• Щодо звітності Нафтогазу за 2016 рік незалежні аудитори висловили думку з застереженням стосовно як балансу та фінансових результатів групи. Більшість зауважень аудиторів не пов'язані з результатами 2016 року та стосуються порівнянності результатів 2016 року та попередніх періодів.

  Зауваження аудитора (в дужках порядковий номер зауваження у звіті аудитор   Вплив на : Коментар керівництва Нафтогазу
  Баланс на 31 грудня 2016 року Фінансовий результат 2016 року
  Фінансова інформація ПАТ "Укрнафта":        
  Неможливість отримання достатніх аудиторських доказів для обґрунтування визнання і оцінки наступних операцій Укрнафтою:
  • продажу нафтопродуктів за договорами спільної діяльності у 2016 році,
  • дебіторської заборгованості за операціями продажу сирої нафти у 2015 році;
  • передплат виданих за операціями придбання нафтопродуктів у 2015 році та їх класифікації,
  а також їх впливу на інші операційні витрати, фінансові доходи (витрати), та відстрочені податкові активи станом на 31 грудня
  2016 та 2015 років і за роки, які закінчилися на зазначені дати (1а,б)
  Непідтверджені результати проведення інвентаризації запасів, що знаходились у власності спільної діяльності ПАТ "Укрнафта"
  станом на,31 грудня 2015 року (1в)
    так (1% активів) так (35% чистого прибутку) Більшість операцій щодо реалізації нафтопродуктів, яких стосується зауваження, було здійснено до дати відновлення контролю.

  Керівництво Укрнафти планує заходи щодо врегулювання питання щодо припинення операцій за договорами спільної діяльності Укрнафти.
  Технічні питання ведення обліку:        
  Використання різних облікових політик групою, асоційованими підприємствами та спільною діяльністю (СД); відсутність перевіреної аудитом фінансової інформації СД (2)   так (менше 1% активів) так (менше 1% чистого прибутку) Група веде планову роботу щодо уніфікації облікових політик для цілей підготовки консолідованої фінансової звітності на підприємствах групи.
  В той же час, необхідно зазначити, що можливості Нафтогазу впливати на облікову політику підприємств, щодо яких вона не здійснює контроль, суттєво обмежені.
  Питання щодо викривлення даних звітності:        
  Можлива відмінність сутності витрат від їх юридичної форми згідно з первинними документами,на суму 6,2 млрд грн у 2016 році та на суму 1,4 млрд грн у 2015 році (3)   так (1% активів) так (19% чистого прибутку) Частину керівництва ПАТ "Укртрансгаз" було звільнено на початку 2017 року.

  Група має детальний план щодо поліпшення процедури закупівель, щоб уникнути таких коментарів у майбутньому (див. "Основні ризики")
  Зауваження щодо результатів попередніх періодів, що впливають на співставність результатів 2016 року та попередніх періодів:        
  Неможливість визначення ефекту переоцінки основних засобів на дату відновлення контролю над ПАТ "Укрнафта" (1г)   ні ні Зауваження аудитора щодо результатів попередніх періодів не мають впливу на фінансову звітність за 2016 року
   
  << Попередній розділ
   
  Наступний розділ >>