компанія та окремі підприємства групи вже використовують його під час проведення закупівель.

  На стадії погодження знаходиться проект регламенту взаємодії структурних підрозділів Нафтогазу під час закупівлі товарів, робіт та послуг, в якому прописаний механізм оцінки дотримання постачальником екологічно‑соціальних вимог компанії та законодавства України у сфері охорони довкілля.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Співпраця з міжнародними фінансовими інститутами

  В рамках співробітництва з міжнародниими фінансовими інститутами компанія взяла на себе зобов'язання щодо наближення стандартів своєї діяльності до принципів екологічно-соціальної політики ЄБРР. У 2016 році ЄБРР проводив моніторинг впровадження нових стандартів звітності, прозорості, екологічної та соціальної відповідальності у Нафтогазі.

  Корпорація OPIC (США) у травні 2016 року провела технічний аудит західного комплексу підземного зберігання газу в Україні, за результатами якого Нафтогаз отримав позитивний висновок щодо рівня безпеки та впливу на довкілля.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ключові результати 2016 року

  • Поточні витрати та капітальні інвестиції підприємств групи Нафтогаз, спрямовані на охорону навколишнього середовища, склали 83,7 млн грн.

  • Реалізовані заходи в сфері підвищення енергоефективності сприяли економії паливно‑енергетичних ресурсів на 1,15 млрд грн.

  • Виконано екологічні заходи, передбачені кредитною угодою з ЄБРР, та проведено комплексний аналіз усіх аспектів екологічного впливу діяльності компанії з розробленням заходів щодо підвищення ефективності поводження з відходами та використання водних ресурсів.

  Поточні витрати та капітальні інвестиції

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  У 2016 році виконано такі етапи робіт щодо впровадження в Нафтогазі системи екологічного менеджменту:

  • Проведено діагностику виробничих процесів та наявної системи управління Нафтогазу, зокрема:

  - проаналізовано види діяльності компанії, організаційну структуру та функції управління;

  - визначено сильні та слабкі сторони діяльності в сфері екології, охорони праці, енергозбереження, соціальної відповідальності та управління якістю;

  - проаналізовано та оцінено відповідність фактичних результатів діяльності компанії вимогам стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000;

  • Проведено навчання працівників компанії щодо методології створення інтегрованої системи менеджменту та впровадження систем менеджменту відповідно до вимог стандартів ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001 (ISO 45001) та SA 8000;

  • Розроблено політики й цілі систем менеджменту, карти процесів, а також визначено ризики процесів.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Впровадження міжнародних стандартів

  Компанія взяла на себе зобов'язання щодо впровадження та сертифікації системи екологічного менеджменту згідно зі стандартом ISO 14001.

  Розробка нового стандарту організації управління (СОУ) в сфері транспортування нафти

  В 2016 році Укртранснафта розробила стандарт СОУ 49.5‑31570412‑045:2016 "Нафтопроводи. Розрахунок кількості нафти для виробничо‑технологічних потреб. Методика", який введено в дію 29.09.2016. Стандарт розмежовує наявну в системі нафтопроводів нафту на "нафту для виробничо‑технологічних потреб" та "товарний залишок нафти". Це дозволило перевести нафту сорту Urals, якою була заповнена ділянка нафтопроводу Одеса‑Кременчук, із категорії "основних засобів" до категорії "запасів", та здійснити її витіснення задля заповнення зазначеної гілки трубопроводу нафтою Azeri Light.

  У 2016 році компанія підписала угоду з науково‑дослідною організацію щодо перегляду та актуалізації чинного СОУ 74.2‑20077720‑034:2009 "Захист довкілля. Ліквідування забруднень ґрунтів і водних об'єктів нафтою та нафтопродуктами. Правила для встановлення більш жорстких екологічних вимог до підприємств нафтогазового комплексу".

  Викиди в атмосферне повітряВзаємодія із зацікавленими сторонами стосовно екологічних питань

  Усі аспекти діяльності компанії та будь‑які проекти, що мають значний вплив на довкілля та життя громад, обов'язково проходять внутрішнє погодження в рамках діючого в компанії "Порядку взаємодії із зацікавленими сторонами". Для кожного проекту під час його розроблення складається План взаємодії із зацікавленими сторонами, якого дотримуються підприємства групи.

  Так, Укргазвидобування в рамках проведення робіт з інтенсифікації видобутку природного газу шляхом гідророзриву пласта провело в 2016 році зустрічі з громадськістю, ЗМІ, представниками місцевої влади з метою належного інформування зацікавлених сторін про можливі екологічні та соціальні наслідки запланованих робіт.

  Підприємства групи беруть активну участь в реалізації інфраструктурних та соціальних проектів з вирішення нагальних проблем громад, які зазнають негативного впливу від виробничої діяльності компанії (Детальніше читайте у розділі "Розвиток місцевих громад").

  В рамках співробітництва із зацікавленими сторонами у 2016 році компанія підписала Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з Всеукраїнською громадською організацією "Жива планета". Сторони провели спільний семінар і розробили програму навчання співробітників компанії та програму спільних заходів.

   

  Викиди в атмосферне повітря парникових газів

  Фінансування природоохоронної діяльності

  У 2016 році поточні витрати та капітальні інвестиції підприємств групи Нафтогаз, спрямовані на охорону навколишнього середовища, склали 83,7 млн грн, з них: на капітальні інвестиції – 5,6 млн грн (що становить близько 7% від загального обсягу витрат на охорону навколишнього середовища), на поточні витрати – 78,1 млн грн (93%).

  Із загальної суми капітальних інвестицій на заходи з очищення стічних вод витрачено 1,2 млн грн, на поводження з відходами – 11,9 тис. грн., на захист і реабілітацію грунту, підземних і поверхневих вод – 4,4 млн грн. Витрати на капітальний ремонт систем каналізації та очищення зворотніх вод склали 0,6 млн грн.

  З поточних витрат на заходи з охорони атмосферного повітря витрачено 6,8 млн грн. (близько 9% від загальної суми поточних витрат), очищення зворотніх вод – 39,1 млн грн (50%), поводження з відходами – 6,4 млн грн (8%), захист і реабілітація грунту, підземних і поверхневих вод – 18,4 млн грн (близько 24%)., інші напрямки (наприклад, зниження шумового і вібраційного впливу, радіаційна безпека, збереження біорізноманіття, науково‑дослідні роботи природоохоронного спрямування тощо) – 7,4 млн грн (9%).

  Крім того, оплата природоохоронних послуг склала 175,3 млн грн. Екологічний податок у 2016 році становив 35,6 млн грн. Штрафні санкції за порушення законодавства у 2016 році склали лише 96,5 тис. грн.

  Охорона атмосферного повітря

  Забруднення атмосфери продуктами виробництва підприємств групи у 2016 році не перевищувало обсягів, встановлених у дозволах та нормативах граничнодопустимих викидів, про що свідчать акти перевірок державними природоохоронними органами.

  Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єктів підприємств компанії у 2016 році становив близько 88,4 тис. т, що на 19% менше, ніж у 2015 році.

  Реалізовані проекти з модернізації та ремонту обладнання зменшили витоки, втрати та використання природного газу на власні потреби. Завдяки цьому в 2016 році викиди в атмосферу скортилися порівняно з 2015 роком.

  Однак, у 2016 році підприємства групи збільшили викиди парникових газів на 2,3% через збільшення Укртрансгазом обсягів транспортування природного газу на 14,5%.

  В рамках імплементації Директиви 2010/75/ЕС компанія та Укртрансгаз у 2016 році провели інвентаризацію викидів SO2, NOx та пилу всіма установками спалювання з номінальною тепловою потужністю від 50МВт і більше. Перелік таких установок направили до Міненерговугілля України, щоб включити їх до наказу Мінприроди, який встановлює технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин теплосиловими установками з номінальною тепловою потужністю не менше 50 МВт.

  Загальні викиди

  Викиди оксидів азоту

  Викиди оксиду вуглецю

  Внесок компанії у боротьбу зі зміною клімату

  Група Нафтогаз активно долучається до процесу адаптації національного законодавства до стандартів ЄС в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в сфері природоохоронної діяльності, зокрема впровадження Директиви 2003/87/ЄС щодо створення схеми для зменшення викидів парникових газів.

  Враховуючи важливість для компанії цього питання, Нафтогаз бере активну участь у заходах з імплементації Директиви 2003/87/ЄС під егідою Міністерства екології та природних ресурсів та Торгово‑промислової палати України.

  Компанія також звернулась до Міністерства екології та природних ресурсів України та Торгово‑промислової палати України з пропозицією розглянути можливість включення Нафтогазу до програм міжнародної технічної допомоги та реалізації пілотних проектів з впровадження системи торгівлі водами на викиди парникових газів. Подальша робота з впровадження системи торгівлі вуглецевими одиницями на підприємствах компанії вимагає ухвалення відповідних законодавчих актів.

  Раціональне використання водних ресурсів

  У 2016 році обсяги фактичного використання води підприємствами компанії зменшились на 9,5% порівняно з попереднім роком та становили 6,4 млн куб. м при загальному обсязі забору води 7,6 млн куб. м: із поверхневих джерел водопостачання – 5,4 млн куб. м, що складає близько 71% від загального об'єму води; підземного водозабору – 1,4 млн куб. м – (18%); комунального водопроводу – 0,6 млн куб. м ‑ (8%), супуньо‑пластові води – 0,1 млн куб. м – (близько 2%), стічна вода – 3,8 тис. куб. м – (близько 1%). Забір води здійснювався в основному на виробничо‑технологічні, питні та санітарно‑гігієнічні потреби працівників.

  За минулий рік відведено 8,5 млн куб. м зворотних (стічних) вод. З них передано іншому водокористувачу (комунальні та інші підприємства водовідведення) – 1,1 млн куб м води; скинуто у поверхневі джерела після очищення – 0,3 млн куб. м води; поля фільтрації – 0,3 млн куб. м, підземні горизонти – 6,6 млн куб. м, очисні споруди – 0,1 млн куб. м, вигріб – 31,1 тис. куб. м, ставок‑випаровувач – 4,5 тис. куб. м.

  На очисні споруди біологічної очистки відведено 0,4 млн куб. м зворотніх (стічних) вод, на споруди фізико‑хімічної очистки – 11,4 тис. куб. м, механічної очистки – 56,3 тис. куб. м.

  Використання води підприємствами групи Нафтогаз

  Об'єм води, використаної підприємствами групи в системах зворотного і повторного водопостачання за 2016 рік, склав:

  • Укрнафта: 51,5 млн куб. м

  • Укртрансгаз: 35,2 млн куб. м

  • Укргазвидобування: 32,6 млн куб. м

  • Укрспецтрансгаз: 37,7 тис. куб. м

  Підприємства групи Нафтогаз здійснювали моніторинг стану ґрунтів, ґрунтових та поверхневих вод у місцях розміщення екологічно небезпечних об'єктів (шламонакопичувачі, амбари, відстійники тощо). Дані моніторингових досліджень передавалися відповідним державним органам та іншим зацікавленим сторонам.

  Супутньо‑пластові води, які видобуваються разом з вуглеводнями, поверталися в підземні горизонти через нагнітальні свердловини системи підтримання пластового тиску або в поглинальні свердловини за окремими проектами згідно вимог чинного законодавства. Протягом 2016 року на об'єктах видобутку Укргазвидобування закачано в свердловини 0,1 млн куб. м, а Укрнафти – 6,6 млн куб. м супутньо‑пластових вод у надра. Використання цього методу значно зменшує використання питної води, знижує негативний вплив на поверхневі водні об'єкти, ґрунтові води, частково відновлює природні умови ділянок надр, які надані в користування для видобутку нафти та газу, забезпечує збереження земельних угідь.

  У 2016 році Укрнафта відновила обваловки резервуарів свердловин (сумарно 203 шт.) та провела оцінку стану 106 експлуатаційних колон нафтових і нагнітальних свердловин. Крім того, компанія ліквідувала та рекультивувала 7 нафтових, земляних та інших амбарів і резервуарів.

  В 2016 році Укртрансгаз здійснював аналіз біоресурсів водних об'єктів, що використовуються для забору або скидання води в процесі своєї діяльності. Зокрема, такі дослідження проводились на водних об'єктах в рамках проекту з реконструкції магістрального газопроводу "Уренгой‑Помари‑Ужгород". Ці роботи можуть мати негативний вплив на біорізноманіття флори та фауни, тому компанія проводила відповідну оцінку та моніторинг впливу. Так, в 2016 році проведено детальну оцінку біорізноманіття на ділянці "Гребінки‑Софіївка" (км 3 488,36‑3 519,87) у болотно‑лісовій зоні поблизу р. Лохвиці. Отримано рекомендації, заходи та позитивний висновок ДП "Центр еколого‑експертної аналітики" (Мінекології). За дотримання всіх рекомендованих вимог та заходів ремонт магістрального газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород" не буде мати негативного впливу на стан біорізноманіття.

  Поводження з відходами

  Останні три роки сукупні обсяги відходів, що утворились на підпиємствах групи, стабільно зменшуються. У 2016 році вони становили 85,4 тис. т, що на 16,7% менше, ніж у попередньому році.

  Понад 90% відходів виробництва підприємств компанії належать до IV класу небезпеки, тобто до категорії малонебезпечних. Дуже незначна частка сукупних відходів (близько 0,15%) належить до I класу небезпеки (надзвичайно небезпечних). В основному це відпрацьовані люмінесцентні лампи, зіпсовані або відпрацьовані свинцеві батареї та акумулятори. Усі відходи I класу небезпеки передаються на договірних засадах для подальшої екологічно безпечної утилізації спеціалізованим підприємствам. Крім того, на більшості підприємств групи та в апараті компанії запроваджено приймання відпрацьованих батарейок та люмінесцентних ламп від усіх бажаючих.

  Серед відходів ІІ класу найпоширенішими є відпрацьовані оливи та мастила, яких утворилось 42,1 т, та акумуляторні батареї – 15,5 т. Найбільш поширеними серед відходів, які відносяться до ІІІ класу небезпеки, на підприємствах Нафтогазу є відпрацьовані нафтопродукти та нафтошлами – 3 060,2 т.

  Окремі підприємства володіють відповідною дозвільною документацією та обладнанням для утилізації небезпечних відходів на власних обєктах. У 2016 році Укрнафта утилізувала 5,4 тис.т нафтошламів, які утворилися у минулі періоди, завдяки використанню установок з переробки нафтошламів, відпрацьованих нафтопродуктів та стійких нафтових емульсій.

  Структура утворення відходів Нафтогазу

  До IV класу небезпеки відносяться такі основні види відходів:

  • відходи буріння (вибурена порода, відпрацьовані бурові розчини та бурові стічні води) – 42 664,6 т;

  • брухт чорних металів – 6 200,7 т;

  • відходи комунальні змішані – 9 794,8 т;

  • шини автомобільні, відпрацьовані та пошкоджені – 750,2 т;

  • відходи будівництва – 547,0 т;

  • транспортні засоби і транспортувальні комплекти, списанні на брухт – 648,0 т;

  • відходи сільськогосподарського виробництва (різні) 256,3 т та інші відходи, що утворюються в основному на об'єктах будівництва, буріння, видобування, транспортування, зберігання та переробки нафти і газу тощо.

  Для утилізації відходів буріння на підприємствах групи використовуються технології регенерації бурових розчинів та очистки і повторного використання бурових стічних вод. Протягом 2016 року підприємства компанії утилізували 43,9 тис. т відходів буріння.

  Крім цього, проводиться ліквідація нафтових забруднень ґрунтів безпосередньо на місці нештатних ситуацій, з використанням сучасних мікробіологічних припаратів сорбентів‑біодеструкторів.

  Поводження з відходами на підприємствахУ виробничій діяльності підприємств групи використовуються небезпечні хімічні речовини, зокрема в технології видобування і переробки газу та газового конденсату, а саме: метиловий спирт, діетиленгліколь, кислоти, одорант, аміак рідкий технічний.

  Крім цього, на окремих об'єктах використовуються прекурсори (соляна і сірчана кислота, ацетон, толуол). Всі суб'єкти господарювання, що використовують прекурсори, володіють відповідною дозвільною документацією, а об'єкти забезпечені фізичним захистом.

  На підприємствах групи, де використовуються небезпечні хімічні та отруйні речовини, отримані відповідні дозвільні документи на транспортування цих речовин. Установки та обладнання, на яких ведуться роботи з хімічно небезпечними речовинами, змонтовані відповідно до проектів та введені в експлуатацію комісіями.

  Такі підприємства пройшли паспортизацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки або на об'єктах, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно‑епідеміологічного характеру. На більшості підприємств створені добровільні пожежні дружини.

  На підприємствах розроблені та затверджені виробничі інструкції щодо роботи з хімічно небезпечними речовинами; наказами призначені працівники, відповідальні за облік та поводження з хімічно небезпечними речовинами; персонал, який виконує роботи, пройшов навчання та перевірку знань; проводяться інструктажі відповідно до вимог чинних нормативних актів.

  У процесі виробничої діяльності видобувних підприємств компанії утворюються техногенно‑підсилені джерела природного походження (далі ТПДПП), або згідно з міжнародною класифікацією – техногенно‑підсилені радіоактивні речовини природного походження (NORM (Naturally‑Occurring Radioactive Materials). ТПДПП у вигляді насосно‑компресорних труб, фрагментів трубопроводів, обладнання, шламів тощо тимчасово зберігаються на спеціально обладнаних майданчиках Укрнафти та Укргазвидобування. Майданчики охороняються та забезпечені іншими засобами фізичного захисту. Накопичені матеріали згідно з укладеними договорами передаються спеціалізованій організації Корпорації УкрДО "Радон", яка володіє відповідною дозвільною документацією і має ліцензії на зберігання, подальшу утилізацію чи захоронення їх на власних потужностях (Зона відчудження ЧАЕС та м. Харків). Перевезення здійснюється спеціально обладнаним, сертифікованим транспортом цього підприємства відповідно до вимог радіаційної безпеки. На всі сховища і транспорт оформлені санітарні паспорти.

  Компанія не здійснює транскордонне перевезення відходів, не імпортує і не експортує відходи, які є "небезпечними" відповідно до Базельської конвенції.

  Підписуючи договір на утилізацію небезпечних відходів, компанія оцінює постачальників щодо наявності ліцензій та відповідної матеріально‑технічної бази для переробки та утилізації небезпечних відходів. Укртрансгаз проводив оцінку екологічно‑соціальної політики постачальників під час проведення конкурсних торгів з відбору постачальників природного газу для виробничо‑технологічних потреб.

  ЗЕЛЕНИЙ ОФІСЕкологічна культура

  Навесні 2016 року Нафтогаз приєднався до руху "Go Green" та оголосив про запровадження концепції "Зелений офіс", поставивши за мету зменшення негативного впливу діяльності компанії на навколишнє середовище та підвищення рівня раціонального використання природних ресурсів.

  Щорічно співробітники підприємств компанії долучаються до благоустрою та озеленення своїх населених пунктів, виробничих майданчиків і прилеглих територій, а також беруть участь у Щорічному Всеукраїнському заході "За чисте довкілля".

  Заходи щодо запобігання та ліквідації наслідків аварій

  Для запобігання та ліквідації аварійних ситуацій ремонтні служби проводять регулярні повітряні та наземні огляди трубопроводів.

  Підприємства групи розробили заходи реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та/або природного характеру. Плани евакуації працівників на особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та/або природного характеру, а також плани з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій в установленому порядку погоджені з територіальними органами ДСНС України. Ведеться облік потенційно небезпечних об'єктів та об'єктів підвищеної небезпеки.

  Повідомлення про інциденти та аварії з екологічними наслідками фіксуються та передаються згідно з Регламентом повідомлень, затвердженим у компанії.

  Плани на 2017 рік

  Компанія розробила Екологічні цілі та конкретні заходи їх досягнення. Однією з цілей є зменшення водоспоживання підприємствами групи порівняно з минулим роком на 5% за рахунок раціонального використання водних ресурсів відповідно до лімітів і встановлених норм споживання. Укртрансгаз, як підприємство з найбільшої часткою викидів шкідливих речовин у повітря в системі компанії, поставив ціль зменшити у 2017 році такі викиди на 3%.

  Укртранснафта запланувала у 2017 році завершити проектні роботи з реконструкції та модернізації систем очистки стічних вод на НПС "Куровичі", ЛВДС "Сколе", НПС "Жулин".

  Укрнафта визначила ціллю зменшення екологічних ризиків і соціальної напруги, пов'язаних із загазованістю м. Борислава.

  Крім того, в 2017 році підприємства групи працюють над такими завданнями:

  • забезпечувати раціональне використання природних ресурсів, у т. ч. водних ресурсів, земель та надр відповідно до встановлених лімітів та дозволів;

  • забезпечувати роздільне зберігання відходів за видами відповідно до наданих дозволів та затверджених лімітів на утворення та розміщення відходів, розрахованих на підставі нормативів утворення для кожного виду;

  • вдосконалювати систему екологічного менеджменту, використовувати сучасні енерго– та ресурсоощадні технології, енергоефективні системи виробництва, спрямовані на стабілізацію або зменшення негативного впливу на навколишнє середовище;

  • систематично упорядковувати та облаштовувати території проммайданчиків, санітарно‑захисних та рекреаційних зон;

  • підтримувати ініціативи органів місцевої влади, громадськості щодо сприяння відновленню та покращанню стану навколишнього середовища;

  • підвищувати рівень правової обізнаності працівників з охорони довкілля та раціонального використання природних ресурсів.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Детальніше ознайомитися з "Зеленими правилами Нафтогазу" можна на
  www.naftogaz.com
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
  << Попередній розділ

  Наступний розділ >>