• Акціонеру Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України":


  Думка із застереженням

  Ми провели аудит консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (надалі — "компанія") та його дочірніх підприємств (надалі разом — "група"), що складається із консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2016 року, консолідованого звіту про прибутки або збитки, консолідованого звіту про інші сукупні доходи, консолідованого звіту про зміни у власному капіталі та консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, а також приміток до консолідованої фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

  На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, описаних у параграфах 1‑2б та 3 розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту і за виключенням впливу питань, викладених у параграфах 2в і 2г розділу "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, консолідована фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах консолідований фінансовий стан групи на 31 грудня 2016 року, та її консолідовані фінансові результати і консолідовані грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі — "МСФЗ").

  Основа для думки із застереженням

  1) Фінансова інформація ПАТ "Укрнафта"

  Як зазначено у Примітці 23 до консолідованої фінансової звітності, група отримала контроль над ПАТ "Укрнафта" (надалі –"Укрнафта") і, починаючи з 22 липня 2015 року (надалі – "дата відновлення контролю"), фінансова інформація "Укрнафти" включається до консолідованої фінансової звітності групи. До 22 липня 2015 року група, для обліку інвестиції в "Укрнафту", використовувала метод участі у капіталі. Станом на дату відновлення контролю група здійснила оцінку активів та зобов'язань "Укрнафти", а також інвестицію групи в "Укрнафту" за її справедливою вартістю.

  Нам не вдалося отримати достатні та належні аудиторські докази щодо:

  a. визнання і оцінки доходу від реалізації, собівартості реалізації, передплат виданих та торгової дебіторської заборгованості, пов'язаних з операціями продажу нафтопродуктів спільною діяльністю "Укрнафти" у 2016 році, та операцій продажу сирої нафти та передплат виданих за операціями придбання нафтопродуктів "Укрнафтою" у 2015 році, а також впливу цих операцій на інші операційні витрати, фінансові витрати, фінансові доходи та відстрочені податкові активи станом на 31 грудня 2016 та 2015 років і за роки, які закінчилися на зазначені дати;

  б. класифікації передплат виданих за операціями придбання нафтопродуктів "Укрнафтою" у 2015 році у складі оборотних активів;

  в. кількості та оцінки вартості запасів, які знаходились у власності спільної діяльності "Укрнафти" і утримувались третьою стороною станом на 31 грудня 2015 року, оскільки ми не змогли взяти участь в інвентаризації запасів або переконатись за допомогою альтернативних процедур у кількості запасів станом на цю дату;

  г. оцінки справедливої вартості основних засобів станом на дату відновлення контролю та відповідного збитку у результаті переоцінки раніше утримуваної частки групи в "Укрнафті".

  Як наслідок, ми не мали змоги оцінити, чи існувала потреба в будь‑яких коригуваннях наступних сум стосовно "Укрнафти":

  Стаття у консолідованій фінансовій звітності 31 грудня 2016 року,
  млн грн
  31 грудня 2015 року,
  млн грн
  Консолідований звіт про фінансовий стан на:
  Відстрочені податкові активи 3 768 -
  Передплати видані та інші оборотні активи 2 552 5 640
  Торгова дебіторська заборгованість - 3 394
  Запаси - 1 191
   
  Консолідований звіт про прибутки або збитки за рік, який закінчився:
  Дохід від реалізації 771 2 468
  Собівартість реалізації (1 662) -
  Інші операційні витрати (9 807) (1 523)
  Фінансові доходи 2 811 701
  Фінансові витрати - (809)
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування - (1 224)
  Переоцінка раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві до її справедливої вартості - (1 430)

  2) Інвестиції в асоційовані підприємства та спільну діяльність

  Як зазначено у Примітках 7 та 27 до консолідованої фінансової звітності, група має інвестиції в асоційовані підприємства та спільну діяльність, які обліковуються із використанням методу участі в капіталі та пропорційної консолідації, відповідно. Нам не вдалося:

  a. отримати достатні і належні аудиторські докази щодо можливості відшкодування торгової та іншої дебіторської заборгованості асоційованого підприємства групи, ПАТ "Укртатнафта", станом на 31 грудня 2015 року, з часткою групи у сумі 611 мільйонів гривень, яка була включена до балансової вартості інвестицій в асоційовані підприємства;

  б. отримати достатні і належні аудиторські докази щодо частки групи в активах, зобов'язаннях, доходах і витратах спільної діяльності, за ведення облікових записів якої відповідають інші сторони угод про спільну діяльність, укладених із дочірнім підприємством групи, ПАТ "Укргазвидобування", оскільки ми не отримали доступу до перевіреної аудитом фінансової звітності та фінансової інформації, підготовленої згідно з МСФЗ станом на 31 грудня 2016 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, як зазначено у таблиці нижче:

  Стаття у консолідованій фінансовій звітності 31 грудня 2016 року, мільйонів гривень
  Консолідований звіт про фінансовий стан на:
  Основні засоби 1 540
  Інші необоротні активи 3
  Запаси 130
  Торгова дебіторська заборгованість 60
  Грошові кошти та залишки на рахунках у банках 14
  Передплати видані та інші оборотні активи 58
  Позики 90
  Забезпечення 111
  Торгова кредиторська заборгованість 50
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 109
   
  Консолідований звіт про прибутки або збитки за рік, який закінчився:
  Дохід від реалізації 1 712
  Собівартість реалізації (1 472)

  в. визначити вплив відхилення від вимог МСФЗ 11 "Спільна діяльність", оскільки інвестиції групи у спільні операції обліковувались із використанням методу участі в капіталі. Ці інвестиції були відображені у сумі 40 мільйонів гривень та 2 мільйони гривень станом на 31 грудня 2016 та 2015 років, відповідно. На нашу думку, ці інвестиції повинні обліковуватись як спільна операція, яка вимагає визнання групою своєї частки у кожній категорії активів та зобов'язань спільної діяльності станом на 31 грудня 2016 та 2015 років та своєї частки у доходах та витратах спільної діяльності за роки, які закінчилися на зазначені дати;

  г. визначити вплив відхилення від єдиної облікової політики групи стосовно використання моделі переоцінки для обліку своїх основних засобів з боку ПАТ "Укртатнафта" та спільної діяльності між ПАТ "Укргазвидобування", Misen Enterprises AB та ТОВ "Карпатигаз".

  3) Класифікація і подання операцій придбання 

  Як викладено у Примітці 27, наступні витрати були понесені ПАТ "Укртрансгаз" за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року:

  • капітальні витрати, включені до складу основних засобів у сумі 1,872 мільйони гривень, та

  • витрати за операціями придбання послуг та запасів у сумі 4,279 мільйонів гривень, відповідно.

  Додатково, ПАТ "Укртрансгаз", ПАТ "Укргазвидобування", та ПАТ "Укртранснафта" понесли капітальні витрати та витрати за операціями придбання послуг та запасів у сумі 473 мільйони гривень та 967 мільйонів гривень, відповідно, за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року.

  Як зазначено у Примітці 27, сутність таких витрат може відрізнятись від їхньої юридичної форми згідно з первинними документами. Нам не вдалося отримати достатні та належні аудиторські докази, щоб переконатися щодо сум та характеру наведених вище витрат, а також їхньої класифікації у консолідованій фінансовій звітності за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років. Відповідно, ми не мали змоги оцінити, чи існувала потреба в будь-яких коригуваннях цих сум.

  Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту („МСА"). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до групи згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів ("Кодекс РМСЕБ"), а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і належним для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

  Пояснювальні параграфи

  Операційне середовище

  Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 2 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що вплив економічної кризи та політичної нестабільності, які тривають в Україні, а також їхнє остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою вірогідністю, і вони можуть негативно вплинути на економіку України та операційну діяльність групи.

  Незавершені судові процеси

  Ми також звертаємо вашу увагу на Примітку 22 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про суттєву невизначеність, пов'язану із результатами позову компанії до Стокгольмського арбітражного трибуналу до АТ "Газпром" та зустрічного позову від АТ "Газпром" до компанії.

  Коригування попередніх періодів

  Ми звертаємо вашу увагу на Примітку 3 до консолідованої фінансової звітності, у якій йдеться про те, що у консолідовану фінансову звітність станом на 31 грудня 2015 року і за рік, який закінчився на зазначену дату, були внесені коригування.

  Нашу думку не було модифіковано щодо цих питань.

  Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за консолідовану фінансову звітність 

  Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання консолідованої фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання консолідованої фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

  При складанні консолідованої фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності групи продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
  розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати групу чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

  Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування групи.

  Відповідальність аудитора за аудит консолідованої фінансової звітності

  Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що консолідована фінансова звітність в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї консолідованої фінансової звітності.

  Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Окрім того, ми:

  • Ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення консолідованої фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та належними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.

  • Отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю.

  • Оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.

  • Доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість групи продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації в консолідованій фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим не менш, майбутні події або умови можуть примусити групу припинити свою діяльність на безперервній основі.

  • Оцінюємо загальне подання, структуру та зміст консолідованої фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує консолідована фінансова звітність
  операції та події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

  • Отримуємо прийнятні аудиторські докази в достатньому обсязі щодо фінансової інформації суб'єктів господарювання або господарської діяльності групи для висловлення думки щодо консолідованої фінансової звітності. Ми несемо відповідальність за керування, нагляд та виконання аудиту групи. Ми несемо відповідальність за висловлення нами аудиторської думки.

  Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час аудиту, включаючи будь‑які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

  4 травня 2017 року
  ПрАТ "Делойт енд Туш ЮСК"  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 
  КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

  У мільйонах українських гривень Примітки 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  31 грудня 2014 року
  (скориговано, Примітка 3)
  АКТИВИ        
  Необоротні активи        
  Основні засоби 6 551 661 559 796 445 076
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства 7 1 328 1 548 9 761
  Передплати з податку на прибуток підприємств   1 317 1 317 1 195
  Відстрочені податкові активи 21 6 415 - -
  Інші необоротні активи 8 9 326 8 722 4 486
  Всього необоротних активів   570 047 571 383 460 518
  Оборотні активи        
  Запаси 9 50 244 34 149 12 114
  Торгова дебіторська заборгованість 10 49 209 33 208 15 489
  Передплати видані та інші оборотні активи 11 12 051 9 176 12 628
  Передплати з податку на прибуток підприємств   22 588 942
  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках 12 22 336 11 791 4 535
  Грошові кошти, обмежені у використанні   680 600 394
  Всього оборотних активів   134 542 89 512 46 102
  ВСЬОГО АКТИВІВ   704 589 660 895 506 620
  ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ        
  Акціонерний капітал 13 164 607 164 607 59 997
  Резерв переоцінки   437 510 430 503 336 527
  Незареєстрований акціонерний капітал 13 29 700 29 700 104 610
  Накопичені курсові різниці   3 164 2 086 1 405
  Накопичений дефіцит   (175 873) (188 421) (153 241)
  Власний капітал, який належить власникам материнського підприємства   459 108 438 475 349 298
  Неконтрольована частка у капіталі   1 164 5 287 20
  ВСЬОГО ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ   460 272 443 762 349 318
  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ        
  Довгострокові зобов'язання        
  Позики 14 23 100 34 825 26 199
  Забезпечення 15 12 416 7 387 2 235
  Відстрочені податкові зобов'язання 21 82 088 83 677 66 964
  Інші довгострокові зобов'язання   4 8 323
  Всього довгострокових зобов'язань   117 608 125 897 95 721
  Короткострокові зобов'язання        
  Позики 14 47 744 36 939 35 062
  Забезпечення 15 31 116 10 883 1 142
  Торгова кредиторська заборгованість   16 234 19 102 13 872
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 16 28 328 20 961 11 074
  Податок на прибуток підприємств до сплати   3 287 3 351 431
  Всього короткострокових зобов'язань   126 709 91 236 61 581
  ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ   244 317 217 133 157 302
  ВСЬОГО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ   704 589 660 895 506 620


  Цю консолідовану фінансову звітність було затверджено до випуску 4 травня 2017 року.


  Андрій Коболєв, 

  Голова правління

  Сергій Коновець,

  Заступник голови правління

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 
  КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ПРИБУТКИ АБО ЗБИТКИ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ
  У мільйонах українських гривень Примітки 2016 2015 (скориговано,
  Примітка 3)
  Дохід від реалізації 4 192 764 130 267
  Собівартість реалізації 17 (121 804) (121 810)
  Валовий прибуток   70 960 8 457
  Інші операційні доходи   2 627 3 911
  Інші операційні витрати 18 (41 752) (18 341)
  Операційний прибуток/(збиток)   31 835 (5 973)
  Фінансові витрати 19 (9 581) (11 521)
  Фінансові доходи 20 4 672 1 804
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування 7 (99) (627)
  Переоцінка раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві до її справедливої
  вартості
  7,23 - (1430)
  Чистий збиток від курсових різниць   (5 790) (19 034)
  Прибуток/(збиток) до оподаткування   21 037 (36 781)
  Вигода з податку на прибуток 21 1 495 1 719
  Чистий прибуток/(збиток) за рік   22 532 (35 062)
  Чистий прибуток/(збиток), який належить:
  Акціонерам Компанії   26 652 (32 792)
  Неконтролюючим акціонерам   (4 120) (2 270)
  Чистий прибуток/(збиток) за рік   22 532 (35 062)

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 
  КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

  У мільйонах українських гривень Примітки 2016 2015 (скориговано, Примітка 3)
  Чистий прибуток/(збиток) за рік   22 532 (35 062)
  Інший сукупний дохід      
  Статті, які не можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:
  Прибуток у результаті переоцінки основних засобів, за вирахуванням податку на прибуток у сумі 1 585 мільйонів гривень (2015: 20 995 мільйонів гривень)   7 220 95 647
  Частка інших сукупних доходів асоційованих підприємств, за вирахуванням податку на прибуток у сумі нуль гривень (2015: нуль мільйонів гривень) 7 2 311
  Переоцінка зобов'язань за виплатами працівникам, за вирахуванням податку на прибуток у сумі 31 мільйон гривень (2015: 82 мільйони гривень) 15 (142) (369)
  Переоцінка резерву на виведення активів з експлуатації, за вирахуванням податку на прибуток у сумі 21 мільйон гривень (2015: 56 мільйонів гривень) 15 (95) (253)
  Статті, які можна рекласифікувати у подальшому на прибуток або збиток, за вирахуванням податку на прибуток:
  Накопичена курсова різниця   1 078 681
  Коригування у результаті відновлення контролю над дочірнім підприємством 23 - 116
  Інші сукупні доходи за рік   8 063 96 133
  Всього сукупних доходів за рік   30 595 61 071
  Вигода з податку на прибуток 21 1 495 1 719
  Чистий прибуток/(збиток) за рік   22 532 (35 062)
  Всього сукупних доходів/(збитків), які належать:
  Акціонерам Компанії   34 818 62 299
  Неконтролюючим акціонерам   (4 223) (1 228)
  Всього сукупних доходів за рік   30 595 61 071  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО„ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 
  КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ЗМІНИ У ВЛАСНОМУ КАПІТАЛІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ  У мільйонах українських гривень Акціонерний капітал Резерв переоцінки Незареєстрований акціонерний капітал Накопичені курсові різниці Накопичений дефіцит Всього Неконтрольована частка у капіталі Всього власного капіталу
  Залишок станом на 31 грудня 2014 року (скориговано, Примітка 3) 59 997 336 527 104 610 1 405 (153 241) 349 298 20 349 318
  Збиток за рік - - - - (32 792) (32 792) (2 270) (35 062)
  Інші сукупні доходи/(збитки) за рік - 94 682 - 681 (272) 95 091 1 042 96 133
  Всього сукупних доходів/(збитків) за рік - 94 682 - 681 (33 064) 62 299 (1 228) 61 071
  Придбання дочірнього підприємства (Примітка 23) - - - - - - 7 127 7 127
  Реалізований резерв переоцінки - (706) - - 706 - - -
  Отримані облігації внутрішньої державної позики (Примітка 13) - - 29 700 - - 29 700 - 29 700
  Реєстрація акцій (Примітка 13) 104 610 - (104 610) - - - - -
  Частка прибутку до сплати у державний бюджет та оголошені дивіденди (Примітка 13) - - - - (2 822) (2 822) (632) (3 454)
  Залишок станом на 31 грудня 2015 року (скориговано, Примітка 3) 164 607 430 503 29 700 2 086 (188 421) 438 475 5 287 443 762
  Прибуток/(збиток) за рік - - - - 26 652 26 652 (4 120) 22 532
  Інші сукупні доходи/збитки за рік - 7 176 - 1 078 (88) 8 166 (103) 8 063
  Всього сукупних доходів/(збитків) за рік - 7 176 - 1 078 26 564 34 818 (4 223) 30 595
  Реалізований резерв переоцінки - (169) - - 169 - - -
  Зміна інвестицій в спільні операції - - - - 100 100 100 200
  Забезпечення на виплату дивідендів в державний бюджет (Примітка 13 та 15) - - - - (13 264) (13 264) - (13 264)
  Частка прибутку до сплати у державний бюджет та оголошені дивіденди (Примітка 13) - - - - (1 021) (1 021) - (1 021)
  Залишок станом на 31 грудня 2016 року 164 607 437 510 29 700 3 164 (175 873) 459 108 1 164

  460 272

   
  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ" 
  КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ

  У мільйонах українських гривень Примітки 2016 2015 (скориговано, Примітка 3)
  РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      
  Прибуток/збиток до оподаткування   21 037 (36 781)
  Коригування на:      
  Знос основних засобів і амортизацію нематеріальних активів   23 452 20 214
  Збиток від вибуття основних засобів 18 406 304
  Збиток/(сторнування збитку) від зменшення корисності основних засобів 6 1 231 (1 144)
  Уцінку запасів 9 1 693 7 601
  Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших оборотних активів, зменшення корисності фінансових інвестицій та ПДВ до відшкодування 18 20 863 1 938
  Зміну забезпечень 15 12 067 8 387
  Списання кредиторської заборгованості та інших поточних зобов'язань   (101) (141)
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування   7, 23 99
  Переоцінку раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві до її справедливої вартості   7, 23 -
  Збиток від курсових різниць   5 790 20 489
  Фінансові витрати, нетто   4 909 9 717
  Рух грошових коштів від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі   91 446 32 641
  Зменшення інших необоротних активів   554 496
  Збільшення запасів   (17 788) (27 278)
  Збільшення торгової дебіторської заборгованості   (31 249) (5 953)
  Зменшення передплат виданих та інших оборотних активів   8 623 5 839
  Зменшення інших довгострокових зобов'язань   (106) (315)
  Зменшення забезпечення 15 (873) (334)
  Зменшення торгової кредиторської заборгованості   (4 042) (502)
  Збільшення/(зменшення) авансів отриманих та інших короткострокових зобов'язань   7 080 (2 739)
  Грошові кошти, отримані від операційної діяльності   53 645 1 855
  Податок на прибуток сплачений   (7 522) (859)
  Відсотки отримані   1 182 699
  Чисті грошові кошти, отримані від операційної діяльності   47 305 1 695
  РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      
  Придбання основних засобів та нематеріальних активів   (7 680) (4 546)
  Надходження від продажу основних засобів   4 68
  Грошові кошти, отримані у результаті об'єднання підприємств 23 - 654
  Зняття/(розміщення) банківських депозитів 12 2 315 (864)
  Дивіденди отримані   123 32
  Чисті грошові кошти, використані в інвестиційній діяльності   (5 238) (4 656)
  РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ      
  Надходження від позик   19 348 19 968
  Погашення позик   (40 183) (29 361)
  Відсотки сплачені   (8 711) (9 127)
  Обов'язковий внесок до бюджету частки прибутку і виплата дивідендів 13 (1 021) (2 851)
  Надходження від продажу облігацій внутрішньої державної позики, внесених до акціонерного капіталу   - 29 700
  Чисті грошові кошти (використовані в)/отримані від фінансової діяльності   (30 567) 8 329
  Чисте збільшення грошових коштів та їх еквівалентів   11 500 5 368
  ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА ПОЧАТОК РОКУ   9 256 3 314
  Вплив зміни валютних курсів на грошові кошти та їх еквіваленти   1 097 574        
  ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ НА КІНЕЦЬ РОКУ 12 21 853 9 256
   
   
   Істотні негрошові операції
  У мільйонах українських гривень Примітки 2016 2015
  Внесення облігацій внутрішньої державної позики до акціонерного капіталу 13 - 29 700
  Пряма виплата банком постачальнику за придбаний групою газ   13 636 1 140
  Дивіденди, виплачені асоційованими підприємствами безпосередньо до бюджету   - 1 780
   

  1. Організація та її операційна діяльність

  Публічне акціонерне товариство „Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (надалі — "Нафтогаз України", "Материнська компанія" або "компанія") було засноване у 1998 році згідно з постановою Кабінету міністрів України № 747 від 25 травня 1998 року.

  "Нафтогаз України" та його дочірні підприємства (надалі разом — "група") знаходяться у бенефіціарній власності держави Україна. Уряд України, в особі Кабінету Міністрів України, здійснює державний контроль над компанією за рахунок участі у зборах акціонерів та засіданнях наглядової ради, а також за допомогою призначення голови правління та членів правління.

  "Нафтогаз України" є вертикально інтегрованою нафтогазовою компанією, яка здійснює повний цикл операцій із розвідки та розробки нафтогазових родовищ, експлуатаційного та розвідувального буріння, транспортування та зберігання нафти і газу, постачання природного і скрапленого газу споживачам.

  Компанія утримує частки у різних підприємствах, які формують національну систему із виробництва, переробки, розподілу, транспортування і зберігання природного газу, газового конденсату та нафти.

  Компанія зареєстрована за адресою: вул. Б. Хмельницького, 6, Київ, Україна.
  Група провадить свою господарську діяльність та володіє виробничими потужностями, в основному, в Україні. Основні дочірні підприємства та спільна діяльність представлені таким чином:

  Назва/сегмент Частка володіння, утримувана станом на 31 грудня Країна реєстрації
  2016 2015
  Виробництво газу, нафти та продуктів їх переробки
  ПАТ "Укргазвидобування" 100,00 100,00 Україна
  ПАТ "Укрнафта" 50,00 + 1 акція 50,00 + 1 акція Україна
  Петросанан, спільна діяльність з Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією 50,00 50,00 Єгипет
  Дочірнє підприємство "Закордоннафтогаз" 100,00 100,00  
  ТОВ "Карпатигаз", спільна діяльність із компанією Misen Enterprises AB 49,99 49,99 Україна
  Транспортування нафти і газу
  ПАТ "Укртрансгаз" 100,00 100,00 Україна
  ПАТ "Укртранснафта" 100,00 100,00 Україна
  ПАТ "Укрспецтрансгаз" 100,00 100,00 Україна
  Оптова та роздрібна торгівля нафти, газу та продуктів їх переробки
  Дочірнє підприємство "Газ України" 100,00 100,00 Україна
  Naftogaz Trading Europe S.A. (в минулому Naftogaz Overseas S.A.) 100,00 100,00 Швейцарія
  ВАТ "Кіровоградгаз" 51,00 51,00 Україна
  Дочірнє підприємство "Укравтогаз" 100,00 100,00 Україна
  Інші
  Дочірнє підприємство "Вуглесинтезгаз України" 100,00 100,00 Україна
  Дочірнє підприємство "Укрнафтогазкомплект" 100,00 100,00 Україна

  2. Операційне середовище

  Протягом останніх років Україна знаходилась у стані політичних та економічних потрясінь. Крим, автономна республіка у складі України, був фактично окупований Російською Федерацією. У 2016 році продовжувався збройний конфлікт у деяких районах Луганської та Донецької областей. Ці події призвели до зростання рівня інфляції, девальвації національної валюти щодо основних іноземних валют, зменшення ВВП, неліквідності та різких коливань фінансових ринків. У січні 2016 року набула чинності угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. У результаті Російська Федерація запровадила торгове ембарго або імпортні мита на основні українські продукти експорту. У відповідь Україна запровадила аналогічні заходи до російської продукції.

  У 2016 році рівень інфляції становив 12,4% у порівнянні із 43,3% у 2015 році. Незважаючи на те що сукупний рівень інфляції в Україні за три останні роки дещо перевищував 100%, керівництво вважає, що українська економіка не є гіперінфляційною в зв'язку з уповільненням темпу інфляції протягом 2016 року та відсутності якісних характеристик гіперінфляційного економічного середовища.

  Економічна ситуація почала стабілізуватись у 2016 році, що призвело до зростання ВВП приблизно на 1% і укріплення української гривні. Це дозволило Національному банку України послабити деякі валютні обмеження, запроваджені протягом 2014-2015 років, включно зі зменшенням обов'язкової частки продажу валютних надходжень до 65% і дозволом здійснювати виплату дивідендів закордон. Однак, дію деяких інших обмежень було подовжено.

  Для підтримки економіки необхідне істотне зовнішнє фінансування. Протягом 2015 та 2016 років Україна отримала перші транші за Механізмом Розширеного Фінансування, узгодженим із Міжнародним Валютним Фондом ("МВФ"). Подальша стабілізація економічної та політичної ситуації залежить, великою мірою, від успіху українського уряду. При цьому подальший розвиток економічної та політичної ситуації на разі складно передбачити.

  До 1 жовтня 2015 року компанія була гарантованим постачальником природного газу в Україні для деяких категорій споживачів, але її здатність коригувати ціни для кінцевих споживачів, з урахуванням збільшення цін на імпортований газ, мала обмежений характер, оскільки такі ціни регулювалися на кожному етапі, від розвідки до кінцевих споживачів Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі — „НКРЕКП", до 27 серпня 2014 року — Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики, „НКРЕ"). Протягом 2016 та 2015 років відбувалися значні коливання у цінах придбання природного газу у гривневому еквіваленті внаслідок дестабілізації курсу української гривні по відношенню до іноземних валют.

  З 1 жовтня 2015 року вступив в дію Закон України „Про ринок природного газу" від 9 квітня 2015 року № 329-VIII, що є законодавчим оформленням реформи газового сектору. Законом передбачено, з одного боку, державне регулювання монопольних ринків (транспортування, розподілу, зберігання, послуг установки LNG), з другого — розвиток вільної добросовісної конкуренції на товарному ринку природного газу. Таким чином на оптовому і роздрібному ринках природного газу з 1 жовтня 2015 року розпочав дію принцип вільного ціноутворення і свободи вибору джерел надходження природного газу, окрім випадків, коли Кабінетом Міністрів України покладено спеціальні обов'язки на суб'єктів ринку природного газу.

  Уряд та група здійснюють суттєві кроки з метою створення відкритого європейського ринку газу на виконання Меморандуму про економічну та фінансову політику, укладеного в рамках співпраці з МВФ, положень Коаліційної угоди, Стратегії сталого розвитку „Україна — 2020", Плану дій з корпоративного управління, а також Плану заходів щодо реформування газового сектору, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 375-р. Реалізація зазначених заходів реформування ринку природного газу України концептуально змінює правові засади та механізм функціонування ринку природного газу, окремі аспекти фінансово-господарської діяльності компанії, а також матиме значний вплив на показники діяльності компанії та групи в цілому.

  9 листопада 2016 року Кабінет Міністрів України прийняв постанову № 801 „Про утворення Публічного Акціонерного Товариства "Магістральні газопроводи України".
  Це рішення прийнято в рамках реалізації плану реструктуризації компанії з метою відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу. Відокремлення цих видів діяльності також затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 2016 року № 496. На дату цієї консолідованої фінансової звітності перелік активів для передачі ПАТ "Магістральні газопроводи України" не був складений.
  Уряд також затвердив План корпоративного управління ПАТ "Магістральні газопроводи України", в якому враховані пропозиції Європейского банку реконструкції та розвитку ("ЄБРР") і Енергоспівтовариства.

  Також Уряд постановою № 800 затвердив зміни до плану реструктуризації компанії, які враховують дії щодо відокремлення діяльності з транспортування та зберігання природного газу.

  Державне регулювання ринку природного газу в Україні

  До 1 жовтня 2015 року державне регулювання ринку природного газу в Україні здійснював Кабінет Міністрів України і НКРЕКП.

  Державне регулювання охоплювало як технічні, так і фінансові аспекти функціонування ринку. Технічні заходи стосувались ефективного використання запасів природного газу, гарантування безпечної технічної експлуатації газотранспортної системи, забезпечення коректного і безпечного постачання, розподілу та використання природного газу. Фінансові заходи, в основному, стосувались встановлення тарифів та цін і підтримання коректних фінансових заходів для розподілу природного газу між учасниками ринку.

  Продаж та постачання природного газу

  Повноваження щодо регулювання діяльності суб'єктів ринку природного газу, а також забезпечення проведення тарифної та цінової політики на ринку природного газу було покладено на НКРЕКП відповідно до Закону України від 08.07.10 №2467-VI "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердженого Указом Президента України від 10.09.14 №715/2014, та постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)". Ціни на природний газ для всіх категорій споживачів розраховувались відповідно до методичних нормативних документів регулятора та принципів, закладених у Законі України від 21.06.12 №5007-VI "Про ціни і ціноутворення".

  Відповідно, НКРЕКП затверджувала граничну (максимальну) ціну реалізації природного газу для підприємств, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, граничну ціну реалізації природного газу для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання (зокрема підприємств, що виробляють тепло для потреб населення), роздрібні ціни реалізації природного газу для населення, тарифи на послуги транспортування магістральними та розподільчими трубопроводами на території України, тарифи на постачання природного газу за регульованими тарифами, тарифи на послуги зберігання, закачування та відбору газу з підземних сховищ газу. Окрім того, НКРЕКП відповідала за захист прав споживачів у сфері ціно- і тарифоутворення, безпеки постачань та якості послуг.

  Починаючи з 1 жовтня 2015 року, новим Законом створено передумови для зміни моделі ринку природного газу, та переходу до принципів вільної добросовісної конкуренції та орієнтації на забезпечення високого рівня захисту прав та інтересів споживачів.

  При цьому, Кабінет Міністрів України затвердив постанову №758 від 01.10.15, якою на період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2017 року покладено спеціальні обов'язки на компанію щодо закупівлі природного газу власного видобутку у ПАТ "Укргазвидобування" та реалізації природного газу постачальникам природного газу для потреб побутових споживачів, релігійних організацій, виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії для населення, релігійних організацій та з 23 грудня 2016 року — для установ, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, а також постачання природного газу для ПАТ "Одеський припортовий завод" до 31 грудня 2016 року.

  Також зазначеним Положенням встановлено ціни на природний газ для побутових споживачів, релігійних організацій (крім обсягів, що використовуються для провадження їх виробничо-комерційної діяльності), а також виробників теплової енергії для виробництва теплової енергії для населення і релігійних організацій на період з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2017 року.

  Для споживачів, що не підпадають під дію зазначеного Положення, реалізується імпортований природний газ за цінами, які визначаються самостійно учасниками ринку природного газу, в тому числі і компанією.

  Разом з тим з 1 жовтня 2015 року тариф на постачання природного газу не застосовується, замість нього Додатком 2 Положення встановлено максимальну торгову націнку постачальника природного газу із спеціальними обов'язками. Також, з 1 січня 2016 року закінчився термін застосування цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ.

  Згідно із Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу", що діяв до 1 жовтня 2015 року, природний газ, видобутий в Україні підприємствами, в яких 50% і більше акцій належить державі, повинен був продаватися населенню через компанію за регульованими цінами. Якщо попит населення перевищує обсяги видобутку, то він задовольнявся за рахунок імпорту.

  Як раніше наведено у цій Примітці, Постановою КМУ з 1 жовтня 2015 року на компанію покладено спеціальні обов'язки протягом перехідного періоду з 1 жовтня 2015 року по 31 березня 2017 року щодо закупівлі природного газу власного виробництва у ПАТ "Укргазвидобування" та його реалізації для потреб населення, виробників теплової енергії і релігійних організацій. Ця Постанова передбачає також, що у разі, коли обсяг природного газу, необхідний для формування ресурсу газу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії для потреб населення, перевищує обсяг продажу природного газу ПАТ "Укргазвидобування", компанія зобов'язана придбавати природний газ у інших оптових продавців, у тому числі за кордоном. Обсяги використання природного газу населенням обліковується за допомогою газових лічильників. У разі відсутності приладів обліку газу, обсяг використання газу визначається відповідно до норм використання, що затверджені регуляторними актами.

  Побутові споживачі (населення) здійснюють оплату за спожитий природний газ через банківські рахунки із спеціальним режимом використання. Перелік банків, у яких створюються такі рахунки, затверджує Кабінет Міністрів України. Згідно з поточною процедурою постачальники природного газу для потреб побутових споживачів (населення) відкривають спеціальні банківські рахунки для отримання платежів за використаний природний газ. Суми, накопичені на спеціальних банківських рахунках, розподіляються на поточні рахунки оператора магістральних газопроводів, операторів розподільчих газопроводів, постачальника природного газу із спеціальними обов'язками у відповідності до коефіцієнтів, розрахованих постачальниками із спеціальними обов'язками і затверджених НКРЕКП. Залишки на спеціальних рахунках не можна арештувати або заблокувати.

  Підприємства, що виробляють теплову енергію, також відкривають банківські рахунки із спеціальним режимом використання для розрахунків за поставлене тепло. Отримані підприємствами, що виробляють теплову енергію, грошові кошти на таких банківських рахунках потім розподіляються, окрім іншого, на поточні банківські рахунки постачальників природного газу із спеціальними обов'язками у відповідності до алгоритму, що затверджується НКРЕКП щомісяця. Спеціальні банківські рахунки компаній, що виробляють тепло, також не можуть бути заблоковані або арештовані.

  У листопаді 2016 року було прийнято Закон України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії" № 1730. Цей Закон визначає порядок врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії. Так, серед іншого, Закон передбачає списання зобов'язань підприємств та організацій зі штрафів, пені, неустойок за несвоєчасну сплату боргів за спожитий газ, а також реструктуризацію заборгованості за спожитий природний газ перед компанією.

  Коло організацій та підприємств, що мають право участі у процедурі врегулювання заборгованості, затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, та фіксується у окремому реєстрі. Крім того, процедура реструктуризації заборгованості за спожитий природний газ перед Компанією має виконуватись за типовим договором, форма якого затверджується окремою постановою Кабінету Міністрів України. На 31 грудня 2016 року вищезазначений реєстр та форму типового договору не було затверджено. Станом на дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності зазначений реєстр досі знаходився у стадії розробки.

  Транспортування і розподіл природного газу

  До 1 січня 2016 року тарифи на транзит природного газу встановлювались у процесі переговорів двома сторонами, і тарифи на транспортування і розподіл природного газу встановлювались НРКЕКП.

  З 1 січня 2016 року Україна змінила політику щодо ціноутворення на послуги з транспортування природного газу, з метою приведення українського законодавства у відповідність до європейського регламентуючих документів у сфері енергетики, шляхом впровадження нової системи регулювання тарифів з транспортування природного газу. Згідно з Законом України "Про ринок природного газу", тарифи на транспортування природного газу встановлюються НКРЕКП для точок входу/виходу. Нові тарифи розраховуються на регуляторну базу активів (РБА) згідно методологією, що передбачає встановлення відповідного рівня доходності на активи з метою стимулювання операторів газового ринку інвестувати у розвиток інфраструктури. Нові тарифи дозволяють компенсацію відповідного рівня доходності на РБА, амортизацію та операційні витрати. Розрахунок амортизації, що враховано у тарифі, було зроблено на припущенні, що після 1 січня 2020 року не буде транзиту газу ("прискорена амортизація").

  На сьогодні АТ "Газпром" ("Газпром") й надалі сплачує тариф згідно з договором на транзит природного газу. Внаслідок відмови Газпрому бронювати вхідні потужності, починаючи з 1 січня 2016 року згідно нових тарифів, НКРЕКП тимчасово призупинив використання нових тарифів на транзит природного газу до прийняття рішення Арбітражного Трибуналу щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Примітка 22). Нафтогаз очікує, що після винесення такого рішення НКРЕКП застосовуватиме нові тарифи ретроспективно, починаючи з 1 січня 2016 року.

  Якщо б нові тарифи використовувались з 1 січня 2016 року та припускаючи, що Газпром не бронюватиме вхідні потужності після 2019 року, група використовувала б нові тарифи для визначення виручки від транспортування природного газу та розраховувала б амортизаційні витрати за методом прискореної амортизації.

  Такі тарифи і ціни були встановлені станом на:

    31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  До 1 травня 2016 року роздрібні ціни на природний газ для населення були диференційовані залежно від виду та обсягів використання (гривень за кубічний метр), з урахуванням ПДВ, торгової націнки постачальника до існуючих тарифів, тарифів на послуги з транспортування та розподілу газу. З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року: 6,88 гривень за кубічний метр 1 жовтня 2015 року:,7,19 гривень за кубічний метр; 3,6 гривень за кубічний метр у межах 1 200 кубічних метрів (із розрахунку 200 кубічних метрів на місяць) для споживачів, що використовують газ комплексно
  З 1 травня 2016 року встановлено єдину ціну природного газу для побутових споживачів на рівні паритету з ціною імпортованого газу, з можливістю щоквартального перегляду до 31 березня 2017 року, як передбачено Постановою Кабінету Міністрів України №315 від 27 квітня 2016 року.    
  Ціна на газ для виробників теплової енергії для населення, гривень за кубічний метр, без урахування ПДВ та інших податків і зборів.,З 1 квітня 2015 року застосовуються зазначені регульовані ціни, що їх наведено без ПДВ, інших податків та зборів, та без тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу. З 1 травня 2016 року по 31 березня 2017 року: 4,94 гривень за кубічний метр З 1 жовтня 2015 року по 30 квітня 2016 року: 1,84 гривень за кубічний метр для підприємств, що безпосередньо приєднані до газотранспортної системи, та 1,77 гривень за кубічний метр для інших підприємств.
  Ціни реалізації природного газу для промислових споживачів, установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, без ПДВ, інших податків і зборів, тарифів на послуги з транспортування та розподілу.,З 1 жовтня 2015 року зазначені ціни щомісячно визначаються компанією самостійно і диференційовані в залежності від місячних обсягів використання газу та умов його оплати споживачем. 6 484 — 7 148 гривень за тисячу кубічних метрів 5 845 — 6 474 гривень за тисячу кубічних метрів
  Загальний тариф на зберігання (зберігання, закачування, відбір), без ПДВ, гривень за тисячу кубічних метрів за один сезон зберігання. 112,0 112,0
  Загальний тариф на транспортування магістральними та розподільними газопроводами по території України, без ПДВ, гривень за тисячу кубічних метрів. 732,70 689, 10
  Тариф на транспортування природного газу магістральними трубопроводами для точок входу, розташованих на державному кордоні України (відповідно до постанови НКРЕКП від 29.12.15 № 3158), без ПДВ, дол. США за тисячу кубічних метрів. З 1 січня 2016 року: 12,47. немає


  Компенсація різниці у цінах на продаж і ціною імпортованого газу та інші види фінансової підтримки держави

  Відповідно до частини 7 статті 11 Закону України "Про ринок природного газу", суб'єкт ринку природного газу, на якого покладаються спеціальні обов'язки, має право на отримання компенсації економічно обґрунтованих витрат, здійснених таким суб'єктом, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання покладених на нього спеціальних обов'язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України. Станом на дату затвердження цієї окремої фінансової звітності відповідне рішення Кабінетом Міністрів України не прийняте. 

  Відповідно, протягом 2016 року компанія не отримувала компенсацію як суб'єкт, на якого покладаються спеціальні обов'язки.

  У 2015 році компанія отримала від Уряду 29 700 мільйонів гривень у вигляді облігацій внутрішньої державної позики в обмін на емісію нових акцій компанії (Примітка 13). Отримані кошти призначені для покриття касового дефіциту компанії.

  Активи на тимчасово окупованих територіях

  На початку 2014 року Україна постраждала від збройної агресії Російської Федерації в результаті якої відбулася окупація Автономної Республіки Крим ("Крим") та незаконна військова окупація частин Луганської та Донецької областей озброєними терористичними угрупуваннями, які контролюються, спрямовуються і фінансуються Російською Федерацією, а також в результаті відкритого вторгнення регулярних збройних сил Російської Федерації.

  Крім того, у 2014 році Україна постраждала від розгортання сепаратистських рухів та підриву правової системи у Луганській та Донецькій областях. Як наслідок, компанія провела знецінення інвестицій у частки підприємств, що знаходяться на територіях проведення антитерористичної операції (надалі — "АТО"), визначених Законом України "Про тимчасові заходи на період проведення АТО" № 1669 від 02.09.14. Також, збитки, понесені на окупованих територіях у 2015 році, являють собою несанкціонований відбір природного газу, відповідний податок на додану вартість, та складають 2 142 мільйони гривень (Примітка 18).

  Керівництво групи продовжує вживати всі можливі юридичні та дипломатичні заходи для відшкодування збитків та відновлення контролю над активами групи у Криму.

  3. Перерахунок порівняльної інформації

  Група затвердила консолідовану фінансову звітність станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, 29 липня 2016 року. Після дати затвердження група виявила неточності у інформації за попередні звітні періоди, які призвели до коригувань та зміни деяких облікових політик. Ці неточності були відображені ретроспективно у цій консолідованій фінансовій звітності.

  Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень Примітки 31 грудня 2014 року, відображено раніше Внесення коригувань і зміни класифікації 31 грудня 2014 року, скориговано
  Основні засоби 3.1 456 548 (11 472) 445 076
  Інші необоротні активи 3.6  4 428 58 4 486
  Запаси 3.1 10 123 1 991 12 114
  Резерв переоцінки 3.1, 3.3 363 958 (27 431) 336 527
  Накопичений дефіцит 3.1, 3.3 (173 012) 19 771 (153 241)
  Відстрочені податкові зобов'язання 3.1 68 726 (1 762) 66 964
  Забезпечення 3.4 2 671 706 3 377
  Торгова кредиторська заборгованість 3.4 14 242 (370) 13 872
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 3.4 11 411 (337) 11 074

  Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2015 року був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень Примітки 31 грудня 2015 року, відображено раніше Внесення коригувань і зміни класифікації 31 грудня 2015 року, скориговано
  Основні засоби 3.1, 3.3 571 054 (11 258) 559 796
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства 3.2 1 550 (2) 1 548
  Інші необоротні активи 3.2 7 907 815 8 722
  Запаси 3.1, 3.2 32 066 2 083 34 149
  Торгова дебіторська заборгованість 3.2 33 601 (393) 33 208
  Передплати видані та інші оборотні активи 3.2 9 219 (43) 9 176
  Передплати з податку на прибуток підприємств 3.2 590 (2) 588
  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках 3.2 11 796 (5) 11 791
  Резерв переоцінки 3.1, 3.3 456 967 (26 464) 430 503
  Накопичені курсові різниці 3.5 2 960 (874) 2 086
  Накопичений дефіцит 3.1, 3.3 (209 063) 20 642 (188 421)
  Відстрочені податкові зобов'язання 3.1 85 154 (1 477) 83 677
  Інші довгострокові зобов'язання 3.2 227 (219) 8
  Позики   71 819 (55) 71 764
  Забезпечення 3.4 17 268 1 002 18 270
  Торгова кредиторська заборгованість 3.2 19 895 (793) 19 102
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 3.4 21 611 (650) 20 961
  Податок на прибуток до сплати   3 268 83 3 351

  Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про прибутки або збитки за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень Примітки 2015, відображено раніше Внесення коригувань і зміни класифікації 2015, скориговано
  Дохід від реалізації 3.2 571 054 (11 258) 559 796
  Собівартість реалізації 3.2 1 550 (2) 1 548
  Інші операційні доходи 3.2 7 907 815 8 722
  Інші операційні витрати 3.3, 3.4 32 066 2 083 34 149
  Фінансові витрати 3.4 33 601 (393) 33 208
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування 3.2 9 219 (43) 9 176
  Чистий збиток від курсових різниць 3.5 590 (2) 588
  Вигоди з податку на прибуток 3.3 11 796 (5) 11 791

  Вплив внесення ретроспективних коригувань до консолідованого звіту про рух грошових коштів за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень Примітки 2015, відображено раніше Внесення коригувань і зміни класифікації 2015, скориговано
  Збиток від вибуття основних засобів 3.2 289 15 304
  Сторнування збитку від зменшення корисності основних засобів 3.3 (1 032) (112) (1 144)
  Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших оборотних активів, зменшення корисності фінансових інвестицій та ПДВ до відшкодування   2 071 (133) 1 938
  Зміну забезпечень 3.4 8 132 255 8 387
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування 3.2 652 (25) 627
  Фінансові витрати, нетто 3.4 9 184 533 9 717
  Зменшення інших необоротних активів 3.2, 3.4, 3.5 1 718 (1 222) 496
  Зменшення запасів 3.2 (27 186) (92) (27 278)
  Збільшення торгової дебіторської заборгованості 3.2 (6 346) 393 (5 953)
  Зменшення передплат виданих та інших оборотних активів 3.2 5 758 81 5 839
  Зменшення інших довгострокових зобов'язань 3.2 (96) (219) (315)
  Зменшення торгової кредиторської заборгованості 3.2 (78) (424) (502)
  Зменшення авансів отриманих та інших короткострокових зобов'язань 3.4 (1 940) (799) (2 739)
  Придбання основних засобів та нематеріальних активів 3.2 (4 868) 322 (4 546)

  3.1. Зміна облікової політики щодо нафти для виробничо-технологічних потреб

  До 1 січня 2016 року група обліковувала нафту для виробничо-технологічних потреб в складі основних засобів, оскільки основна частина операцій з транзиту нафти проводилась з незмінною кількістю та сортом нафти. З 1 січня 2016 року керівництво групи прийняло рішення про зміну облікової політики щодо обліку нафти для виробничо-технологічних потреб у складі запасів. Керівництво групи вважає, що така презентація є більш доречною та достовірною для користувачів фінансової звітності, оскільки вона відображає зміну в операційній діяльності групи та відповідного зростання кількості сортів нафти, що транспортуються. Зміни облікової політики були відображені з коригуванням балансової вартості нафти для виробничо-технологічних потреб, що обліковувалась за переоціненою вартістю у складі основних засобів, тоді як у складі запасів ця нафта відображена за первісною вартістю. Такі зміни були відображенні з коригуванням в бік зменшення основних засобів станом на 31 грудня 2015 та 2014 років на загальну суму 10 575 мільйонів гривень та 11 472 мільйони гривень, відповідно, та збільшення запасів на суму 1 976 мільйонів гривень та 1 991 мільйон гривень станом на 31 грудня 2015 та 2014 років, відповідно.

  3.2. Облік спільної діяльності

  Одне з дочірніх підприємств групи бере участь в угодах про спільну діяльність, які раніше обліковувались як спільні операції у консолідованій фінансовій звітності станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, де інші сторони спільної діяльності відповідають за ведення облікових записів. У зв'язку з відсутністю достовірної фінансової інформації, підготовленої у відповідності до МСФЗ, група вирішила обліковувати такі спільні операції за методом участі у капіталі. Група здійснила перерахунок ретроспективного впливу на її консолідований фінансовий стан, консолідований звіт про прибутки або збитки та консолідований звіт про рух грошових коштів станом на і за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року.

  3.3. Резерв переоцінки 

  Після проведення переоцінки основних засобів станом на 31 грудня 2015 року, група провела пооб'єктну інвентаризацію накопиченого резерву переоцінки, в наслідок якої резерв переоцінки станом на 31 грудня 2014 року був відкоригований на 18 875 мільйонів гривень з відповідним перенесенням до складу накопиченого дефіциту.

  Також, група виявила певні неточності у відображенні переоцінки основних засобів та зробила відповідне коригування балансової вартості основних засобів станом на 31 грудня 2015 року у сумі 161 мільйон гривень з відповідним коригуванням консолідованого звіту про рух грошових коштів.

  3.4. Зміна презентації

  Група також змінила презентацію певних нарахувань на виплати працівникам з інших короткострокових зобов'язань на короткострокові забезпечення. Як результат, інші короткострокові зобов'язання групи та короткострокові забезпечення було змінено на суму 650 мільйонів гривень та 337 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2015 та 2014 років, з відповідним коригуванням консолідованого звіту про рух грошових коштів.

  Група також змінила презентацію певних забезпечень під судові позови з торгової кредиторської заборгованості та короткострокових забезпечень на довгострокові забезпечення. Рекласифікація стосується позову, в якому компанія виступає як відповідач. В результаті, торгова кредиторська заборгованість та короткострокові забезпечення групи було зменшено на 370 мільйонів гривень та 2 145 мільйонів гривень, відповідно, а довгострокові забезпечення станом на 31 грудня 2015 року було збільшено на 2 515 мільйонів гривень.

  Також, група змінила презентацію відсотків за відстрочку податкових платежів в бюджет зі складу інших операційних витрат до фінансових витрат станом на 31 грудня 2015 року у сумі 588 мільйонів гривень.

  На думку керівництва групи, така презентація інформації є більш достовірною для користувачів фінансової звітності.

  3.5. Облік курсових різниць за спільними операціями

  Група виявила неточності у відображенні курсових різниць за розрахунками в іноземній валюті по спільних операціях згідно Концесійної Угоди у Єгипті. Відповідно, група зменшила інші операційні витрати та накопичені курсові різниці в складі сукупного доходу на 874 мільйони гривень, відповідно.

  3.6. Інші зміни

  Існували індивідуально несуттєві коригування, що включені до впливу коригувань та рекласифікацій описаних вище.

  4. Інформація за сегментами

  Правління є основним органом, який ухвалює операційні рішення групи. Керівництво визначило операційні сегменти, які група використовує для розкриття інформації, на основі звітів, які розглядаються правлінням для оцінки фінансових показників діяльності групи.

  Керівництво здійснює оцінку показників діяльності операційних сегментів на основі розміру чистого прибутку/(збитку) до оподаткування. Звітні сегменти, визначені керівництвом згідно із видами діяльності, є такими:

  • Виробництво природного газу. Виробництво природного газу здебільшого здійснюється у Полтавській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Львівській та Закарпатській областях.  Розвідувальні роботи проводяться, головним чином, у Карпатському та Дніпровсько-Донецькому регіонах.  група контролює близько 70% усього природного газу, який видобувається в Україні.

  • Виробництво сирої нафти і газового конденсату. Розвідку нафти здійснює ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування". Видобуток газового конденсату відбувається у місцях видобутку природного газу.• Виробництво сирої нафти і газового конденсату. Розвідку нафти здійснює ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укргазвидобування". Видобуток газового конденсату відбувається у місцях видобутку природного газу.

  • Транспортування і розподіл природного газу. Цей сегмент представлений магістральними та розподільними газопроводами, які експлуатує група. Українська газотранспортна система є однією з найбільших у світі за своїми транспортними потужностями. Загальна довжина газопроводів в Україні становить 38,5 тисяч кілометрів. Понад 40% природного газу, який Російська Федерація постачала до європейських країн, транспортувалося українськими магістральними газопроводами у 2015 році та понад 46% у 2016 році. Починаючи з 1 жовтня 2015 року цей сегмент також включає результати від ринкових операцій балансування газу запроваджених Кодексом газотранспортної системи. Ринкові операції балансування газу являють собою діяльність балансування обсягів природного газу, що входить до газотранспортної системи в точках входу та обсягів відібраного газу через точки виходу. Послуги балансування газу надаються користувачам послуг транспортування газу на пропорційній основі. Наразі відповідну діяльність здійснює ПАТ "Укртрансгаз". 

  • Зберігання природного газу. Українська газотранспортна система має у своєму складі 11 підземних газосховищ, розташованих на материковій частині України. Загальна потужність системи підземних газосховищ, розташованих в Україні, становить 31 мільярд кубічних метрів газу.

  • Транспортування сирої нафти. Цей сегмент представлений магістральними нафтопроводами, які експлуатує група.  Загальна довжина магістральних нафтопроводів в Україні становить 4,7 тисячі кілометрів. Сегмент також включає зберігання нафти, представлене системою з 11 нафтових сховищ загальною потужністю 1,1 мільйона тонн нафти.

  • Переробка сирої нафти та газового конденсату і торгівля нафтопродуктами. Цей сегмент представлений 8 нафто- і газопереробними заводами. Продуктами переробки, в основному, є бензин і дизельне пальне, а також скраплений газ. Доходи від цього сегменту також включають доходи від продажу хімічної продукції.

  • Продаж та постачання природного газу. Як зазначено у Примітці 2 вище, виробники природного газу в Україні, які на 50% і більше знаходяться у власності держави, мають продавати весь видобутий газ населенню через компанію, за вирахуванням обсягів газу на технологічні та інші потреби, як передбачено законом.

  • Інше. Доходи від цього сегменту включають доходи від продажу матеріалів та послуг.

  Облікова політика звітних сегментів збігається з обліковою політикою групи, викладеною у Примітці 27.

  Інформація за звітними сегментами групи за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень Виробництво природного
  газу
  Виробництво сирої нафти і газового конденсату Транспортування і розподіл
  природного газу
  Зберігання природного газу Транспортування сирої нафти Переробка сирої нафти і газового конденсату та торгівля нафтопродуктами Продаж та постачання
  природного газу
  Інше Елімінація Всього
  Реалізація зовнішнім споживачам 2 987 11 478 75 109 61 3 428 15 770 83 060 871 - 192 764
  Реалізація іншим сегментам 49 020 - 2 624 926 - 40 16 712 73 (69 395) -
  Всього доходів від реалізації 52 007 11 478 77 733 987 3 428 15 810 99 772 944 (69 395) 192 764
  Результат сегменту 15 298 (6 766) 26 207 (1 578) 1 628 1 720 (3 472) (725) (182) 32 130
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування                   (99)
  Переоцінка раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві                   -
  Нерозподілені витрати, нетто                   (10 994)
  Прибуток до оподаткування                   21 037
  Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегменту:                    
  Знос, виснаження та амортизація (5 397) (1 083) (13 127) (1 935) (674) (1 001) (56) (179) - (23 452)
  Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших оборотних активів (400) (6 610)  (4 683) - - (4 203) (4 547) - - (20 443)
  Чистий (збиток)/прибуток від курсових різниць (212) - 518 - 275 - (6 329) (183) - (5 931)
  Капітальні витрати 5 623 885 2 059 58 373 101 47 548 - 9 694
  Активи сегменту 67 173  15 627 283 797 186 209 18 415 17 099 76 435 4 391 - 669 146
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства                   1 328
  Грошові кошти та залишки на банківських
  рахунках
                    22 336
  Нерозподілені активи                   11 779
  Всього активів                   704 589

  Інформація за звітними сегментами групи за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень Виробництво природного
  газу
  Виробництво сирої нафти і газового конденсату Транспортування і розподіл
  природного газу
  Зберігання природного газу Транспортування сирої нафти Переробка сирої нафти і газового конденсату та торгівля нафтопродуктами Продаж та постачання
  природного газу
  Інше Елімінація Всього
  Реалізація зовнішнім споживачам 4 836 6 262 49 883 401 3 252 6 599 57 265 1 769 - 130 267
  Реалізація іншим сегментам 16 362 - 112 1 152 17 44 9 616 45 (27 348) -
  Всього доходів від реалізації 21 198 6 262 49 995 1 553 3 269 6 643 66 881 1 814 (27 348) 130 267
  Результат сегменту 2 218 (1 340) 21 200 (2 176) 1 636 2 067 (52 257) (2 194) (607) (31 453)
  Частка у результатах асоційованих та спільних підприємств після оподаткування                   (627)
  Переоцінка раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві                   (1 430)
  Нерозподілені витрати, нетто                   (3 271)
  Прибуток до оподаткування                   (36 781)
  Суттєві статті негрошового характеру, включені до результатів сегменту:                    
  Знос, виснаження та амортизація (2 773) (610) (13 456) (2 047) (473) (143) (6) (346) - (19 854)
  Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших оборотних активів (6) - (107) - (2) (138) (1 057) 46 - (1 264)
  Чистий (збиток)/прибуток від курсових різниць (552) 720 666 - 457 - (20 408) 28 - (19 089)
  Капітальні витрати 4 196 - 1 085 73 207 207 298 457 - 6 523
  Активи сегменту 77 112 17 365 289 244 180 935 17 918 8 200 38 747 13 670 - 643 191
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства                   1 548
  Грошові кошти та залишки на банківських
  рахунках
                    11 791
  Нерозподілені активи                   4 365
  Всього активів                   660 895

  Географічна концентрація

   У мільйонах українських гривень 2016 2015 
  Україна 128 909 86 307
  Російська Федерація 63 322 43 533
  Єгипет 398 425
  Європа 135 2
  Всього доходів від реалізації 192 764 130 267

  Розподіл операцій продажу у таблиці вище зроблено на основі країни реєстрації клієнтів групи.

  Інформація про концентрацію зовнішніх клієнтів, доходи від реалізації яких перевищують 10% від суми загальних доходів від реалізації

  Протягом років, які закінчилися 31 грудня 2016 і 2015 років, єдиним зовнішнім клієнтом, доходи від якого перевищують 10% від загальної суми доходів, був Газпром. Сума доходів від Газпрому, яка відноситься до сегменту транспортування і розподілу природного газу, за 2016 рік становила 59 986 мільйонів гривень (2015: 40 341 мільйон гривень).

  Інформація про дохід від реалізації, валовий прибуток та дебіторську заборгованість сегменту транспортування та розподілу природного газу за основними видами послуг транспортування представлена таким чином:

  31 грудня 2016 року

   У мільйонах українських гривень Дохід від реалізації Валовий прибуток Торгова дебіторська заборгованість, балансова вартість
  Міжнародний транзит 59 986 28 532 6 354
  Внутрішнє транспортування та розподіл 8 881 2 645 1 466
  Балансування газу 6 242 417 2 565
  Всього 75 109 31 594 10 385

  31 грудня 2015 року

   У мільйонах українських гривень Дохід від реалізації Валовий прибуток Торгова дебіторська заборгованість, балансова вартість
  Міжнародний транзит 40 341 20 486 4 717
  Внутрішнє транспортування та розподіл 9 288 2 213 1 174
  Балансування газу 254 43 106
  Всього 49 883 22 742 5 997

  Інформація про дохід від реалізації, валовий (збиток)/прибуток, (збиток)/прибуток до оподаткування та дебіторську заборгованість сегменту продажу та постачання природного газу за основними групами клієнтів представлена таким чином: 

  31 грудня 2016 року

   У мільйонах українських гривень Дохід від реалізації Валовий (збиток)/прибуток (Збиток) /прибуток до оподаткування Торгова дебіторська заборгованість
  валова сума резерв на знецінення балансова вартість
  Підприємства, що виробляють тепло для населення 18 871 (267) (3 779) 14 145 (3 085) 11 060
  Регіональні газорозподільні підприємства для перепродажу населенню 50 140 11 710 3 819 21 796 (176) 21 621
  Підприємства, що виробляють тепло для бюджетних організацій 2 255 368 128 1 497 - 1 497
  Одеський припортовий завод 1 146 191 (1 310) 1 375 (1 375) -
  Разом на виконання спеціальних обов'язків та для потреб населення (Примітка 2) 72 412 12 002 (1 142) 38 813 (4 636) 34 178
  Підприємства, що виробляють тепло для інших споживачів 4 763 657 (119) 7 244 (6 464) 780
  Регіональні газорозподільні підприємства для перепродажу іншим споживачам 548 49 (37) 293 (202) 91
  Промислові та інші споживачі 5 337 2 375 (2 174) 10 808 (10 205) 603
  Разом діяльність по торгівлі газом для інших споживачів 10 648 3 081 (2 330) 18 345 (16 871) 1 474
  Всього 83 060 15 083 (3 472) 57 158 (21 507) 35 652

  31 грудня 2015 року

   У мільйонах українських гривень Дохід від реалізації Валовий (збиток)/прибуток (Збиток) /прибуток до оподаткування Торгова дебіторська заборгованість
  валова сума резерв на знецінення балансова вартість
  Підприємства, що виробляють тепло для населення 6 963 (27 312) (36 239) 6 762 (3 264) 3 498
  Регіональні газорозподільні підприємства для перепродажу населенню 20 340 3 802 (11 239) 3 236 (100) 3 136
  Разом на виконання спеціальних обов'язків та для потреб населення (Примітка 2) 27 303 (23 510) (47 478) 9 998 (3 364) 6 634
  Підприємства, що виробляють тепло для інших споживачів 7 594 1 384 (2 452) 7 699 (5 871) 1 828
  Регіональні газорозподільні підприємства для перепродажу іншим споживачам 2 318 513 (74) 235 (115) 120
  Промислові та інші споживачі 20 050 1 817 (2 253) 14 758 (8 064) 6 694
  Разом діяльність по торгівлі газом для інших споживачів 29 962 3 714 (4 779) 22 692 (14 050) 8 642
  Всього 57 265 (19 796) (52 257) 32 690 (17 414) 15 276

  Основні тарифи і ціни продажу, за якими Група реалізує природний газ, наведено у Примітці 2.

  5. Залишки за операціями та операції з пов'язаними сторонами

  Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має здатність контролювати іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може здійснювати істотний вплив або спільний контроль над іншою стороною під час прийняття фінансових та операційних рішень. Під час розгляду взаємовідносин із кожною можливо пов'язаною стороною звертають увагу на суть відносин, а не тільки на їхню юридичну форму.

  Як зазначено у Примітці 1, група знаходиться під кінцевим контролем Уряду України і, відповідно, усі контрольовані державою підприємства вважаються пов'язаними сторонами під спільним контролем.

  Операції із пов'язаними сторонами можуть здійснюватися на умовах, які не обов'язково можуть бути доступними для непов'язаних сторін.

  Операції із підприємствами контрольованими державою. Група провадить істотні операції із підприємствами, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України. До цих підприємств належать Державний ощадний банк України, "Укрексімбанк", "Укргазбанк", підприємства, що виробляють тепло, та регіональні газорозподільні підприємства.

  За рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, близько 32% доходів групи (2015: 25%) були отримані від операцій із підприємствами, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають істотного впливу з боку Уряду України. Непогашена торгова дебіторська заборгованість, пов'язана з цими операціями, станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становила 44% та 30%, відповідно, від загального залишку торгової дебіторської заборгованості.

  Непогашена кредиторська заборгованість, аванси отримані та інші поточні зобов'язання станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становили близько 60% та 40%, відповідно, від загальної суми відповідних зобов'язань.

  Забезпечення по відношенню до суб'єктів господарювання, що контролюються Урядом України, станом на 31 грудня 2016 та 2015 років становили близько 80% та 62%, відповідно, від загальної суми забезпечень.

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років, близько 95% та 90%, відповідно, грошових коштів та залишків на банківських рахунках були розміщені у банках, які контролюються, знаходяться під спільним контролем або зазнають впливу з боку Уряду України, і приблизно 54% позик були надані цими банками (2015: 50%). Близько 23% фінансових доходів в 2016 році пов'язані з рахунками у цих банках (2015: 10%) та 68% фінансових витрат за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року (2015: 35%), стосуються позик, отриманих від цих банків.

  Протягом 2016 року група подовжила термін погашення облігацій на суму 4 800 мільйонів гривень на один рік без зміни відсоткової ставки. У червні 2015 року група уклала додаткові угоди на суму 18 387 мільйонів гривень до угод про надання позик із банком, який є її пов'язаною стороною, які передбачали підвищення відсоткових ставок та зміни графіків погашення заборгованості, із відкладенням остаточних термінів їх погашення до червня 2020 року.

  Застави. Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років позики від пов'язаних сторін (державних банків) були забезпечені основними засобами, запасами та надходженнями від майбутніх продажів.

  Гарантії. Сума гарантій, наданих Урядом України станом на 31 грудня 2016 та 2015 років, становила 28 912 мільйонів гривень та 20 539 мільйонів гривень, відповідно (Примітка 14).

  Інформація про операції із державою надалі розкривається у Примітці 13.

  Компенсація провідному управлінському персоналу. Провідний управлінський персонал протягом 2016 року складався в середньому із 4 членів правління та 6 директорів (2015: 4 члени правління та 4 директори). Компенсація провідному управлінському персоналу, що включена до складу інших операційних витрат, включала заробітну плату і додаткові поточні премії та становила 88 мільйонів гривень (2015: 7 мільйонів гривень).

  Протягом 2016 року група здійснила виплати на забезпечення діяльності наглядової ради у сумі 20 мільйонів гривень, у тому числі фіксована винагорода у сумі 15 мільйонів гривень.

  6. Основні засоби

  Інформація про рух балансової вартості основних засобів була представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень Трубопроводи і супутнє обладнання Нафтогазовидобувні активи Машини та обладнання Будівлі Буферний газ Бурове і розвідувальне
  обладнання
  Інші основні засоби Незавершене будівництво Всього
  Станом на 31 грудня 2014 року (скориговано, Примітка 3)
  Первісна вартість або оцінка 166 259 30 668 69 056 46 216 120 754 317 6 231 11 097 450 598
  Накопичений знос та резерв на зменшення корисності (833) - (229) (69) - - (293) (4 098) (5 522)
  Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2014 року (скориговано, Примітка 3) 165 426 30 668 68 827 46 147 120 754 317 5 938 6 999 445 076
  Придбання у результаті об'єднання
  підприємств (Примітка 23)
  - 6 250 1 737   4 010 145  229  744  13 113 
  Надходження і переміщення (2 621)  1 642  3 133  4 214  (1 176)  113  (2 268)  1 552  4 589 
  Переоцінка 53 385  17 151  10 566  12 388  22 471  113  701  116 775 
  Вибуття (89)  (13)  (31)  (15)  (27)  (111)  (286) 
  Амортизаційні нарахування (5 498)  (2 861)  (8 774)  (2 520)  (304)  (91)  (523)  (20 571) 
  (Збиток від)/сторнування резерву на зменшення корисності 179  568  462  (1 832)   395 (15)  (150)  1 491  1 098 
  Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2015 року (скориговано, Примітка 3) 210 782  53 405  75 920  62 392  142 140 582  3 900  10 675  559 796 
  Первісна вартість або оцінка 212 066  53 826  76 593  63 439  142 140 861  5 122  11 617  565 664 
  Накопичений знос та резерв на зменшення корисності (1 283)  (420)  (673)   (1 047) (279)  (1 224)  (942)  (5 868) 
  Надходження і переміщення (12 549)  5 487  38 019  (22 236)  790  (2 588)  1 851  8 774 
  Переоцінка 13 282 13 282 
  Вибуття (3)  (33)  (16)  (68)  (34)  (1)  (247)  (402) 
  Амортизаційні нарахування (7 137)  (5 719)  (7 104)  (3 521)  (295)  (307)  (24 083) 
  Збиток від зменшення корисності (20)  (799)  (1)  (2 156)   (1 856) (91)  (783)  (5 706) 
  Чиста балансова вартість станом на 31 грудня 2016 року 191 074  52 342  106 818  34 411  153 566 952  1 002  11 496  551 661 
  Первісна вартість або оцінка 199 270  59 300  116 533  39 194  155 422 1 447  2 724  13 117  587 007 
  Накопичений знос та резерв на зменшення корисності (8 196)  (6 958)  (9 715)  (4 783)  (1 856)  (495)  (1 722)  (1 621)  (35 346) 

  Група залучила професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх основних засобів станом на 31 грудня 2015 року. Справедлива вартість була визначена на основі амортизованої вартості заміщення або ринкових даних відповідно до Міжнародних стандартів оцінки.

  Беручи до уваги характер основних засобів групи, справедлива вартість визначалася із використанням залишкової вартості заміщення спеціалізованих активів і на основі використання ринкових даних для неспеціалізованих активів. Отже, справедлива вартість основних виробничих активів та обладнання в першу чергу визначалася за допомогою залишкової вартості заміщення. Цей метод засновано на аналізі вартості відтворення або заміни об'єктів основних засобів з коригуванням на фізичний, функціональний чи економічний знос і старіння. Залишкова вартість заміщення оцінювалася на основі внутрішніх джерел та аналізу наявної інформації про ринок для аналогічних об'єктів основних засобів (опублікованої інформації, каталогів, статистичних даних тощо), а також галузевих експертів і постачальників.

  У 2016 році виснаження та амортизаційні нарахування у сумі 22 387 мільйонів гривень (2015: 19 739 мільйонів гривень) було включено до собівартості реалізації, 1 065 мільйонів гривень (2015: 475 мільйонів гривень) — до складу інших операційних витрат і 631 мільйон гривень (2015: 357 мільйонів гривень) було капіталізовано у складі первісної вартості основних засобів.

  Сторнування зменшення корисності основних засобів включено до складу інших операційних доходів у консолідованому звіті про прибутки або збитки.

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років основні засоби групи балансовою вартістю 10 536 мільйонів гривень та 24 003 мільйони гривень, відповідно, було передано в якості застави забезпечення позик (Примітка 14).

  До складу основних засобів в 2016 році включено капітальні витрати у сумі 1 872 мільйонів гривень, щодо яких сутність витрат може відрізнятися від їхньої юридичної форми згідно з первинними документами (2015: 473 мільйони гривень) (Примітка 27). Ці витрати було подано на підставі відповідної первинної документації у консолідованій фінансовій звітності станом на і за роки, що закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років. Стосовно певних витрат первинна документація була вилучена представниками прокуратури України. Щодо інших витрат керівництво групи розпочало власне корпоративне розслідування у 2016 році.

  Якби основні засоби групи оцінювалися за історичною вартістю, то їхня балансова вартість була б представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Нафтогазовидобувні активи 11 751 9 384
  Машини та обладнання 9 149 7 068
  Трубопроводи і супутнє обладнання 7 237 6 711
  Будівлі 4 693 5 976
  Буферний газ 212 217
  Бурове і розвідувальне обладнання 354 298
  Інші основні засоби 482 1 075
  Всього 33 878 30 729

  7. Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства

  Інвестиції Групи в асоційовані та спільні підприємства були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Інвестиції в асоційовані підприємства 1 047 1 308
  Інвестиції у спільні підприємства 281 240
  Всього 1 328 1 548

  Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств групи станом на 31 грудня 2016 року представлена таким чином:

  Назва асоційованого
  підприємства
  Основна
  діяльність
  Місце
  реєстрації та
  провадження
  господарської діяльності
  Частка володіння Групи Частка
  прибутку/
  (збитку)
  Частка інших
  сукупних
  доходів
  Дивіденди,
  отримані від
  асоційованого підприємства
  Балансова
  вартість
  інвестиції
  ПАТ "Укртатнафта" Переробка
  нафти
  Україна 43,05% (241) 2 - -
  ПАТ "Газтранзит" Будівельні
  роботи
  Україна 40,2% 93 - (123) 1 022
  Інші Різне Україна Різне 49 - - 306
          (99) 2 (123) 1 328

  Детальна інформація щодо асоційованих та спільних підприємств групи станом на 31 грудня 2015 року представлена таким чином:

  Назва асоційованого підприємства Основна діяльність Місце реєстрації та провадження
  господарської діяльності
  Частка володіння Групи Частка (збитку)/ прибутку Частка інших сукупних (збитків)/
  доходів
  Дивіденди, отримані від асоційованого підприємства Переоцінка раніше утримуваної
  інвестиції в дочірньому підприємстві (Примітка 23)
  Частка придбаних чистих активів
  (Примітка 23)
  Придбання у результаті об"єднання
  підприємств (Примітка 23)
  Балансова вартість інвестиції
  ПАТ "Укрнафта" Виробництво
  газу і нафти
  Україна 50,00% +
  1 акція
  (1 224) (66) (1 780) (1 314) (4 926) - -
  ПАТ "Укртатнафта" Переробка
  нафти
  Україна 43,05% (178) (12) - - - - 239
  ПАТ "Газтранзит" Будівельні
  роботи
  Україна 40,2% 694 390 (32) - - - 1 052
  Інші асоційовані підприємства Різне Україна Різне 18 (1) - - - - 17
  Спільні підприємства Різне Україна Різне 63 - - - - - 240
          (627) 311 (1 812) (1 314) (4 926) (197) 1 548

  Усі із вищезазначених асоційованих підприємств обліковуються у консолідованій фінансовій звітності за методом участі в капіталі.

  ПАТ "Укрнафта"

  Як зазначено у Примітці 23, інвестицію у ПАТ "Укрнафта" було переведено із інвестиції в асоційовані підприємства до інвестицій у дочірні підприємства з 22 липня 2015 року. До цієї дати інвестиція у ПАТ "Укрнафта" обліковувалася із використанням методу участі в капіталі у цій консолідованій фінансовій звітності.

  Зведену фінансову інформацію ПАТ "Укрнафта" станом на 22 липня 2015 року подано у Примітці 23.

  8. Інші необоротні активи

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції 4 204 3 960
  Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу 1 340 1 100
  Нематеріальні активи 977 837
  Інше 2 805 2 825
  Всього 9 326 8 722
  Дебіторська заборгованість за угодою про розподіл продукції.

  Компанія уклала концесійну угоду на розвідку і розробку нафти із Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією ("ЄГНК") 13 грудня 2006 року. За умовами цієї концесійної угоди компанія має право відшкодовувати усі витрати на розвідку та розробку, понесені у зв'язку із цією концесійною угодою (Примітка 27). Сума, зазначена у таблиці вище, являє собою суму витрат, надану групою до відшкодування, і яка, як очікується, має бути відшкодована протягом більше, ніж одного року від звітної дати.

  Реструктуризована дебіторська заборгованість споживачів газу.

  У травні 2011 року було прийнято Закон України "Про деякі питання заборгованості за спожитий природний газ та електричну енергію" № 3319-VI. Згідно з цим законом дебіторська заборгованість підприємств, які постачають природний газ за регульованим тарифом, яка виникла у 2010 році, була реструктуризована на період від 1 до 20 років та оцінена за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, яка на дату реструктуризації коливалася від 15% до 24% річних.

  Інше. Станом на 31 грудня 2015 року до складу інших необоротних активів включено обсяги природного газу, які будуть підняті із підземних газових сховищ у період більше одного року. Станом на 31 грудня 2016 року група планує підняти відповідні обсяги природного газу протягом наступних 12 місяців та класифікує цей газ як запаси.

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років до складу інших необоротних активів включено витрати на дослідження та розробку у сумі 1 443 мільйонів гривень та 906 мільйонів гривень, відповідно, які були понесені за угодою концесії на розвідку і розробку нафти із ЄГНК від 13 грудня 2006 року, але ще не надані до відшкодування (Примітка 27).

  9. Запаси

  Запаси групи були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  31 грудня 2014 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Природний газ 38 792 26 999 7 885
  Сира нафта і нафтопродукти 3 378 1 482 363
  Запасні частини 2 843 1 099 844
  Технологічна нафта 1 976 1 976 1 991
  Сировина 1 760 1 234 327
  Інше 1 495 1 359 704
  Всього 50 244 34 149 12 114

  Керівництво проводить оцінку необхідності списання запасів до їхньої чистої вартості реалізації, беручи до уваги ознаки їхнього економічного, технічного та фізичного зносу. У 2016 році таке коригування запасів становило 1 655 мільйонів гривень, включене до складу собівартості реалізації, та 38 мільйонів гривень, включене до складу інших операційних витрат (2015: 4 922 мільйони гривень, включене до складу собівартості реалізації, та 2 679 мільйонів гривень, включене до складу інших операційних витрат). Сума, включена до складу собівартості реалізації, являє собою уцінку за імпортований газ, який у подальшому був реалізований на потреби населення за регульованими цінами.

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років запаси балансовою вартістю 37 698 мільйонів гривень та 23 104 мільйони гривень, відповідно, були використані в якості застави для забезпечення позик (Примітка 14).

  10. Торгова дебіторська заборгованість

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Торгова дебіторська заборгованість 86 438 53 761
  За вирахуванням: резерву на знецінення (37 229) (20 553)
  Всього 49 209 33 208

  Із загальної балансової вартості торгової дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 року дебіторська заборгованість за природний газ становила 35 652 мільйони гривень (31 грудня 2015 року: 15 276 мільйонів гривень) (Примітка 4).

  Інформація про рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  Залишок станом на 1 січня 20 553 19 003
  Резерв на знецінення, створений протягом року 1 340 1 100
  Сторнування резерву 977 837
  Суми, списані протягом року як безнадійні 2 805 2 825
  Придбання у результаті об"єднання
  підприємств (Примітка 23)
  9 326 8 722
  Залишок станом на 31 грудня 37 229 20 553

  Аналіз кредитної якості торгової дебіторської заборгованості представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Не прострочена і не знецінена 29 774 17 247
  Прострочена, але не знецінена:
  Прострочена до 30 днів 13 220 4 843
  Прострочена від 31 до 90 днів 3 221 1 520
  Прострочена від 91 до 180 днів 265 997
  Прострочена від 181 до 365 днів 2 415 2 986
  Прострочена понад 365 днів 314 135
  Прострочена та індивідуально знецінена (валова сума):
  Прострочена до 30 днів 2 858 37
  Прострочена від 31 до 90 днів 820 1 141
  Прострочена від 91 до 180 днів 738 3 987
  Прострочена від 181 до 365 днів 3 102 3 884
  Прострочена понад 365 днів 29 711 16 984
  За вирахуванням: резерву на знецінення (37 229) (20 553)
  Всього 49 209 33 208

  11. Передплати видані та інші оборотні активи

  Передплати видані та інші оборотні активи групи були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Передплати постачальникам за матеріали, роботи та послуги 9 984 8 616
  Передплати постачальникам за природний газ 5 731 1 311
  ПДВ до відшкодування 2 242 2 743
  Дебіторська заборгованість за угодами переуступки прав вимоги за договорами реалізації природного газу 1 690 1 787
  Векселі до отримання 1 471 1 609
  Аванси видані за добудову газопроводів 1 412 1 312
  Суми до отримання за судовими справами 609 624
  Передплати за податками, крім податку на прибуток 84 955
  Інше 3 997 1 733
  За вирахуванням: резерву на знецінення (15 169) (11 514)
  Всього 12 051 9 176

  Інформація про рух резерву на знецінення передплат виданих та інших оборотних активів була представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень 2016  2015
  Залишок станом на 1 січня 11 514 8 116
  Резерв на знецінення, створений протягом року 4 206 219
  Сторнування резерву (355) (424)
  Суми, списані протягом року як безнадійні (16) (246)
  Придбання у результаті об'єднання підприємств (Примітка 23) - 3 513
  Інший рух (180) 336
  Залишок станом на 31 грудня 15 169 11 514

  Інший рух в резерві на знецінення передплат виданих та інших оборотних активів стосується різниці у пропорції консолідації активів та прибутків спільних підприємств одного з підприємств групи, що визнається як рух у капіталі.

  12. Грошові кошти та залишки на банківських рахунках

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Грошові кошти на банківських рахунках 20 024 8 696
  Строкові депозити 2 163 3 021
  Інше 149 74
  Всього 22 336 11 791

  До складу строкових депозитів включено банківські депозити у сумі 483 мільйони гривень (2015: 2 535 мільйонів гривень) із первісним терміном погашення більше трьох місяців, але менше одного року, які були виключені зі складу грошових коштів та їх еквівалентів для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів.

  13. Акціонерний капітал

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років акціонерний капітал компанії був скоригований на вплив гіперінфляції відповідно до вимог МСБО 29 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції" на суму 4 156 мільйонів гривень.

  Протягом 2015 року компанія завершила емісію нових акцій, розпочату у 2014 році, на суму 104 610 мільйонів гривень для Уряду України в обмін на облігації внутрішньої державної позики із погашенням протягом 2018-2024 років та номінальною купонною ставкою у діапазоні від 12,5% до 14,3% річних.

  Незареєстрований акціонерний капітал

  У 2015 році згідно з постановами Кабінету Міністрів України Уряд випустив облігації внутрішньої державної позики на суму 29 700 мільйонів гривень в обмін на емісію нових акцій компанії. Облігації внутрішньої державної позики мають термін погашення у 2020 році і купонну ставку у розмірі 14,5% річних. Станом на 31 грудня 2015 року компанія продала ці облігації внутрішньої державної позики за грошові кошти, за ціною, яка дорівнює номіналу або вище.

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років на ці акції було оформлено Тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років новий випуск акцій не був зареєстрований та був відображений у складі внесків до незареєстрованого акціонерного капіталу. Після звітного періоду компанія зареєструвала новий випуск акцій (Примітка 26).

  Частка прибутку до сплати у державний бюджет

  За рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, обов'язкова сума прибутку сплачена у державний бюджет, становила 1 021 мільйон гривень (2015: 2 822 мільйони гривень).

  Розподіл прибутку

  Прибуток кожного звітного періоду, що доступний для розподілу власникам, визначається на основі даних фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ. Відповідно до українського законодавства, розмір дивідендів обмежується розміром чистого прибутку звітного періоду або розміром будь-яких інших резервів, які підлягають розподілу, але не більше суми нерозподіленого прибутку, розрахованого за даними фінансової звітності, підготовленої згідно з МСФЗ.

  Станом на дату затвердження цієї консалідованої фінансової звітності базовий норматив відрахування частки прибутку за результатами 2016 року було затверджено на рівні 50% чистого прибутку (2015: 30%). Група створила відповідне забезпечення щодо майбутнього перерахування частки прибутку до Державного бюджету України у складі поточних забезпечень (Примітка 15). Згідно чинного законодавства всі підприємства, які підпадають під дію Закону України "Про управління об'єктами державної власності" мають прийняти рішення про розподіл частки прибутку до 30 квітня, та здійснити виплату до Державного бюджету України до 30 червня року наступного за звітним.

  Протягом 2015 року одна з компаній групи виплатила дивіденди у сумі 29 мільйонів гривень, що разом з сумою обов'язкового внеску частки прибутку до бюджету склало 2 851 мільйон гривень.

  14. Позики

  Позики групи були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Довгострокові
  Банківські позики 23 275 34 825
  Незамортизований дисконт (175) -
  Всього довгострокової частини 23 100 34 825
  Короткострокові
  Банківські позики 47 099 36 200
  Фінансова оренда - 21
  Нараховані відсотки 645 718
  Всього короткострокової частини 47 744 36 939
  Всього 70 844 71 764

  Ефективні відсоткові ставки і валюта позик були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Залишок % річних Залишок % річних
  Гривні 27 315 19% 24 407 20%
  Долари США 43 316 8% 47 352 9%
  Євро 213 7% 5 12%
  Всього 70 844 71 764

  Застави

  Усі позики групи були забезпечені станом на 31 грудня 2016 та 2015 років.

  Позики групи були забезпечені такими видами застав:

    31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Надходження від майбутніх продажів 143 965 122 918
  Основні засоби (Примітка 6) 10 536 24 003
  Запаси (Примітка 9) 37 698 23 104
  Всього 192 199 170 025
  Гарантії.

  Станом на 31 грудня 2016 року позики групи були гарантовані державою у сумі 28 912 мільйонів гривень (31 грудня 2015 року: 20 539 мільйонів гривень).

  15. Забезпечення

  Інформація про рух забезпечень за роками була представлена таким чином:

   У мільйонах українських гривень Забезпечення під судові позови Забезпечення за
  виплатами працівникам
  Забезпечення на
  виведення активів з експлуатації
  Забезпечення під
  можливі штрафи та пені
  Забезпечення з суми чистого прибутку, належної до Державного бюджету України (Примітка 13) Інші забезпечення Всього
  Залишок станом на 31 грудня 2014 року (скориговано, Примітка 3) 1 173 2 062 142 - - - 3 377
  Нараховано за рік 2 895 350 119 4 050 - 973 8 387
  Нараховано у результаті об"єднання підприємств (Примітка 23) 1 270 676 820 3 028 - - 5 794
  Амортизація дисконту (Примітка 19) - 253 34 - - - 287
  Використано або сплачено протягом року (158) (176) - - - - (334)
  Зміни в оцінках - 451 308 - - - 759
  Залишок станом на 31 грудня 2015 року (скориговано, Примітка 3) 5 180 3 616 1 423 7 078 - 973 18 270
  Довгострокові 3 042 3 034 1 311 - - - 7 387
  Короткострокові 2 138 582 112 7 078 - 973 10 883
  Забезпечення на виплату дивідендів до Державного бюджету (Примітка 13) - - - - 13 264 - 13 264
  Нараховано за рік 6 728 1 111 109 4 099 - 21 12 068
  Амортизація дисконту (Примітка 19) - 379 134 - - - 513
  Використано або сплачено протягом року (64) (770) (11) (23) - (5) (873)
  Зміни в оцінках - 174 116 - - - 290
  Залишок станом на 31 грудня 2016 року 11 844 4 510 1 771 11 154 13 264 989 43 532
  Довгострокові 7 670 3 447 1 299 - - - 12 416
  Короткострокові 4 174 1 063 472 11 154 13 264 989 31 116
  Забезпечення під судові позови

  Група бере участь у низці судових розглядів в якості позивача або відповідача. Забезпечення під судові позови являє собою оцінку керівництвом вірогідного відтоку ресурсів групи, який може виникнути у разі негативного (несприятливого) рішення суду та арбітражних процедур.

  Забезпечення за виплатами працівникам

  Компанії групи мають певні зобов'язання перед своїми працівниками, визначені умовами колективних угод.

  Короткострокові забезпечення за виплатами працівникам включають забезпечення під виплати бонусів за результатами діяльності та забезпечення під невикористані відпустки.

  Довгострокові забезпечення за виплатами працівникам включають разові виплати на момент виходу працівників на пенсію та програми із виплат після виходу на пенсію. Ці плани із виплат працівникам не фінансуються, а також відсутні активи за планами.

  Основні актуарні припущення, що були використані, представлені таким чином:

    2016 2015
  Номінальна ставка дисконтування, % 14,7-14,9 12,9-15,9
  Довгострокова ставка інфляції, % 7,7 7,0
  Номінальна ставка збільшення заробітної плати, % 10,0-36,0 7,7-20,2
  Коефіцієнт плинності кадрів, % 1,5-5,7 1,9-5,4

  Інформація про чутливість довгострокових забезпечень за виплатами працівникам до змін в основних припущеннях представлена таким чином:

    2016  2015
  Збільшення/зменшення номінальної ставки дисконтування на 1%, % (7,60) / 8,75 (8,15) / 9,44
  Збільшення/зменшення номінальної ставки заробітної плати на 1%, % 6,54 / (5,93) 5,63 / (5,13)
  Збільшення/зменшення коефіцієнту плинності кадрів на 1%, % (3,96) / 4,58 (4,25) / 4,98

  Наданий вище аналіз чутливості може не представляти фактичні зміни забезпечення за пенсійним планом із визначеними виплатами, оскільки малоймовірно, що зміни у припущеннях відбуватимуться окремо одна від одної, оскільки деякі припущення можуть бути взаємопов'язаними.

  Окрім того, у поданому вище аналізі чутливості теперішня вартість пенсійного забезпечення із визначеними виплатами розраховувалась із використанням методу нарахування прогнозованих одиниць на кінець звітного періоду, яка відповідає тій, яка застосовувалась для розрахунку забезпечення, визнаного у консолідованому звіті про фінансовий стан.

  У порівнянні із попередніми роками не відбулося змін у методах та припущеннях, використаних для підготовки аналізу чутливості.

  Забезпечення на виведення активів з експлуатації

  Відповідно до вимог чинного законодавства група повинна провести рекультивацію земель, які зазнали змін у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і материнських порід та у гідрологічному режимі внаслідок проведення бурових, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення з експлуатації нафтогазових активів.

  Забезпечення під можливі штрафи та пені

  У зв'язку з несплатою та несвоєчасною сплатою з боку ПАТ "Укрнафта" рентної плати, податку на прибуток, ПДВ та дивідендів група нарахувала забезпечення на покриття збитків від можливих штрафів, пені та відсотків за несвоєчасну сплату.

  16. Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання

  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання групи були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Аванси отримані за постачання природного газу 1 130 1 427
  Аванси отримані за транспортування природного газу 316 166
  Аванси отримані за транспортування нафти 303 268
  Аванси отримані на проведення геофізичних досліджень 240 315
  Аванси отримані за нафтопродукти 205 218
  Інші аванси отримані 132 370
  Всього отриманих авансів 2 326 2 764
  Податки до сплати, крім податку на прибуток 13 768 8 838
  Податок на додану вартість до сплати 6 195 3 059
  Дивіденди до сплати акціонерам неконтрольованих часток ПАТ "Укрнафта" 2 781 2 805
  Зобов'язання за придбання основних засобів 1 050 1 025
  Зобов'язання, визнані за судовими розглядами 482 469
  Заробітна плата та відповідні соціальні нарахування до сплати 343 403
  Інші короткострокові зобов'язання 1 383 1 598
  Всього інших короткострокових зобов'язань 26 002 18 197
  Всього 28 328 20 961

  Станом на 31 грудня 2016 року податки до сплати, крім податку на прибуток, включали 13 450 мільйонів гривень зобов'язань з рентної плати (31 грудня 2015 року: 8 230 мільйонів гривень). Рентна плата розраховується з врахуванням обсягу добутих сирої нафти, газового конденсату або природного газу та обсягу транспортування сирої нафти і природного газу.

  17. Собівартість реалізації

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  (скориговано, Примітка 3)
  Рентна плата та інші податки, крім податку на прибуток 34 873 23 715
  Собівартість придбаного природного газу 30 880 65 919
  Знос, виснаження і амортизація 22 387 19 739
  Податок на додану вартість на послуги з транспортування природного газу територією України у митному режимі транзиту 11 998 -
  Собівартість придбаної нафти і нафтопродуктів 6 877 1 864
  Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 6 332 4 454
  Витрати на ремонт та обслуговування 276 1 219
  Інше 8 181 4 900
  Всього 121 804 121 810

  Рентна плата, включена до складу статті податків, крім податку на прибуток, розраховується з урахуванням обсягів добутих сирої нафти, газового конденсату або природного газу та обсягів транспортування сирої нафти та природного газу.

  Починаючи з 1 січня 2016 року, відповідно до змін до Податкового Кодексу України, послуги транспортування природного газу територією України оподатковуються ПДВ. Відповідно, послуги транспортування газу транскордонними газопроводами України в митному режимі надані АТ "Газпром", оподатковуються ПДВ у загальновстановленому порядку за ставкою 20%. Також, були внесені зміни до статті 256 Кодексу, відповідно до яких з 1 січня 2016 року транзит природного газу територією України не є об'єктом оподаткування рентною платою.

  До складу собівартості реалізації за 2015 рік включено витрати у сумі 745 мільйонів гривень, сутність яких може відрізнятися від юридичної форми згідно з первинними документами (Примітка 27). Стостовно певних витрат первинна документація була вилучена представниками прокуратури України. Щодо певних витрат керівництво групи розпочало власне корпоративне розслідування у 2016 році.

  18. Інші операційні витрати

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  Чистий рух резерву на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та
  інших оборотних активів та прямі списання
  20 591 1 253
  Зміни забезпечень під судові позови та інші забезпечення (Примітка 15) 10 957 8 037
  Витрати на персонал та відповідні соціальні нарахування 3 861 1 940
  Зменшення корисності основних засобів 1 231 -
  Знос та амортизація 1 065 475
  Професійні послуги 618 317
  Збиток від вибуття основних засобів 406 304
  Штрафи і пені 354 818
  Зменшення корисності ПДВ до відшкодування 279 173
  Витрати на дослідження, розробку та розвідку 250 239
  Уцінка запасів до чистої вартості реалізації 38 1 050
  Збитки, понесені на окупованих територіях (Примітка 2) - 2 142
  Інше 2 102 1 593
  Всього 41 752 18 341

  Протягом 2015 року група визнала збитки, понесені на окупованих територіях, і уцінила запаси на суму 1 629 мільйонів гривень, списала ПДВ у сумі 635 мільйонів гривень та сторнувала резерв на знецінення торгової дебіторської заборгованості, передплат виданих та інших оборотних активів у сумі 122 мільйони гривень.

  Збитки, понесені на окупованих територіях Криму, Луганської і Донецької областей, були визнані групою внаслідок збройної агресії Російської Федерації, включаючи окупацію Криму та військове вторгнення та окупацію Луганської і Донецької областей на початку 2014 року (Примітка 2).

  В 2015 році до складу інших операційних витрат включено витрати на зберігання нафти, придбаної ПАТ "Укртранснафта" у сумі 222 мільйони гривень. Керівництво групи вважає, що сума цих витрат є завищеною внаслідок перевищення повноважень керівництвом дочірнього підприємства. Як результат, у першій половині 2015 року керівництво дочірнього підприємства було змінено (Примітка 27).

  19. Фінансові витрати

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  (скориговано, Примітка 3)
  Відсотки за банківськими позиками 8 634 9 243
  Амортизація дисконту за зобов'язаннями за виплатами працівникам 379 253
  Витрати з відсотків за реструктуризованими податковими зобов'язаннями 225 1 053
  Амортизація дисконту за забезпеченням на виведення активів з експлуатації 134 34
  Амортизація дисконту за довгостроковою кредиторською заборгованістю 102 -
  Збиток від первісного визнання дебіторської заборгованості, передплат за фінансові інструменти
  та безвідсоткові позики
  78 883
  Інші фінансові витрати 29 55
  Всього 9 581 11 521

  20. Фінансові доходи

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  Амортизація дисконту за довгостроковою дебіторською заборгованістю 3 087 1 060
  Відсотки за депозитами та банківськими рахунками 1 182 460
  Інші фінансові доходи 403 284
  Всього 4 672 1 804

  Протягом 2016 року одне з дочірніх підприємств групи завчасно погасило позику з дисконтом в 262 мільйони гривень, які були відображені в інших фінансових доходах.

  21. Податок на прибуток

  Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, які закінчилися 31 грудня, були представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 2016 2015 (скориговано, Примітка 3)
  Витрати з поточного податку на прибуток 8 042 2 964
  Вигода з відстроченого податку на прибуток (9 537) (4 683)
  Вигода з податку на прибуток (1 495) (1 719)

  Група сплачує податки в Україні. У 2016 та 2015 роках податок на прибуток підприємств в Україні стягувався із оподатковуваного прибутку, за вирахуванням звільнених від оподаткування витрат, за ставкою у розмірі 18%.

  Узгодження очікуваних та фактичних податкових нарахувань представлене таким чином:

   У мільйонах українських гривень 2016 2015
  Прибуток/(Збиток) до оподаткування 21 037 (36 781)
  Податок на прибуток за встановленою ставкою у розмірі 18% 3 787 (6 621)
  Вплив змін у податковому законодавстві (924) 4 517
  Податковий вплив статей, які не враховуються для цілей оподаткування:
  - Витрати, які не враховуються для цілей оподаткування 1 876 1 096
  - Доходи, які не оподатковуються (133) (80)
  Зміна у сумі невизнаного відстроченого податкового активу (6 101) (631)
  Вигода з податку на прибуток (1 495) (1 719)

  У 2015 році набули чинності поправки до Податкового кодексу України (надалі — „Кодекс") стосовно визначення платника податку на прибуток підприємств. Згідно з цими поправками об'єкт оподаткування має визначатися на основі фінансових результатів до оподаткування згідно з обліковою концептуальною основою, прийнятою підприємством (у випадку компанії, МСФЗ), скоригованих на визначений Кодексом перелік коригувань. Нова версія Кодексу не містить повного переліку тимчасових різниць, наявних у компаній групи до того, як ці поправки набули чинності. Так, певні тимчасові різниці були сторновані.

  Материнська компанія та її дочірні підприємства є окремими платниками податків і, відповідно, відстрочені податкові активи та зобов'язання визнаються на індивідуальній основі. Відстрочені податкові зобов'язання та активи, відображені у консолідованому звіті про фінансовий стан після відповідного згортання, представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Відстрочений податковий актив 6 415 -
  Відстрочене податкове зобов'язання (82 088) (83 677)
  Чисте відстрочене податкове зобов'язання (75 673) (83 677)

  Чисте відстрочене податкове зобов'язання станом на 31 грудня 2016 року представлене таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Визнано у складі прибутку  або збитку Визнано  у складі інших сукупних
  доходів
  31 грудня 2016 року
  Основні засоби (89 265) 3 208 (1 564) (87 621)
  Торгова дебіторська заборгованість 120 1 649 - 1 769
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства 14 - - 14
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 398 - - 398
  Забезпечення 2 454 1 155 31 3 640
  Запаси 2 346 (274) - 2 072
  Передплати видані та інші оборотні активи (48) 1 140 - 1 092
  Торгова кредиторська заборгованість (25) 24 - (1)
  Інші необоротні активи (1) 2 - 1
  Невикористані податкові збитки 330 2 633 - 2 963
  Чисте відстрочене податкове зобов'язання (83 677) 9 537 (1 533) (75 673)

  Чисте відстрочене податкове зобов'язання станом на 31 грудня 2015 року представлене таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2014 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Визнано у складі прибутку  або збитку Визнано  у складі інших сукупних
  доходів
  Придбання у результаті
  об"єднання підприємств
  (Примітка 23)
  31 грудня 2015 року (скориговано, Примітка 3)
  Основні засоби (70 575) 3 602 (20 939) (1 353) (89 265)
  Торгова дебіторська заборгованість 2 935 (2 815) - - 120
  Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства (473) 487 - - 14
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 423 (25) - - 398
  Забезпечення 345 1 213 82 814 2 454
  Запаси 299 2 047 - - 2 346
  Передплати видані та інші оборотні активи 73 (121) - - (48)
  Торгова кредиторська заборгованість 5 (30) - - (25)
  Інші необоротні активи 4 (5) - - (1)
  Невикористані податкові збитки - 330 - - 330
  Чисте відстрочене податкове зобов'язання (66 964) 4 683 (20 857) (539) (83 677)

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років невизнані тимчасові різниці, які зменшують об'єкт оподаткування, та невикористані податкові збитки представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Податкові збитки, перенесені на майбутні періоди 11 723 58 373
  Забезпечення 8 645 2 753
  Запаси 11 145 181
  Торгова кредиторська заборгованість - 1 867
  Торгова дебіторська заборгованість, передплати видані та інші оборотні активи - 1 542
  Основні засоби - 57
  Інше - 635
    31 513 65 408

  Відповідно до положень Податкового кодексу України накопичені податкові збитки групи станом на 31 грудня 2016 та 2015 років можуть переноситися на наступні податкові періоди протягом необмеженого часу.

  22. Умовні та контрактні зобов'язання і операційні ризики

  Податкове законодавство.

  Для податкового середовища в Україні характерні складність податкового адміністрування, суперечливі тлумачення податковими органами податкового законодавства та нормативних актів, які, окрім іншого, можуть збільшити фінансовий тиск на платників податків. Непослідовність у застосуванні, тлумаченні і впровадженні податкового законодавства може призвести до судових розглядів, які, у кінцевому рахунку, можуть стати причиною нарахування додаткових податків, штрафів і пені, і ці суми можуть бути суттєвими. Змушений вирішувати поточні економічні та політичні проблеми, Уряд запровадив певні реформи у податковій системі України, прийнявши Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України", який набув чинності 1 січня 2015 року, окрім певних положень, що набувають чинності пізніше.

  На думку керівництва, група виконала усі вимоги чинного податкового законодавства. Під час звичайної господарської діяльності група провадить операції, тлумачення яких можуть бути різними у групи та податкових органів. У тих випадках, коли вірогідність відтоку фінансових ресурсів, пов'язаних із такими операціями, є високою та сума може бути достовірно визначена, група нараховує резерв під такі зобов'язання. Коли керівництво Групи оцінює вірогідність відтоку фінансових ресурсів як ймовірну, група робить розкриття таких умовних зобов'язань.

  Станом на 31 грудня 2016 року керівництво групи оцінило потенційний вплив таких операцій у загальній сумі 6 300 мільйонів гривень, включаючи податкові ризики на суму 5 802 мільйони гривень та пов'язані з ними штрафи на суму 498 мільйонів гривень (2015: 9 043 мільйони гривень та 1 685 мільйонів гривень відповідно).
  На думку керівництва групи, вірогідність того, що будь-яка з вищезазначених сум буде визнана до сплати, є низькою, тому, консолідована фінансова звітність групи не містить жодних забезпечень відносно цих операцій.

  Група провадить операції зі своїми дочірніми підприємствами. Існує вірогідність, що із подальшим роз'ясненням податкового законодавства в Україні та зі зміною підходів податкових органів за новим Податковим кодексом такі операції можуть бути оскаржені у майбутньому. Вплив будь-якої такої претензії неможливо оцінити, однак, на думку керівництва, її вплив не має бути суттєвим.

  Група експортує продукти нафтопереробки і надає транспортні послуги, здійснює внутрішньогрупові операції та бере участь в операціях із пов'язаними сторонами, які потенційно можуть входити у сферу застосування нових правил українського законодавства із трансфертного ціноутворення („ТЦ"). Підприємства групи надали звіт про контрольовані операції за рік, який закінчився 31 грудня 2015 року, відповідно до встановлених строків. Звіт про контрольовані операції за рік, який закінчився 31 грудня 2016 року, буде підготовлений підприємствами групи до 1 жовтня 2017 року.
  Керівництво вважає, що група дотримується вимог ТЦ. Так як наразі не склалася стала практика впровадження нових правил трансфертного ціноутворення та формулювання деяких правил може трактуватись по-різному, вплив потенційних ризиків щодо оскарження податковими органами позиції підприємств групи у питаннях трансфертного ціноутворення не може бути достовірно оцінено.

  Позови до Арбітражного трибуналу. Нафтогаз та Газпром одночасно ініціювали арбітраж щодо купівлі-продажу газу ("Арбітраж"), що розглядається Арбітражним інститутом Торгової палати Стокгольма. Арбітраж щодо купівлі-продажу газу був одночасно ініційований Нафтогазом та Газпромом 16 червня 2014 року. У своїй позовній заяві Газпром вимагав оплати несплачених рахунків у сумі приблизно 4,5 мільярди доларів США за газ, поставлений відповідно до Контракту купівлі-продажу газу, з листопада 2013 року до травня 2014 року, в той час як Нафтогаз вимагав ретроактивного перегляду ціни за цим Контрактом, в результаті чого вимоги про сплату Газпромом Нафтогазу складали понад 12 мільярдів доларів США в якості компенсації за попередні переплати. Газпром згодом оновив свої платіжні вимоги, які станом на дату затвердження цієї фінансової звітності складають приблизно 2,9  мільярдів доларів США (2,2 мільярдів доларів США без врахування відсотків). 

  Крім того, Газпром пізніше додав вимогу про сплату за газ, який Газпром не поставив, але який Нафтогаз нібито все-таки зобов'язаний був оплатити відповідно до Контракту купівлі-продажу газу (вимога „бери або плати"), яка станом на дату затвердження цієї фінансової звітності становить приблизно 42,9 мільярдів доларів США (приблизно 34,5 мільярдів доларів США без врахування відсотків). Нафтогаз згодом оновив свою вимогу щодо переплати приблизно до 17,9 мільярдів доларів США (близько 14,1 мільярдів доларів США без врахування відсотків).

  Нафтогаз ініціював Арбітраж щодо транзиту газу 13 жовтня 2014 року. У своїй позовній заяві Нафтогаз вимагав перегляду транзитного тарифу з ретроактивною дією, компенсацію за недопоставку та інші зміни до Контракту з транзиту газу. Грошова вимога Нафтогазу на сьогодні становить приблизно 12,2 мільярдів доларів США (близько 10,6 мільярдів доларів США без врахування відсотків). Газпром подав зустрічний позов в сумі приблизно 5,3 мільйонів доларів США (без врахування відсотків), але залишив за собою право вносити додаткові зустрічні вимоги після отримання рішення в Арбітражі щодо купівлі-продажу газу.

  Арбітраж щодо купівлі-продажу газу та Арбітраж щодо транзиту газу були ініційовані Нафтогазом внаслідок безуспішних спроб досягти домовленостей з Газпромом шляхом переговорів. Грошові вимоги в Арбітражах постійно оновлюються до винесення рішень, зокрема, щодо розрахунків відсотків.

  Основні цілі Нафтогазу в обох Арбітражах є (i), перегляд або тлумачення обох Контрактів відповідно до європейських стандартів та вимог до контрактів на купівлю-продаж газу та транзит газу; (ii) забезпечення конкурентоспроможної ціни на газ, що купується у Газпрому; та (iii) забезпечення економічно обґрунтованого тарифу на транзит російського газу через територію України. Ці цілі відповідають заявленій меті обох сторін на момент переговорів та укладання Контрактів в січні 2009 року, а саме положення щодо перегляду ціни та тарифу. У той же час, обидва Контракти містять положення, які відхиляються від європейських стандартів. Слід зазначити, що положення про обсяг та "бери або плати" в Контракті щодо купівлі-продажу газу є порушенням європейського та українського законодавства про конкуренцію, не мають важливих стандартних положень, а також в поєднанні з незаконним положенням про призначення є зловживання домінантним становищем.

  Газпром застосував однаковий підхід в обох справах, по суті, що Контракти повинні залишитись „недоторканними" й повинні застосовуватись на підставі тлумачення Газпрому.

  Станом на сьогодні кінцевий термін для винесення рішення в Арбітражі щодо купівлі-продажу газу та Арбітражі щодо транзиту газу — 30 червня 2017 року. Дата може бути переглянута Арбітражним інститутом Торгової палати м. Стокгольм на прохання Трибуналу. Рішення є остаточними та підлягають виконанню навіть якщо будуть оскаржені, хоча можливість приведення у виконання в разі оскарження залежить від законодавства тієї юрисдикції, де буде подане клопотання про виконання. Рішення можуть бути оскаржені в Апеляційному суді округу Свеа в м. Стокгольм на дуже обмежених підставах, по суті, на підставі серйозних процесуальних помилок або порушення публічного порядку. Можливість процедури оскарження, очевидно, не може бути належним чином оцінена до винесення рішень.

  Судові позови.

  Час від часу у процесі звичайної господарської діяльності до Групи висуваються певні претензії. У випадку якщо ризик відтоку фінансових ресурсів, пов'язаних із такими претензіями, вважається вірогідним, у складі резерву на судові позови визнається відповідне зобов'язання (Примітка 15). Якщо, за оцінками керівництва, ризик відтоку фінансових ресурсів, пов'язаних із такими претензіями, є ймовірним, або суму витрат неможливо достовірно оцінити, резерв не визнається, а відповідна сума розкривається у консолідованій фінансовій звітності. Керівництво вважає, що воно сформувало забезпечення стосовно усіх суттєвих збитків у цій консолідованій фінансовій звітності.

  Між групою і деякими постачальниками природного газу існують позови щодо обсягів та/або цін на природний газ, який постачається групі, та інші позови. Керівництво оцінює свої потенційні зобов'язання щодо таких позовів на рівні 3 928 мільйонів гривень (2015: 1 380 мільйонів гривень). Керівництво не може достовірно оцінити суму потенційних збитків за цими зобов'язаннями, якщо такі є.

  Судовий спір із неконтролюючими акціонерами ПАТ "Укрнафта", стосовно виконання акціонерної угоди. У січні 2010 року Нафтогаз і неконтролюючі акціонери, які володіють частками ПАТ "Укрнафта" (надалі — "Укрнафта"), уклали акціонерну угоду, яка, окрім іншого, визначала процедуру виборів голови правління, членів виконавчого органу, наглядової ради та кворуму для їхніх засідань. Згідно з акціонерною угодою голова правління має обиратися із кандидатів, номінованих акціонерами, які володіють неконтрольованими частками, 6 з 11 членів наглядової ради Укрнафти, включно з головою, мають номінуватися Нафтогазом, а решта 5 членів — акціонерами, які володіють неконтрольованими частками. Вважається, що засідання наглядової ради мають кворум за присутності 8 із 11 її членів. Фактично це було дозволено редакцією Закону України "Про акціонерні товариства" що була чинною до березня 2015 року. Однак, у результаті внесення подальших поправок до цього закону у березні 2015 року, кворум для засідань наглядових рад було зменшено до простої більшості голосів.

  Згідно з акціонерною угодою будь-який спір, який виникає у зв'язку з нею, має вирішуватись виключно Лондонським міжнародним арбітражним судом, а акціонерна угода регулюється законодавством Великобританії. У червні 2015 року неконтролюючі акціонери Укрнафти подали позов до Лондонського міжнародного арбітражного суду із вимогою (1) визнати акціонерну угоду чинною і як таку, яка має законну силу, і (2) зобов'язати Нафтогаз дотримуватись умов акціонерної угоди навіть у тих випадках, коли положення акціонерної угоди суттєво обмежують права Нафтогазу як контролюючого акціонера у порівнянні із обсягом прав, передбачених Законом.

  Невизначеність стосовно здатності ПАТ "Укрнафта" продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Беручи до уваги недавнє зменшення цін на нафту, накопичену заборгованість перед державним бюджетом із 2014 року у сумі 24 379 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року: 17 473 мільйони гривень), обмежену можливість стягнути дебіторську заборгованість та розрахуватися за передплатами виданими у розмірі 22 680 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року: 17 144 мільйони гривень), Укрнафта не мала достатньо коштів для фінансування своїх потреб в оборотному капіталі та погашення податкових платежів при настанні їх строку. Відповідно, станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Укрнафта мала негативні показники оборотного капіталу і понесла збиток за рік, який закінчився на зазначену дату.

  В 2016 році Державна фіскальна служба України ініціювала процес тимчасового призупинення дії ліцензій на видобуток нафти і газу та наклала арешт на активи Укрнафти, у якості податкової застави за неврегульованими зобов'язаннями. Ці заходи обмежують Укрнафту у її діяльності щодо продажу активів, однак, не впливають на її здатність продовжувати операційну діяльність. У березні 2016 року Укрнафта оголосила про свій намір розпочати досудовий процес фінансової санації для юридичного обмеження здатності кредиторів, яким прострочили виплати, примусово вимагати погашення. План фінансової санації, окрім іншого, передбачає 12-місячний період для Укрнафти та її кредиторів, включно з Державною фіскальною службою України як основного кредитора, для узгодження реструктуризації її зобов'язань. Початок дії плану фінансової санації залежить від попереднього погодження наглядовою радою Укрнафти та затвердження рішенням загальних зборів акціонерів Укрнафти, кредитного комітету та відповідного судового рішення. Жодне із вищезазначених погоджень та рішень не було отримано на момент підготовки цієї консолідованої фінансової звітності.

  Незважаючи на описані вище суттєві невизначеності і враховуючи заходи, які вживає керівництво Укрнафти для покращення позиції ліквідності, виробничої діяльності та продажів, керівництво групи вважає, що застосування припущення щодо здатності Укрнафти продовжувати свою діяльність на безперервній основі, є обґрунтованим для цілей цієї консолідованої фінансової звітності.

  Можлива передача частки володіння Компанії у дочірніх підприємствах державі. У 1998 році, після створення Компанії, Уряд України зробив внесок до акціонерного капіталу Компанії у вигляді певних акцій акціонерних товариств. Цими акціонерними товариствами були АТ "Магістральний трубопровід "Дружба" і АТ "Придніпровський магістральний трубопровід", які були реорганізовані у 2001 році у АТ "Уктранснафта", АТ "Укрспецтрансгаз", Національне АТ "Чорноморнафтогаз", АТ "Укрнафта" та п'ятдесят чотири регіональні газорозподільні підприємства.

  Уряд України може передавати право володіння або контролю над усіма або частиною володіння компанії у цих акціонерних товариствах та/або інших державних підприємствах зі зберігання та транспортування нафти та газу іншим компаніям або державним агентствам, і ці дії можуть завдати суттєвого негативного впливу на операційну діяльність компанії.

  Державне майно, яке не підлягає приватизації. У 1998 році компанія уклала угоду "Про використання державного майна, яке не підлягає приватизації" (надалі — "Угода") із Фондом державного майна України і отримала нафтогазову транспортну систему під свій операційний контроль. Угода була підписана на один рік, і строк її дії подовжується автоматично на один рік, якщо її не буде розірвано шляхом направлення повідомлення з боку однієї зі сторін, і вона є обов'язковою для виконання правонаступниками кожної зі сторін. Історично, дія Угоди подовжувалася автоматично, оскільки жодна зі сторін не ініціювала її розірвання. Оскільки державне майно, яке не підлягає приватизації, формує основну частину господарської діяльності групи, то майбутні операції та фінансові результати діяльності групи залежать від подовження дії Угоди. На думку керівництва групи, група продовжуватиме свою діяльність із цим майном у найближчому майбутньому.

  Згідно з вимогами Угоди, від компанії вимагається, окрім іншого, управляти магістральними та розподільними нафто- та газопроводами, які знаходяться у власності держави Україна, підтримувати державне майно у належному робочому стані та передавати 50% частку прибутків, отриманих від використання цих активів, державі. Суму таких перерахувань можна зменшити на суму капітальних інвестицій у ці активи. В Угоді не передбачено механізм таких розрахунків та історично група не здійснювала жодних виплат державі стосовно використання цих активів. Група вважає, що якби механізм розрахунку державної частки у прибутках від використання цих активів був визначений, капітальні інвестиції, здійснені групою, були б більшими, і жодних виплат на користь держави не потрібно було б робити. Відповідно, жодних зобов'язань стосовно таких виплат не було визнано у цій консолідованій фінансовій звітності.

  Капітальні контрактні зобов'язання. Контрактні зобов'язання на придбання основних засобів, а також на розвідку та розробку нафтогазових родовищ становили 1 260 мільйонів гривень станом на 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року: 144 мільйони гривень). 

  23. Об'єднання підприємств

  Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років група утримувала частку у розмірі 50% + 1 акція у правах голосу в ПАТ "Укрнафта".

  У березні 2015 року, згідно зі змінами до Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для загальних зборів акціонерів було знижено з 60% + 1 акція до 50% + 1 акція. Після внесення цих змін було призначено нову Наглядову Раду ПАТ "Укрнафта" 22 липня 2015 року. Починаючи з цієї дати, компанія має одноосібне право проводити законні загальні збори акціонерів ПАТ "Укрнафта".

  Після внесення цих змін, на думку керівництва Компанії, було відновлено контроль над ПАТ "Укрнафта". Відповідно, інвестицію у ПАТ "Укрнафта" було переведено з інвестиції в асоційовані підприємства до інвестицій у дочірні підприємства, починаючи із цієї дати (Примітка 28). У результаті переоцінки раніше утримуваної інвестиції в дочірньому підприємстві до справедливої вартості на дату придбання був визнаний збиток у сумі 1 430 мільйонів гривень у консолідованому звіті про прибутки або збитки (Примітка 7), а раніше визнана частка в інших сукупних доходах у сумі 116 мільйонів гривень була переведена до накопиченого дефіциту у консолідованому звіті про зміни у власному капіталі.

  У таблиці нижче подано зведену інформацію про попередню справедливу вартість отриманих чистих активів на дату відновлення контролю. Справедлива вартість усіх активів та зобов'язань визначалася керівництвом. Керівництво надалі знаходиться в процесі остаточного визначення справедливої вартості активів та зобов'язань ПАТ "Укрнафта".

   У мільйонах українських гривень Станом на 22 липня 2015 року
  Основні засоби (Примітка 6) 13 113
  Інвестиції у спільні підприємства (Примітка 7) 197
  Інші необоротні активи 3 716
  Запаси 2 358
  Торгова дебіторська заборгованість (за вирахуванням резерву на знецінення у сумі 345 мільйонів гривень та неамортизованого дисконту у розмірі 245 мільйонів гривень) 8 423
  Передплати видані та інші оборотні активи (за вирахуванням резерву на знецінення у сумі 3 513 мільйонів гривень) 5 149
  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках 654
  Забезпечення (Примітка 15) (5 794)
  Відстрочені податкові зобов'язання (Примітка 20) (539)
  Торгова кредиторська заборгованість (1 520)
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання (12 786)
  Податок на прибуток підприємств до сплати (918)
  Справедлива вартість 100% придбаних чистих активів 12 053
  50% — 1 акція неконтрольованих часток (7 127)
  Частка придбаних чистих активів 4 926
  Вартість придбання:  
  Справедлива вартість раніше утримуваної частки (50% + 1 акція) 4 926
  Гудвіл -
  Рух грошових коштів у результаті придбання дочірнього підприємства:  
  Грошові кошти та їх еквіваленти дочірнього підприємства 654

  Неконтрольована частка являє собою частку чистих активів дочірнього підприємства, яка належить власникам неконтрольованих часток.

  Станом на 22 липня 2015 року аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання включали дивіденди до сплати, які належать власникам неконтрольованих часток, у сумі 2 201 мільйон гривень.

  Дохід від реалізації та чистий збиток ПАТ "Укрнафта", включені до консолідованої фінансової звітності від дати придбання, становили 10 494 мільйони гривень та 4 498 мільйонів гривень, відповідно. Якби операція придбання була завершена на 1 січня 2015 року, доходи групи були б на 18 269 мільйонів гривень більшими, а чистий збиток групи був би на 2 446 мільйонів гривень більшим.

  24. Управління фінансовими ризиками

  Для діяльності групи характерна низка фінансових ризиків: ринковий ризик (у тому числі валютний ризик та ризик відсоткових ставок), ризик концентрації, кредитний ризик та ризик ліквідності. Група переглядає та узгоджує свою політику управління ризиками для мінімізації негативного впливу цих ризиків на фінансові показники діяльності групи.

  Основні категорії фінансових інструментів представлені таким чином:

   У мільйонах українських гривень Примітки 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Інші необоротні активи 8 5 832 5 209
  Торгова дебіторська заборгованість 10 49 209 33 208
  Передплати видані та інші оборотні активи 11 4 150 1 226
  Грошові кошти та залишки на банківських
  рахунках
  12 22 336 11 791
  Грошові кошти, обмежені у використанні   680 600
  Всього фінансових активів   82 207 52 034
         
  Позики 14 (70 844) (71 764)
  Торгова кредиторська заборгованість   (16 234) (19 102)
  Аванси отримані та інші короткострокові
  зобов'язання
  16 (2 777) (2 903)
  Інші довгострокові зобов'язання   (4) (8)
  Всього фінансових зобов'язань   (89 859) (93 777)
  Ринковий ризик.

  Для групи характерний вплив ринкових ризиків. Ринкові ризики виникають із відкритих позицій в (a) іноземних валютах, (б) активах та зобов'язаннях, за якими нараховуються відсотки, та (в) інвестиціях, усі з яких зазнають впливу від загальних та специфічних ринкових змін.

  Валютний ризик.

  Група провадить свою операційну діяльність на території України, і її залежність від валютного ризику визначається, головним чином, необхідністю придбання природного газу у іноземних постачальників, яке деномінується у доларах США. Група також отримує позики в іноземних валютах. Група не здійснює хеджування своїх валютних позицій.

  Залежність групи від валютного ризику представлена на основі балансової вартості відповідних валютних активів та зобов'язань таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Долари США Євро Інші валюти Долари США Євро Інші валюти
  Грошові кошти, обмежені у 
  використанні
  680 - - 600 - -
  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках 14 998 2 740 67 3 523 2 733 29
  Торгова дебіторська заборгованість 6 642 - - 5 753 2 108 -
  Передплати видані та інші оборотні
  активи
  684 7 - 154 1 -
  Інші необоротні активи - 245 - - 211 -
  Позики (43 316) (213) - (47 352) (5) -
  Торгова кредиторська заборгованість (13 602) (268) (10) (11 764) (2 014) -
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання (85) - 1 (484) (46) (4)
  Чиста (коротка)/довга валютна позиція (33 999) 2 511 58 (49 570) 2 988 25

  У таблиці нижче розкривається інформація про чутливість прибутку або збитку та власного капіталу до обґрунтовано можливих змін у курсах обміну валют, які застосовувалися на звітну дату за умови, що всі інші змінні величини залишалися стабільними.

  Ризик розраховувався лише для монетарних залишків, деномінованих в валютах, окрім функціональної валюти компаній групи.

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  Вплив на прибуток або збиток Вплив на власний капітал Вплив на прибуток або збиток Вплив на власний капітал
  Зміцнення долару США на 10% (3 400) (3 400) (4 957) (4 957)
  Послаблення долару США на 10% 3 400 3 400 4 957 4 957
  Зміцнення євро на 10% 251 251 299 299
  Послаблення євро на 10% (251) (251) (299) (299)

  Ризик зміни відсоткових ставок.

  Зазвичай група не має істотних активів, за якими нараховуються відсотки, і її доходи та рух грошових коштів від операційної діяльності, в основному, не залежать від змін ринкових відсоткових ставок. Ризик групи щодо зміни відсоткових ставок виникає від позик, отриманих за плаваючими відсотковими ставками. Позики за фіксованими ставками створюють для групи ризик зміни справедливої вартості відсоткових ставок.

  Група залучає позики, головним чином, за фіксованими ставками.

  Діяльність із запозичень переглядається під час складання бюджету на календарний рік. Довгострокова інвестиційна діяльність і пов'язане з нею фінансування розглядаються окремо, і для них необхідно отримати узгодження від Уряду України.

  Інформація про терміни погашення та ефективні відсоткові ставки фінансових інструментів розкривається далі у цій Примітці.

  Ризик концентрації.

  Для групи властивий ризик концентрації щодо доходів від транспортування газу та торгової кредиторської заборгованості, оскільки 75% торгової кредиторської заборгованості станом на 31 грудня 2016 року (31 грудня 2015 року: 54%) становили торгову кредиторську заборгованість перед одним постачальником. Інформацію про концентрацію доходів із транспортування природного газу розкрито у Примітці 4.

  Кредитний ризик.

  Група приймає на себе кредитний ризик, який являє собою ризик того, що одна сторона за фінансовим інструментом стане причиною фінансового збитку для іншої сторони у результаті невиконання своїх зобов'язань. Кредитний ризик виникає у результаті продажу групою продукції на кредитних умовах та інших операцій з контрагентами, у результаті яких виникають фінансові активи. Політика групи полягає у тому, що клієнти, які бажають здійснювати оплату на кредитних умовах, мають пройти перевірку на платоспроможність. Суттєві непогашені залишки також переглядаються на постійній основі. Водночас, група повинна дотримуватися державних нормативних вимог як надійний постачальник природного газу населенню та державним підприємствам незалежно від того, виконують вони свої зобов'язання чи ні.

  Група формує резерв на знецінення, який є оцінкою понесених збитків стосовно торгової дебіторської заборгованості. Основною частиною цього резерву є компонент збитку, який стосується індивідуально суттєвих ризиків.

  Максимальна сума кредитного ризику станом на 31 грудня 2016 року становила 82 207 мільйонів гривень (31 грудня 2015 року: 52 432 мільйони гривень). Група не утримує жодного забезпечення для покриття своїх кредитних ризиків.

  Ризик ліквідності.

  Зважене управління ліквідністю передбачає наявність достатніх грошових коштів та достатність фінансування для виконання чинних зобов'язань по мірі їх настання. Метою групи є підтримання балансу між безперебійним фінансуванням та гнучкістю у використанні кредитних умов, наданих постачальниками та банками. Передплати зазвичай використовуються для управління як ризиком ліквідності, так і кредитним ризиком. Група здійснює аналіз за строками оплати активів та термінами погашення своїх зобов'язань і планує рівень ліквідності залежно від їх очікуваного погашення. Група має програми капітального будівництва, які фінансуються як за рахунок чинних потоків грошових коштів від господарської діяльності, так і за рахунок запозичених коштів. Запозичені кошти також використовуються для фінансування потреб групи в оборотному капіталі.

  У таблиці нижче наведено аналіз фінансових зобов'язань групи, розподілених на групи за відповідними термінами погашення, на основі залишкового періоду на звітну дату до терміну погашення за договорами. Суми, які розкриваються у таблиці, є недисконтованими потоками грошових коштів за основною сумою боргу та відсотків.

  Аналіз фінансових зобов'язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2016 року був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень До 6 місяців 6-12 місяців 1-2 роки 2-5 років Більше 5 років Всього
  Позики 33 684 19 706 16 349 12 123 - 81 862
  Інші довгострокові зобов'язання 4 - - - - 4
  Торгова кредиторська заборгованість 16 234 - - - - 16 234
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 2 775 1 1 - - 2 777
  Фінансові гарантії 1 745 - - - - 1 745
  Всього 54 442 19 707 16 350 12 123 - 102 622

  Аналіз фінансових зобов'язань за термінами погашення станом на 31 грудня 2015 року був представлений таким чином:

   У мільйонах українських гривень До 6 місяців 6-12 місяців 1-2 роки 2-5 років Більше 5 років Всього
  Позики 25 314 17 982 17 510 27 881 - 88 687
  Інші довгострокові зобов'язання - - 8 - - 8
  Торгова кредиторська заборгованість 19 102 - - - - 19 102
  Аванси отримані та інші короткострокові зобов'язання 2 256 647 - - - 2 903
  Всього 46 672 18 629 17 518 27 881 - 110 700

  Співвідношення власних та залучених коштів. Аналогічно іншим підприємствам галузі, група здійснює моніторинг капіталу на основі співвідношення власних та залучених коштів. Цей коефіцієнт розраховується як чистий борг, поділений на загальний капітал під управлінням. Чистий борг розраховується як сума позик (короткострокових і довгострокових, які відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан), за вирахуванням грошових коштів та їх еквівалентів. Загальна сума капіталу в управлінні дорівнює сумі власного капіталу, як відображено у консолідованому звіті про фінансовий стан.

  Співвідношення власних та залучених коштів на кінець звітного періоду було представлене таким чином:

   У мільйонах українських гривень 31 грудня 2016 року 31 грудня 2015 року
  (скориговано, Примітка 3)
  Всього позик (Примітка 14) 70 844 71 764
  За вирахуванням: Грошових коштів та їх еквівалентів (Примітка 12) (21 853) (9 256)
  Всього чистого боргу 48 991 62 508
  Всього власного капіталу 460 272 443 762
  Співвідношення власних та залучених коштів 0,11 0,14

  25. Справедлива вартість

  МСФЗ визначає справедливу вартість як ціну, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки.

  Очікувана справедлива вартість визначалась групою із використанням доступної ринкової інформації, коли вона існує, а також відповідних методик оцінки. Однак, для визначення очікуваної справедливої вартості обов'язково необхідне використання професійних суджень для тлумачення ринкової інформації. Керівництво використало усю доступну ринкову інформацію для оцінки справедливої вартості. Оцінки, подані у цій консолідованій фінансовій звітності, не обов'язково вказують на суми, які група могла б реалізувати у ринковому обміні від операції продажу своєї повної частки у конкретному інструменті або сплатити під час передачі зобов'язань. 

  Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань групи, які оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі, і справедлива вартість основних засобів

  Інвестиції, доступні для продажу, та основні засоби групи оцінюються за справедливою вартістю на кінець кожного звітного періоду. У наведеній нижче таблиці подається інформація про способи визначення справедливої вартості цих активів (зокрема, методики оцінки та використані вхідні дані):

  Активи Ієрархія справедливої
  вартості
  Методики оцінки та основні вхідні дані
  Основні
  засоби
  3 Група залучає професійних незалежних оцінювачів для визначення справедливої вартості своїх основних
  засобів із використанням методу вартості заміщення для більшості груп. Справедлива вартість визначається як первісна вартість будівництва цих об'єктів за поточними цінами, за вирахуванням економічного
  знецінення та фізичного зносу на відповідну дату. Основним параметром, який використовується у цій
  методиці оцінки, є поточна вартість будівництва.
  Для об'єктів, де є ринкові аналоги (головним чином, будівлі), використовується метод порівняння продажів, ціни ринкових продажів порівнюваних об'єктів нерухомості коригуються з урахуванням різниць в основних параметрах (таких як площа нерухомості). Основним параметром, який використовується при цій методиці оцінки, є ціна квадратного метру нерухомості.
  Основні
  засоби
  2 Справедлива вартість технологічного газу визначається шляхом застосування ринкової вартості газу на кінець
  звітного періоду до обсягів технологічного газу. Основними параметрами, які використовуються при цій методиці оцінки, є ринкова вартість на газ на кінець звітного періоду. Ринкова ціна технологічного газу дорівнює ринковій вартості газу, за вирахуванням витрат на його викачку та транспортування до точки продажу.

  Інформація стосовно основних засобів Групи та ієрархії справедливої вартості станом на 31 грудня 2015 року наведена нижче:

  Опис Група активів Методика оцінки Вхідні дані, які не піддаються спостереженню   Діапазон вхідних даних, які не піддаються спостереженню Взаємозв'язок між ключовими вхідними даними, які не піддаються спостереженню, та оцінкою справедливої вартості
  Газотранспортна система та сховища газу Трубопроводи і супутнє обладнання

  Будівлі

  Машини та обладнання

  Інші основні засоби
  Метод вартості заміщення із використанням дохідного методу для визначення економічного знецінення Дата впровадження системи стимулюючого тарифоутворення   Регуляторна база активів (РБА) починає діяти у 2015 році для послуг транспортування і у 2018 році для послуг зберігання Чим пізніше буде впроваджено стимулююче тарифоутворення, тим менша справедлива вартість
  Рівень дохідності за регуляторною базою активів   15,13% Чим вища ставка, тим вища справедлива вартість
  Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових потоків, деномінованих у доларах США   10,59% Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша справедлива вартість
  Активи з видобутку газу Трубопроводи і супутнє обладнання

  Нафтогазовидобувні активи,

  Будівлі

  Машини та обладнання

  Інші основні засоби
  Метод вартості заміщення з використанням дохідного методу для визначення економічного знецінення Залишковий період з видобутку природного газу, років (на основі підтверджених та вірогідних запасів, визначених незалежним експертом)   0-50 Чим менший період, тим менша справедлива вартість внаслідок нижчих залишкових строків використання активів з видобутку
  Ціна реалізації природного газу   Ринкова ціна для періоду з 2016 року до першого кварталу 2017 року формується на основі прогнозних цін на природний газ на німецькому віртуальному пункті торгівлі газом, за вирахуванням транспортних витрат до українського західного кордону. Ринкова ціна для подальших періодів формується на основі прогнозних цін на природний газ на німецькому віртуальному пункті торгівлі газом, за вирахуванням транспортних витрат до українського кордону Чим вища ціна реалізації газу, тим вища справедлива вартість
  Довгостроковий прогноз рентної плати   Природний газ — 29% Нафтовий і газовий конденсат — 45% Чим вища ставка, тим менша справедлива вартість
  Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових потоків, деномінованих у гривні   21,04% Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша справедлива вартість
  Нафтотранспортна система та зберігання нафти Трубопроводи і супутнє обладнанняБудівлі Машини та обладнанняІнші основні засоби Метод вартості заміщення із використанням дохідного методу для визначення економічного знецінення Кумулятивний фактор фізичного та функціонального зносу   0,75 Чим вищий фактор, тим менша справедлива вартість
  Номінальна середньозважена вартість капіталу для грошових потоків, деномінованих у гривні   17,08% Чим вища середньозважена вартість капіталу, тим менша справедлива вартість

  У таблиці нижче наведено інформацію про основні засоби, визнані за справедливою вартістю після первісного визнання із використанням ієрархії справедливої вартості:

  31 грудня 2016 року

  У мільйонах українських гривень Рівень 2 Рівень 3 Усього
  Основні засоби 153 566 386 599 540 165
  Всього 153 566 386 599 540 165  31 грудня 2015 року

  У мільйонах українських гривень Рівень 2 Рівень 3 Усього
  Основні засоби 142 140 406 981 549 121
  Всього 142 140 406 981 549 121

  Протягом року не було переміщень між Рівнем 2 та Рівнем 3.

  Справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов"язань, які не оцінюються за справедливою вартістю на постійній основі (але розкриття інформації про справедливу вартість є обов"язковим)

  На думку керівництва групи, балансова вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнана у консолідованій фінансовій звітності, приблизно дорівнює їхній справедливій вартості станом на 31 грудня 2016 та 2015 років.

  26. Події після звітного періоду

  Залучення фінансування під гарантії Міжнародного банку реконструкції та розвитку. 30 грудня 2016 року між Компанією та Міністерством фінансів України з одного боку, та Міжнародним банком реконструкції та розвитку ("МБРР") та двома комерційними банками-нерезидентами з іншого боку, укладено пакет кредитної документації щодо залучення фінансування. Фінансування надається компанії згідно кредитного договору у вигляді відновлюваної кредитної лінії у сумі 478 мільйонів євро та забезпечено гарантією МБРР. Вибірка кредитної лінії відбувається протягом двох років з дати підписання договору, погашення — протягом трьох років. Фінансування може відбуватись як у формі виплат за акредитивами, так і як прямі платежі постачальникам. Потягом лютого 2017 року компанія виконала попередні умови набуття кредитним договором чинності, у тому числі отримала висновок Міністерства юстиції України щодо чинності та юридичної обов'язковості договору про гарантію відшкодування між Міністерством фінансів України та МБРР. Як результат, 17 лютого 2017 року було отримано повідомлення щодо фінансової ефективності кредитного договору від МБРР та банка-агента за кредитним договором. Протягом лютого-квітня 2017 року в рамках цього проекту було виставлено акредитиви на користь постачальників імпортованого природного газу на загальну суму понад 447 мільйонів Євро. Сплата за акредитивами здійснюватиметься протягом квітня-травня 2017 року.

  Подовження дії Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу. Постановою КМУ № 187 від 22 березня 2017 року було затверджено Положення про покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (далі — "Положення"). Подовження набирає чинності з 1 квітня 2017 року та діє до 1 квітня 2018 року, та містить, крім іншого, ряд суттєвих відмінностей від попереднього, а саме:

  • ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз", як і ПАТ "Укргазвидобування", зобов'язане продавати природний газ компанії для постачання газу для потреб побутових споживачів, підприємств, що виробляють тепло для побутових потреб, та релігійних організацій.

  • Компанія зобов'язана постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, а також виробництва електричної енергії такими виробниками.• Компанія зобов'язана постачати природний газ виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, а також виробництва електричної енергії такими виробниками.

  • З 1 квітня 2017 року компанія продаватиме природний газ для постачальників природного газу побутовим споживачам, релігійним організаціям та виробників теплової енергії за ціною 4 942 гривні за 1000 куб. метрів (без ПДВ та тарифів на транспортування та розподіл газу та величини торговельної надбавки).

  • При продажу природного газу постачальникам природного газу для потреб релігійних організацій та виробникам теплової енергії для потреб релігійних організацій до ціни, зазначеної вище, застосовується коефіцієнт 0,5; при постачанні виробникам теплової енергії для всіх категорій споживачів, крім населення та релігійних організацій, а також виробництва електричної енергії такими виробниками — коефіцієнт 1,6.

  • Якщо ціна газу, розрахована на рівні імпортного паритету до 1 липня 2017 року перевищує більше ніж на 10% діючу ціну, то у період з 1 жовтня 2017 року до 1 квітня 2018 року ціна продажу для побутових споживачів, релігійних організацій та виробників теплової енергії дорівнюватиме розрахованій ціні газу на рівні імпортного паритету. Одночасно із прийняттям рішення про зміну ціни продажу газу Компанії для зазначених споживачів також переглядається ціна придбання природного газу у ПАТ "Укргазвидобування" та ПАТ "ДАТ "Чорноморнафтогаз".

  Зміна голови Наглядової ради.

  У квітні 2017 року головою Наглядової ради було обрано Пола Ворвіка, заступником голови — Володимира Демчишина. Зміна голови наглядової ради відбулася після звільнення Юлії Ковалів з цієї посади за власним бажанням.

  Реєстрація збільшення статутного капіталу.

  У квітні 2017 року компанія зареєструвала новий випуск акцій на суму 29 700 мільйонів гривень зі складу незареєстрованого акціонерного капіталу станом на 31 грудня 2016 року (Примітка 13).

  Погашення та пролонгація кредитів.

  Протягом січня-квітня 2017 року група погасила кредити на загальну суму 12 159 мільйонів. Крім того, у квітні 2017 року група подовжила дати погашення кредитів у одному з державних банків на суму близько 390 мільйонів доларів декількома платежами до кінця квітня 2018 року.

  27. Основні принципи облікової політики

  Заява про відповідність.

  Ця консолідована фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ("МСФЗ").

  Основа підготовки консолідованої фінансової звітності.

  Ця консолідована фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості, за виключенням об'єктів основних засобів, які оцінюються за переоціненою вартістю на кінець кожного звітного періоду, як пояснюється у положеннях облікової політики нижче.

  Історична вартість зазвичай визначається на основі справедливої вартості компенсації, сплаченої в обмін на товари та послуги.

  Справедлива вартість визначається як ціна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки, незалежно від того, чи підлягає ця ціна безпосередньому спостереженню або оцінці із використанням іншої методики оцінки.

  Ця політика послідовно застосовувалась до всіх поданих періодів, якщо не зазначено інше.

  Класифікація та подання операцій придбання. Протягом 2016 року ПАТ "Укртрансгаз" придбало матеріали, роботи та послуги у сумі 4 279 мільйони гривень та здійснило капітальні витрати у сумі 1 872 мільйони гривень, включені до складу основних засобів (2015: 520 мільйонів гривень та 316 мільйонів гривень відповідно).

  Протягом 2015 року ПАТ "Укргазвидобування" придбало матеріали у сумі 225 мільйонів гривень, включені до складу собівартості реалізації, та здійснило капітальні витрати у сумі 157 мільйонів гривень, включені до складу основних засобів. На первинні документи за цими операціями було накладено арешт, і вони знаходяться у прокуратурі у рамках відповідного розслідування.

  Протягом 2015 року ПАТ "Укртранснафта" придбало послуги зі зберігання нафти у сумі 222 мільйонів гривень, включені до складу інших операційних витрат.
  Характер цих витрат може відрізнятися від їхньої юридичної форми згідно з первісною документацією. Ці витрати були подані на основі відповідних первинних документів у консолідованій фінансовій звітності станом на та за роки, які закінчилися 31 грудня 2016 та 2015 років.

  Функціональна валюта і валюта подання.

  Статті, включені до фінансових звітностей кожного з підприємств групи, оцінюються із використанням валюти основного економічного середовища, у якому провадить свою операційну діяльність група ("функціональної валюти"). Ця консолідована фінансова звітність подається у гривні, яка є функціональною валютою компанії і валютою подання групи. Усі суми, відображені у консолідованій фінансовій звітності, подаються у гривнях, округлених до найближчого мільйона, якщо не зазначено інше.

  Операції, деноміновані у валюті, яка відрізняється від відповідної функціональної валюти, перераховуються у функціональну валюту із використанням курсу обміну валют, який переважав на дату відповідної операції. Прибутки та збитки від курсових різниць, які виникають у результаті врегулювання таких операцій та перерахунку монетарних активів та зобов'язань, деномінованих в іноземній валюті на кінець року, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки. Перерахунок на кінець року не застосовується до немонетарних статей, включно з інвестиціями у власний капітал. Вплив змін курсів обміну валют на справедливу вартість акцій відображається як частина прибутку або збитку за справедливою вартістю.

  Станом на 31 грудня курси обміну валют, використані для перерахунку залишків в іноземній валюті, були представлені таким чином:

   У гривнях 2016 2015
  1,00 долар США 27,19 24,00
  1,00 євро  28,42 26,22

  Валютні обмеження в Україні включають обов'язкове отримання дебіторської заборгованості в іноземній валюті протягом 120 днів від операції продажу та обов'язкову конвертацію 65% надходжень в іноземній валюті у гривню починаючи з 9 червня 2016 року (2015: 90 днів та 75%, відповідно). Іноземну валюту можна вільно конвертувати за курсом, наближеним до курсу обміну, встановленого Національним банком України. У теперішній час гривня не є вільно конвертованою валютою за межами України.

  Основа консолідації.

  Дочірніми підприємствами називаються компанії, над якими група має контроль. Контроль досягається тоді, коли група має владні повноваження щодо об'єкта інвестування, зазнає ризиків або має права щодо змінних результатів діяльності об'єкта інвестування; та має здатність використовувати свої владні повноваження щодо об'єкта інвестування для впливу на результати його діяльності. Дочірні підприємства консолідуються із дати, коли контроль переходить до групи (на дату придбання), і припиняють консолідуватися із дати, коли контроль втрачається.

  Операції між компаніями групи, залишки за операціями та нереалізовані прибутки або збитки від таких операцій виключаються повністю під час консолідації. В облікову політику дочірніх підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої відповідності із політикою, прийнятою групою.

  Компанія переоцінює наявність чи відсутність контролю, якщо факти чи обставини вказують на зміну одного чи декількох елементів контролю, вказаних вище.

  У випадку коли група має переважну більшість прав голосу в об'єкті інвестування, вона продовжує оцінювати, чи достатньо цих прав голосу для забезпечення її практичної здатності керувати значущими видами його діяльності одноосібно і чи є права голосу групи достатніми для надання їй владних повноважень над об'єктом інвестування
  Група враховує усі відповідні факти та обставини під час оцінки того, чи є права голосу групи в об'єкті інвестування достатніми для надання їй владних повноважень над ним, у тому числі:

  • розмір утримуваного групою пакету голосів порівняно із розміром та ступенем розосередженості пакетів інших утримувачів прав голосу;

  • потенційні права голосу, утримувані групою, інших утримувачів голосів або інших сторін;

  • права, які виникають внаслідок інших контрактних угод; та

  • будь-які додаткові факти та обставини, які вказують на те, що група має або не має можливості керувати значущими видами діяльності у період часу, коли необхідно прийняти рішення, включно з порядком розподілу голосів під час голосування на попередніх зборах акціонерів.

  Об'єднання підприємств.

  Операції придбання підприємств обліковуються із використанням методу придбання. Сума компенсації, яка передається під час операції об'єднання підприємств, оцінюється за справедливою вартістю, яка розраховується як сума справедливої вартості на дату придбання активів, переданих групою, зобов'язань групи перед колишніми власниками об'єкта придбання та часток власного капіталу, наданих групою в обмін на отриманий контроль над відповідним об'єктом придбання. Витрати, пов'язані з операцією придбання, звичайно визнаються у складі прибутку або збитку того періоду, в якому вони були понесені.

  На дату придбання ідентифіковані придбані активи та прийняті зобов'язання визнаються за їхньою справедливою вартістю, за виключенням випадків коли:

  • відстрочені податкові активи або зобов'язання та активи або зобов'язання, пов'язані з угодами на виплати працівникам, визнаються та оцінюються у відповідності до вимог МСБО 12 "Податок на прибуток" та МСБО 19 "Виплати працівникам", відповідно;

  • зобов'язання або інструменти власного капіталу, пов'язані із угодами об'єкта придбання щодо платежів на основі акцій або угод групи про платежі на основі акцій, укладених для заміни угод об'єкта придбання щодо платежів на основі акцій, оцінюються у відповідності до вимог МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" на дату придбання; та

  • активи (або групи вибуття), які класифікуються як утримувані для продажу у відповідності до МСФЗ 5 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", оцінюються у відповідності до цього стандарту.

  Гудвіл оцінюється як перевищення суми переданої компенсації, суми будь-яких неконтрольованих часток в об'єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних покупцем часток власного капіталу в об'єкті придбання (якщо такі є) над чистою сумою, на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих активів та прийнятих на себе зобов'язань. Якщо, після переоцінки, чиста сума, на дату придбання, вартості придбаних ідентифікованих активів та прийнятих на себе зобов'язань перевищує суму переданої компенсації, суми будь-яких неконтрольованих часток в об'єкті придбання та справедливої вартості раніше утримуваних покупцем часток власного капіталу в об'єкті придбання (якщо такі є), то таке перевищення визнається негайно у складі прибутку або збитку як прибуток від придбання зі знижкою.

  Неконтрольовані частки, які є поточними частками володіння і дають право їхнім власникам на пропорційну частку чистих активів підприємства у випадку його ліквідації, первісно можуть оцінюватися або за справедливою вартістю, або пропорційно до частки неконтрольованих часток у визнаній вартості ідентифікованих чистих активів об'єкта придбання. Вибір методу оцінки здійснюється для кожної операції окремо. Інші види неконтрольованих часток оцінюються за справедливою вартістю або, коли застосовується, згідно із методом, визначеним в іншому МСФЗ.

  У випадку коли компенсація, яку група передала в операції об'єднання підприємств, містить в собі активи або зобов'язання, які виникли у результаті угоди про умовну компенсацію, то умовна компенсація оцінюється за справедливою вартістю на дату придбання і включається до складу компенсації, яка була передана під час операції об'єднання підприємств. У зміни справедливої вартості умовного зобов'язання, які кваліфікуються як коригування періоду оцінки, вносяться коригування ретроспективно, із відповідними коригуваннями за рахунок гудвілу. Коригування періоду оцінки являють собою коригування, які виникають у результаті отримання додаткової інформації протягом періоду оцінки (який не може перевищувати одного року від дати придбання) щодо фактів та обставин, які існували на дату придбання.

  Подальший облік змін справедливої вартості умовної компенсації, які не кваліфікуються як коригування періоду оцінки, залежить від класифікації умовної компенсації. Умовна компенсація, яка була класифікована як власний капітал, не переоцінюється на подальші звітні дати, а її подальше врегулювання обліковується у складі власного капіталу. Умовна компенсація, класифікована як актив або зобов'язання, переоцінюється на подальші звітні дати у відповідності до вимог МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" або МСБО 37 "Резерви, умовні зобов'язання та умовні активи", відповідно, причому відповідні прибуток або збиток, які виникають при цьому, визнаються у складі прибутку або збитку.

  У випадку коли операція об'єднання підприємств здійснюється поетапно, раніше утримувана групою частка у власному капіталі об'єкта придбання переоцінюється за справедливою вартістю на дату придбання, а прибуток або збиток, який виникає при цьому, якщо такий є, визнається у складі прибутку або збитку. Суми переоцінки, які виникають із часток володіння в об'єкті придбання до дати придбання і які були раніше визнані у складі інших сукупних доходів, змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток, якби такий підхід вимагався для відображення вибуття такої частки.

  Якщо первісний облік операції об'єднання підприємств не завершився на кінець звітного періоду, в якому відбувається об'єднання, група відображає у консолідованій звітності попередні суми за статтями, стосовно яких облік не було завершено. У ці попередні суми вносяться коригування під час періоду оцінки (див. вище) або визнаються додаткові активи або зобов'язання для відображення нової отриманої інформації щодо фактів та обставин, які існували на дату придбання, які, якби про них було відомо, могли вплинути на суми, визнані на цю дату.

  Гудвіл.

  Гудвіл, який виникає у результаті придбання підприємств, відображається за первісною вартістю, визначеною на дату придбання таких підприємств, за вирахуванням накопичених збитків від зменшення корисності, якщо такі є.

  Для цілей перевірки на предмет зменшення корисності гудвіл розподіляється на кожну з одиниць групи, яка генерує грошові кошти (або групи одиниць, які генерують грошові кошти), які, як очікується, отримають вигоди за рахунок синергії від об'єднання підприємств.

  Одиниця, яка генерує грошові кошти, на яку був розподілений гудвіл, перевіряється на предмет зменшення корисності щороку або частіше, якщо існують ознаки зменшення корисності такої одиниці. Якщо сума відшкодування одиниці, яка генерує грошові кошти, виявиться меншою за її балансову вартість, то збиток від зменшення корисності розподіляється спершу на зменшення балансової вартості будь-якого гудвілу, розподіленого на відповідну одиницю, а потім на інші активи одиниці пропорційно до балансової вартості кожного активу такої одиниці. Будь-який збиток від зменшення корисності гудвілу визнається безпосередньо у складі прибутку або збитку. Збиток від зменшення корисності, визнаний щодо гудвілу, не сторнується у подальші періоди.

  Після вибуття відповідної одиниці, яка генерує грошові кошти, належна їй сума гудвілу враховується під час визначення прибутку або збитку у результаті вибуття.

  Операції із неконтрольованими частками. Група відображає операції із неконтрольованими частками як операції із власниками капіталу Групи. Для операцій придбання неконтрольованих часток різниця між будь-якою компенсацією сплаченою та відповідною часткою балансової вартості придбаних чистих активів дочірнього підприємства відображається у складі власного капіталу. Прибутки або збитки у результаті продажу неконтрольованих часток також відображаються у складі власного капіталу.

  Коли група втрачає контроль або істотний вплив над підприємством, то збережена частка володіння у ньому переоцінюється до її справедливої вартості, причому зміна балансової вартості визнається у складі прибутку або збитку. Справедлива вартість є первісною балансовою вартістю для цілей подальшого обліку збереженої частки в асоційованому, спільному підприємстві або фінансовому активі. Окрім того, будь-які суми, раніше визнані у складі інших сукупних доходів щодо такого підприємства, обліковуються таким чином, ніби група сама продала відповідні активи або зобов'язання. Це може означати, що суми, визнані раніше у складі інших сукупних доходів, змінюють свою класифікацію на прибуток або збиток.

  Якщо частка участі в асоційованому підприємстві знижується, але істотний вплив зберігається, лише пропорційна частка сум, раніше визнана у складі інших сукупних доходів, змінює свою класифікацію на прибуток або збиток, коли доцільно.

  Інвестиції в асоційовані підприємства. Асоційованим називається підприємство, на яке група має істотний вплив, а не контроль. Інвестиції в асоційовані підприємства обліковуються із використанням методу участі в капіталі. Інвестиція групи в асоційоване підприємство включає гудвіл, визначений на момент придбання, за вирахуванням будь-якого накопиченого збитку від зменшення корисності.

  Частка групи у прибутках або збитках асоційованих підприємств після придбання визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки, а частка у змінах інших сукупних доходів після придбання визнається у складі інших сукупних доходів. Сукупні зміни після придбання коригуються за рахунок балансової вартості інвестиції. У випадку коли частка групи у збитках асоційованого підприємства дорівнює або перевищує її частку у цьому асоційованому підприємстві, включно з будь-якою іншою незабезпеченою дебіторською заборгованістю, група не визнає подальших збитків, за виключенням випадків коли вона має зобов'язання або зробила виплати від імені цього асоційованого підприємства. Нереалізовані прибутки від операцій між групою та її асоційованими підприємствами виключаються повністю.

  В облікову політику асоційованих підприємств, за необхідності, вносяться зміни для забезпечення їхньої відповідності із політикою, прийнятою групою.

  Прибутки та збитки від розбавлення акцій, які виникають за інвестиціями в асоційовані підприємства, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки.

  Частка у спільних підприємствах. Спільним підприємством називається угода про спільну діяльність, за якою сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на чисті активи відповідної спільної діяльності. Спільний контроль являє собою узгоджений на основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які спільно володіють контролем.

  Група визнає свою частку у спільному підприємстві із використанням методу участі в капіталі, який застосовується так, як описано у параграфі „Інвестиції в асоційовані підприємства".

  Частка у спільних операціях.

  Спільною операцією називається угода про спільну діяльність, за якою сторони, які володіють спільним контролем у такій спільній діяльності, мають права на активи, а також на зобов'язання, які стосуються відповідної угоди. Спільний контроль являє собою узгоджений на основі договору розподіл контролю над спільною діяльністю, який існує лише тоді, коли рішення стосовно значущої діяльності вимагають одноголосної згоди сторін, які спільно володіють контролем.

  Коли підприємство Групи провадить свою діяльність у рамках спільних операцій, група, як спільний оператор, визнає стосовно своєї частки у спільній операції:

  • свої активи, включно із часткою у будь-яких спільно утримуваних активах;

  • свої зобов'язання, включно із часткою у будь-яких спільно понесених зобов'язаннях;

  • свої доходи від реалізації своєї частки продукції, яка виникає у результаті спільної операції;

  • свою частку доходів від реалізації продукції спільної операції; та

  • свої витрати, включно із часткою будь-яких понесених спільно витрат.

  Група обліковує активи, зобов'язання, доходи і витрати, які стосуються її частки у спільній операції, у відповідності до вимог МСФЗ, які застосовуються до конкретних активів, зобов'язань, доходів і витрат.

  У випадку коли підприємство групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство Групи є спільним оператором (наприклад, в операції продажу або внесення активів), вважається, що група здійснює операції з іншими сторонами спільної операції, і прибутки та збитки, які виникають у результаті цих операцій, визнаються у консолідованій фінансовій звітності групи лише у розмірі часток цих інших сторін у спільній операції.

  Коли підприємство групи взаємодіє зі спільною операцією, у якій таке підприємство групи є спільним оператором (наприклад, в операції придбання активів), група не визнає своєї частки прибутків та збитків до тих пір, поки вона не перепродасть ці активи третій стороні.

  Концесійна угода (угода про розподіл продукції). Компанія уклала концесійну угоду на розвідку і розробку нафти ("Концесійна угода") із Арабською Республікою Єгипет та Єгипетською генеральною нафтовою корпорацією ("ЄГНК2) 13 грудня 2006 року.

  Концесійна угода містить такі умови:

  • У порядку, передбаченому Концесійною угодою, компанія відшкодовуватиме для себе щокварталу усі витрати на розвідку і розробку у межах 25% усіх нафтопродуктів, добутих і накопичених з усіх виробничих ділянок та не використаних у нафтових операціях ("Відшкодування витрат"). Нафтопродукти за Концесійною угодою включають сиру нафту або газ та зріджений нафтовий газ („ЗНГ").

  • Решта 75% вироблених нафтопродуктів розподіляються між Компанією та ЄГНК у залежності від обсягів виробництва та виду продукту (сирої нафти або газу та ЗНГ). Частка компанії знаходиться у межах від 15% до 19%.

  • ЄГНК стає власником усіх активів компанії, придбаних і тих, що належать їй у межах Концесійної угоди, які були включені компанією до статті відшкодування витрат у зв'язку із операціями, які виконала компанія: земля стає майном ЄГНК одразу після її придбання; право власності на рухомі і нерухомі активи буде передаватися автоматично і поступово від компанії до ЄГНК, як тільки вони включатимуться до статті відшкодування витрат.

  Період розробки за Концесійною угодою обмежений максимальним строком у 25 років від дати відкриття комерційних запасів нафти або від дати перших постачань газу та розпочався у 2011 році.

  Звітність за сегментами.

  Операційні сегменти відображаються у порядку, який відповідає внутрішній звітності, яка подається керівній особі групи, відповідальній за прийняття операційних рішень. Сегменти, доходи яких, результати діяльності або активи становлять десять відсотків або більше від результатів усіх сегментів, відображаються окремо. Сегменти, результати діяльності яких не перевищують цього порогу, можуть відображатися окремо за рішенням керівництва.

  Основні засоби.

  Група використовує модель переоцінки для оцінки основних засобів, за виключенням незавершеного будівництва, яке обліковується за первісною вартістю. Справедлива вартість базувалась на результатах оцінок, проведених зовнішніми незалежними оцінювачами. Частота проведення переоцінок залежить від зміни справедливої вартості активів, які оцінюються. Остання незалежна оцінка справедливої вартості основних засобів групи була виконана станом на 31 грудня 2015 року. Подальші надходження основних засобів відображаються за первісною вартістю. Первісна вартість включає витрати, понесені безпосередньо на придбання об'єктів. Первісна вартість активів, створених власними силами, включає вартість матеріалів, прямі витрати на оплату праці та відповідну частку виробничих накладних витрат. Первісна вартість придбаних та створених власними силами кваліфікованих активів, включає витрати на позики.
  Будь-яке збільшення балансової вартості, яке виникає у результаті переоцінок, відображається у складі резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи. Зменшення, які взаємно зараховують раніше визнані збільшення того самого активу, відображаються у складі резерву переоцінки у складі власного капіталу через інші сукупні доходи; а всі інші зменшення включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки. У тій мірі в якій збиток від зменшення корисності того самого знеціненого активу був визнаний раніше у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки, сторнування цього збитку від зменшення корисності також визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки.

  Витрати, понесені для заміни компонента об'єкту основних засобів, який обліковується окремо, капіталізуються за балансовою вартістю заміненого компонента, який припиняє визнаватись. Подальші витрати включаються у балансову вартість активу або визнаються як окремий актив, залежно від обставин, тоді, коли існує вірогідність отримання групою майбутніх економічних вигід, пов'язаних із об'єктом, і вартість об'єкту можна визначити достовірно. Усі інші витрати на ремонт і обслуговування включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки протягом того фінансового періоду, у якому вони були понесені. Основні засоби припиняють визнаватися після вибуття або коли більше не очікується отримання майбутніх економічних вигід від продовження використання активу. Прибутки та збитки від вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень із балансовою вартістю основних засобів, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки. Після продажу переоцінених активів суми, включені до складу резерву переоцінки, переводяться до складу нерозподіленого прибутку.

  Основні засоби включають буферний газ, який необхідно утримувати у сховищах для того, щоб компанія групи із сегменту транспортування та зберігання природного газу могла провадити свою операційну діяльність.

  Буферний газ призначений для підтримання тиску у підземних сховищах групи і захисту їх від затоплення. Буферний газ на основі інженерного аналізу вважається таким, який можна повністю викачати, та таким, що у будь-який момент закриття сховища буде доступний для продажу або іншого використання. Буферний газ переоцінюються тоді, коли існують ознаки того, що його балансова вартість станом на звітну дату суттєво відрізняється від його справедливої вартості.

  Незавершене будівництво включає також суми передплат за основні засоби.

  Витрати на розвідку.

  Витрати на розвідку включають витрати, пов'язані із непідтвердженими запасами. До них належать геологічні та геофізичні витрати на виявлення і дослідження районів можливого залягання нафтогазових запасів, а також адміністративні, юридичні та консультаційні витрати, понесені у зв'язку із розвідкою. До них також належать усі випадки зменшення корисності розвідувальних свердловин, за якими не можна продемонструвати підтверджених запасів.

  Витрати на дослідження та розробку.

  Витрати на дослідження і розробку включають усі прямі і непрямі витрати на матеріали, оплату праці та зовнішні послуги, понесені у зв'язку зі спеціалізованим пошуком нових методик розробки та істотного вдосконалення продуктів, послуг та процесів і у зв'язку із дослідницькою діяльністю. Витрати, пов'язані із дослідницькою діяльністю, відображаються у складі витрат на дослідження і розробку того періоду, у якому вони були понесені. Витрати на розробку капіталізуються у випадку виконання критеріїв до визнання згідно з вимогами МСБО 38 "Нематеріальні активи".

  Активи розвідки і оцінки.

  Витрати на розвідку та оцінку запасів нафти і газу обліковуються із використанням методу успішних зусиль. Витрати накопичуються на базі кожного окремого родовища. Витрати, безпосередньо пов'язані із розвідувальною свердловиною та витратами на розвідку та орендування майна, капіталізуються за умови виконання викладених нижче умов:

  • були виявлені достатні запаси нафти і газу, які виправдають завершення будівництва експлуатаційної свердловини;

  • досягнуто достатнього прогресу в оцінці економічної та технічної здійсненності, щоб виправдати початок розробки родовища у найближчому майбутньому.

  Якщо визначено, що комерційної розробки не можна досягнути, ці капіталізовані витрати відносяться на витрати періоду.

  Витрати, пов'язані із наведеними нижче видами діяльності, спочатку оцінюються за первісною вартістю і капіталізуються у складі основних засобів консолідованого звіту про фінансовий стан:

  • придбання прав на розвідування;

  • топографічні, геологічні, геохімічні та геофізичні дослідження;

  • пошуково-розвідувальне буріння;

  • прокладання траншей, взяття проб та зразків; та

  • діяльність у зв'язку з оцінкою технічної здійсненності та комерційної доцільності видобування корисних копалин. 

  Активи розвідки та оцінки переносяться на майбутні періоди під час етапу розвідки та оцінки і не амортизуються, але оцінюються на предмет зменшення корисності згідно із індикаторами зменшення корисності, як викладено в МСФЗ 6 "Розвідка та оцінка запасів корисних копалин". У випадках коли від майна відмовляються, накопичені капіталізовані витрати, які стосуються цього майна, списуються у відповідному періоді. До початку виробництва амортизація не нараховується.

  У випадках коли виявляється, що об'єкт містить запаси, які підлягають економічному добуванню, накопичені витрати на розвідку та оцінку, пов'язані із таким майном, переводяться до складу нафтогазових активів і подаються у складі основних засобів в консолідованому звіті про фінансовий стан.
  Знос та виснаження. Знос нараховується у консолідованому звіті про прибутки або збитки на прямолінійній основі для розподілу вартості окремих активів до їх ліквідаційної вартості протягом їхніх очікуваних строків корисного використання. Нарахування зносу починається із моменту придбання або, у випадку зі створеними власними силами активами, з моменту, коли актив завершений і готовий до використання.

  Нафтогазові активи, включно з обладнанням, яке задіяне у виробництві нафти та газу, виснажуються із використанням методу суми одиниці продукції. Вартість експлуатаційних свердловин амортизується протягом існування підтверджених розроблених запасів. Витрати на отримання ліцензії, будівництво об'єктів загального призначення та майбутнє виведення з експлуатації амортизуються протягом усього періоду існування підтверджених та ймовірних запасів.

  Інші основні засоби амортизуються на прямолінійній основі протягом очікуваних строків їхнього корисного використання. Звичайні строки корисного використання інших основних засобів групи представлені таким чином:

    Строки корисного використання у роках
  Трубопроводи і супутнє обладнання 9-60
  Машини і обладнання  3-60
  Будівлі 3-60
  Бурове і розвідувальне обладнання 3-30
  Інші основні засоби 3-30  Незавершене будівництво, а також буферний газ не амортизуються.

  Нематеріальні активи.

  Нематеріальні активи мають визначені строки корисного використання і включають, головним чином, капіталізоване програмне забезпечення. Придбане програмне забезпечення капіталізується на основі витрат, понесених для придбання та доведення їх до використання. Нематеріальні активи відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності, якщо такі є. У випадку зменшення корисності балансова вартість нематеріальних активів списується до більшої з величин: вартості під час використання та справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж.

  Оренда.

  Оренда, за умовами якої істотна частка ризиків і винагород залишається у орендодавця, класифікується як операційна. Виплати, здійснені за договорами операційної оренди (за вирахуванням будь-яких заохочень, отриманих від орендодавця), включаються до консолідованого звіту про прибутки або збитки на прямолінійній основі протягом строку дії оренди. Договори фінансової оренди капіталізуються на момент початку строку оренди за меншою з величин: справедливої вартості орендованого майна та теперішньої вартості мінімальних орендних платежів.

  Забезпечення на виведення активів з експлуатації.

  Оцінка групою забезпеченнь на виведення з експлуатації базується на очікуваних майбутніх витратах, які передбачається понести у результаті виведення з експлуатації об'єктів та відновлення території, на якій вони знаходились, з урахуванням впливу прогнозної інфляції для наступних періодів та дисконтування із використанням відсоткових ставок, які застосовуються до відповідного резерву. Очікувані витрати на демонтаж і видалення об'єкту основних засобів додаються до вартості об'єкту основних засобів тоді, коли відбувається його придбання і визнається відповідне зобов'язання. Зміни в оцінці чинного зобов'язання із виведення з експлуатації, які випливають зі змін в очікуваних строках або сумі виплат, чи зі змін у ставці дисконтування, яка використовується для оцінки, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки або, у разі існування будь-якого залишку від переоцінки стосовно відповідного активу, у інших резервах. Забезпечення стосовно діяльності із виведення з експлуатації оцінюються та переоцінюються щороку і включаються до консолідованої фінансової звітності на кожну звітну дату за їхньою очікуваною теперішньою вартістю із використанням ставок дисконтування, які відображають економічне середовище, у якому провадить свою діяльність група.

  Витрати на виплату відсотків, які стосуються забезпечень, включаються до фінансових витрат у складі прибутку або збитку.

  Зменшення корисності нефінансових активів.

  Активи переглядаються на предмет зменшення корисності тоді, коли події і обставини вказують на те, що відшкодувати балансову вартість не буде можливо відшкодувати. Збиток від зменшення корисності визнається у сумі, на яку балансова вартість активів перевищує їхню вартість відшкодування. Вартість відшкодування є більшою з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості використання. Для цілей оцінки зменшення корисності активи групуються за найменшими рівнями, для яких існують окремі потоки грошових коштів, які можна визначити (одиниці, які генерують грошові кошти). Нефінансові активи, які зазнали зменшення корисності, переглядаються на предмет можливого сторнування зменшення корисності на кожну звітну дату.

  Збиток від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку збиток від зменшення корисності вважається зменшення у результаті переоцінки.

  У випадку коли збиток від зменшення корисності у подальшому сторнується, балансова вартість активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) збільшується до переглянутої оцінки її вартості відшкодування, таким чином щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову вартість, яка була б визначена, якби не було визнано жодного збитку від зменшення корисності для активу (або одиниці, яка генерує грошові кошти) у попередні роки. Сторнування збитку від зменшення корисності визнається негайно у складі прибутку або збитку, якщо відповідний актив не відображається за переоціненою вартістю. У такому випадку сторнування збитку від зменшення корисності вважається збільшенням у результаті переоцінки.

  Класифікація фінансових активів.

  Група класифікує свої фінансові активи на такі категорії оцінки: (a) кредити і дебіторську заборгованість і (б) фінансові активи, наявні для продажу.

  Кредити і дебіторська заборгованість включають фінансову дебіторську заборгованість, яка виникає у результаті надання коштів, товарів або послуг безпосередньо дебітору, окрім дебіторської заборгованості, яка створюється із наміром продажу негайно або у короткостроковій перспективі, або яка має котирування на активному ринку. Кредити і дебіторська заборгованість включають, в основному, кредити, а також торгову дебіторську заборгованість, включно із придбаними кредитами та векселями. Усі інші фінансові активи включаються до категорії наявних для продажу.

  Класифікація як боргових інструментів або інструментів власного капіталу.

  Боргові інструменти та інструменти власного капіталу, випущені групою, класифікуються або як фінансові зобов'язання, або як власний капітал у відповідності до сутності договірних відносин та визначень фінансового зобов'язання та інструмента власного капіталу.

  Інструменти власного капіталу.

  Інструмент власного капіталу являє собою будь-який договір, який свідчить про залишкову частку в активах підприємства після вирахування усіх його зобов'язань. Інструменти власного капіталу, випущені підприємствами групи, визнаються у сумі отриманих надходжень, за вирахуванням прямих витрат на їхній випуск.

  Операція викупу інструментів власного капіталу компанії визнається та вираховується безпосередньо із власного капіталу. Жодного прибутку або збитку не визнається у складі прибутку або збитку у результаті придбання, продажу, випуску або анулювання інструментів власного капіталу компанії.

  Фінансові зобов'язання.

  Фінансові зобов'язання класифікуються або як такі, що оцінюються за справедливою вартістю, із відображенням переоцінки у складі прибутку або збитку, або як інші фінансові зобов'язання.

  Первісне визнання фінансових інструментів. Фінансові активи та фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю.

  Основні фінансові інструменти групи включають інвестиції, наявні для продажу, позики, грошові кошти та залишки на банківських рахунках. Група має також різні інші фінансові інструменти, такі як дебіторська та кредиторська заборгованість покупців, яка виникає безпосередньо з її операцій.

  Усі операції придбання і продажу фінансових інструментів, які вимагають постачання протягом часового проміжку, визначеного нормативними актами або практикою відповідного ринку ("звичайні" операції придбання або продажу), відображаються на дату здійснення операції, на дату, на яку група приймає зобов'язання доставити фінансовий інструмент. Усі інші операції придбання і продажу визнаються на дату розрахунків, при цьому зміна вартості між датою прийняття зобов'язання та датою розрахунків не визнається для активів, які відображаються за первісною або амортизованою вартістю, і визнаються у складі власного капіталу для активів, класифікованих як наявні для продажу.

  Подальша оцінка фінансових інструментів.

  Після первісного визнання фінансові зобов'язання, кредити та дебіторська заборгованість групи оцінюються за амортизованою вартістю. Амортизована вартість розраховується із використанням методу ефективної відсоткової ставки та, для фінансових активів, визначається за вирахуванням будь-яких збитків від зменшення корисності. Премії і дисконти, включно із первісними витратами на проведення операцій, включаються до балансової вартості відповідного інструменту та амортизуються на основі ефективної відсоткової ставки для відповідного інструменту.

  Вважається, що номінальна вартість фінансових активів та зобов'язань із термінами погашення до одного року, за вирахуванням очікуваних кредитних коригувань, дорівнює їхній справедливій вартості. Справедлива вартість фінансових зобов'язань оцінюється шляхом дисконтування майбутніх потоків грошових коштів за договорами за поточною ринковою відсотковою ставкою, доступною для групи для аналогічних фінансових інструментів.

  Прибутки та збитки, які виникають у результаті зміни справедливої вартості активів, наявних для продажу, визнаються безпосередньо у складі інших сукупних доходів. Під час оцінки справедливої вартості фінансових інструментів група використовує різноманітні методи і робить припущення на основі ринкових умов, які існують на звітну дату.

  У випадку продажу або іншого вибуття активів, наявних для продажу, сукупний прибуток або збиток, визнаний у складі інших сукупних доходів, включається у визнання чистого прибутку. У випадку коли зменшення справедливої вартості активів, наявних для продажу, було визнане у складі власного капіталу та існують об'єктивні свідчення того, що активи знецінились, то збиток, визнаний у складі інших сукупних доходів, вилучається і включається у визначення чистого прибутку, навіть якщо не відбулося припинення визнання активів.

  Доходи з відсотків за борговими цінними паперами, наявними для продажу, розраховуються із використанням методу ефективної відсоткової ставки та визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки. Дивіденди за інструментами власного капіталу, доступними для продажу, визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки, коли встановлене право групи на отримання платежів та існує вірогідність надходження економічних вигід. Збитки від зменшення корисності визнаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки того періоду, у якому вони були понесені у результаті однієї або більше подій, які відбулися після первісного визнання інвестицій, наявних для продажу. Істотне або тривале зменшення справедливої вартості інструменту менше його первісної вартості є показником того, що він знецінився. Сукупний збиток від зменшення корисності, який визначається як різниця між вартістю придбання та поточною справедливою вартістю, за вирахуванням будь-якого збитку від зменшення корисності цього активу, раніше визнаного у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки, вилучається із власного капіталу та визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки.

  Збитки від зменшення корисності інструментів власного капіталу не сторнуються у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки. Якщо, у подальшому періоді, справедлива вартість боргового інструмента, класифікованого як доступний для продажу, збільшується і це збільшення можна об'єктивно віднести до події, яка відбулася після визнання збитку від зменшення корисності у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки, то збиток від зменшення корисності сторнується у консолідованому звіті про прибутки або збитки поточного періоду.

  Резерв на покриття збитків від зменшення корисності кредитів та дебіторської заборгованості формується, коли існують об'єктивні свідчення того, що група не буде здатна повернути усі належні суми згідно із первісними умовами. Істотні фінансові труднощі дебітора, вірогідність того, що дебітор може розпочати процедуру банкрутства або фінансову реорганізацію, а також невиконання зобов'язань або прострочення платежів вважаються показниками того, що дебіторська заборгованість знецінилась. Сумою резерву є різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх потоків грошових коштів. Балансова вартість активу зменшується за рахунок використання рахунку резерву, а сума збитку визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки. У випадку якщо дебіторська заборгованість є безнадійною, вона списується за рахунок резерву для дебіторської заборгованості. Подальше відшкодування раніше списаних сум включається до складу консолідованого звіту про прибутки або збитки.

  Припинення визнання фінансових інструментів.

  Група припиняє визнавати фінансові активи, коли (i) активи погашені або права на потоки грошових коштів від активів втратили свою силу, або (ii) група передала усі суттєві ризики та винагороди від володіння активами, або (iii) група не передала і не зберегла усі істотні права та винагороди від володіння, але втратила контроль. Контроль зберігається, якщо контрагент не має практичної здатності продати актив повністю непов'язаній третій стороні без потреби накладання додаткових обмежень на операцію продажу. Фінансові зобов'язання припиняють визнаватись групою тоді, і тільки тоді, коли зобов'язання групи виконані, скасовані чи строк виконання яких закінчився. Різниця між балансовою вартістю фінансового зобов'язання, яке припинило визнаватись, та виплаченою компенсацією визнається у складі консолідованого звіту про прибутки або збитки.

  Податок на прибуток.

  Податок на прибуток нараховується у консолідованій фінансовій звітності у відповідності до українського законодавства, яке діяло або фактично діяло на звітну дату. Податок на прибуток включає нарахування поточного податку та відстроченого податку і визнається у консолідованому звіті про прибутки або збитки, якщо він не стосується операцій, які вже були визнані у тому самому або інших періодах у складі інших сукупних доходів або безпосередньо у складі власного капіталу.
  Поточний податок є сумою, яку передбачається сплатити або відшкодувати у податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та попередні періоди. Інші податки, крім податку на прибуток, відображаються у складі операційних витрат.

  Відстрочений податок на прибуток нараховується із використанням методу балансових зобов'язань на перенесені на майбутні періоди податкові збитки і тимчасові різниці, які виникають між податковими базами активів та зобов'язань і їхньою балансовою вартістю для цілей складання фінансової звітності. Згідно із виключенням щодо первісного визнання відстрочені податки не відображаються щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання активу або зобов'язання в операції, яка не є об'єднанням підприємств, якщо операція на момент первісного відображення не впливає ані на фінансовий, ані на оподатковуваний прибуток. Відстрочені податкові зобов'язання не відображаються щодо тимчасових різниць на момент первісного визнання гудвілу та в подальшому щодо гудвілу, який не відноситься на валові витрати у цілях оподаткування. Залишки відстроченого податку оцінюються за ставками оподаткування, які діяли або фактично діяли на звітну дату, які, як очікується, будуть застосовуватись до періоду, в якому передбачається сторнування тимчасових різниць або реалізація перенесених на майбутні періоди податкових збитків. Відстрочені податкові активи та зобов'язання взаємно зараховуються лише в окремих компаніях групи. Відстрочені податкові активи щодо тимчасових різниць, які відносяться на валові витрати, та перенесених на майбутні періоди податкових збитків відображаються лише у тій мірі, в якій існує вірогідність отримання достатніх майбутніх оподатковуваних прибутків, за рахунок яких передбачається реалізувати ці вирахування.

  Запаси.

  Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості та чистої вартості реалізації. Первісна вартість запасів включає витрати, понесені на придбання запасів, виробничі або конверсійні та інші витрати, понесені на доведення до їхнього поточного місця розташування та стану. Первісна вартість вироблених запасів включає відповідну частку виробничих накладних витрат на основі звичайної виробничої потужності. Вартість запасів визначається на основі методу "перше надходження — перше вибуття" для всіх запасів, за виключенням природного газу та нафти на виробничо-технологічні потреби. Метод середньозваженої вартості використовується для природного газу та нафти на виробничо-технологічні потреби. Чиста вартість реалізації являє собою очікувану ціну реалізації під час звичайної господарської діяльності, за вирахуванням вартості завершення та витрат на продаж.

  Торгова дебіторська заборгованість.

  Торгова та інша дебіторська заборгованість первісно визнається за справедливою вартістю і у подальшому оцінюється за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки, за вирахуванням резерву на знецінення.

  Передплати видані та інші оборотні активи.

  Передплати відображаються за первісною вартістю, за вирахуванням резерву на знецінення. Передплата класифікується як необоротний актив, коли товари або послуги, які стосуються цієї передплати, передбачається отримати після одного року або коли передплата стосується активу, який сам класифікується як необоротний після первісного визнання.

  Якщо існує ознака того, що активи, товари або послуги, які стосуються передплати, не будуть отримані, то балансова вартість передплати відповідно списується і визнається відповідний резерв на знецінення у консолідованому звіті про прибутки або збитки.

  Векселі.

  Деякі операції придбання можуть погашатися простими або переказними векселями, які є ринковими борговими інструментами. Операції придбання, за якими розраховуються векселями, визнаються на основі оцінки керівництвом справедливої вартості, яка буде визначена під час таких погашень. Справедлива вартість визначається з урахуванням ринкової інформації, яка піддається спостереженню.

  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках.

  Грошові кошти та залишки на банківських рахунках включають грошові кошти у касі, депозити на вимогу у банках та інші короткострокові високоліквідні інвестиції із первісними термінами погашення три місяці або менше. Грошові кошти та залишки на банківських рахунках відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Грошові кошти обмежені у використанні не включаються до складу грошових коштів та залишків на банківських рахунках та виключаються зі складу грошових коштів та їхніх еквівалентів для цілей консолідованого звіту про рух грошових коштів. Залишки, обмежені для обміну або використання на погашення зобов'язання протягом, як мінімум, дванадцяти місяців від звітної дати, включаються до складу грошових коштів обмеженого використання.

  Акціонерний капітал.

  Прості акції класифікуються як власний капітал. Додаткові витрати, які безпосередньо стосуються випуску нових акцій, відображаються у складі власного капіталу як вирахування із надходжень, за виключенням податку.

  Дивіденди і обов'язковий внесок частки прибутку до державного бюджету.

  Дивіденди і обов'язковий внесок частки прибутку до державного бюджету визнаються як зобов'язання і вираховуються із власного капіталу на звітну дату лише тоді, коли вони оголошуються до або на звітну дату. Інформація про дивіденди розкривається тоді, коли вони пропонуються до звітної дати або пропонуються чи оголошуються після звітної дати, але до затвердження консолідованої фінансової звітності до випуску.

  Податок на додану вартість ("ПДВ").

  В Україні ПДВ стягується за двома ставками: 20% за операціями продажу та імпорту товарів у межах країни, а також робіт і послуг та 0% за операціями експорту товарів і надання обмеженого переліку послуг (наприклад міжнародне транспортування). Зобов'язання платника податків з ПДВ дорівнює загальній сумі ПДВ, нарахованого протягом звітного періоду, і виникає на першу з двох дат: постачання товарів клієнту або отримання платежу від клієнта. Кредит з ПДВ являє собою суму, яку платник податків має право взаємно зарахувати за рахунок власного зобов'язання з ПДВ протягом звітного періоду. Права на кредит з ПДВ виникають після отримання рахунка-фактури з ПДВ, який видається на ранішу із двох дат: оплати постачальнику або отримання товарів. ПДВ, який стосується операцій продажу та придбання, визнається у консолідованому звіті про фінансовий стан на валовій основі і розкривається окремо як актив та зобов'язання. У випадку формування резерву на знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається щодо валової суми дебітора, включно з ПДВ.

  Позики.

  Позики включають банківські позики та облігації.

  Витрати на позики.

  Витрати на позики, які безпосередньо стосуються придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, тобто активів, які обов'язково потребують суттєвого періоду для підготовки їх до використання за призначенням чи для реалізації, додаються до первісної вартості цих активів до того моменту, поки вся діяльність, необхідна для підготовки кваліфікованого активу до його передбаченого використання або продажу, завершена. Усі інші витрати на позики визнаються у складі консолідованого прибутку або збитку у тому періоді, в якому вони виникають.
  Позики первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням витрат, понесених на здійснення операцій. Позики у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Банківські овердрафти включаються до складу позик у консолідованому звіті про фінансовий стан.

  Торгова кредиторська заборгованість.

  Торгова кредиторська заборгованість визнається і первісно оцінюється згідно з викладеною вище політикою щодо фінансових інструментів. У подальшому інструменти із фіксованими термінами погашення переоцінюються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Амортизована вартість розраховується з урахуванням будь-яких витрат на операції та будь-якого дисконту або премії на момент погашення.

  Аванси отримані.

  Аванси отримані відображаються у розмірі первісно отриманих сум. Суми отриманих авансів передбачається реалізувати шляхом отримання доходів від звичайної діяльності групи.

  Забезпечення.

  Забезпечення визнаються, коли група має поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), яке витікає із обставин, внаслідок минулої події та існує вірогідність, що для погашення зобов'язання знадобиться вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, і можна зробити достовірну оцінку цього зобов'язання.

  У випадках коли група очікує відшкодувати частину або усю суму забезпечення, наприклад, за договором страхування, то таке відшкодування визнається як окремий актив, тільки коли існує достатня впевненість у тому, що таке відшкодування буде отримане.

  Витрати на будь-яке забезпечення подаються у консолідованому звіті про прибутки або збитки, за вирахуванням будь-якого відшкодування. Якщо вплив вартості грошей у часі є суттєвим, то забезпечення дисконтуються із використанням поточної ставки до оподаткування, яка відображає, якщо це доцільно, ризики, характерні для відповідного зобов'язання. Якщо використовується дисконтування, то збільшення забезпечення у результаті плину часу визнається як фінансові витрати.

  Інші зобов'язання.

  Інші фінансові зобов'язання первісно визнаються за справедливою вартістю, за вирахуванням понесених витрат на здійснення операцій, і у подальшому відображаються за амортизованою вартістю із використанням методу ефективної відсоткової ставки. Інші нефінансові зобов'язання оцінюються за первісною вартістю.

  Умовні активи та зобов'язання. Умовні активи не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, але розкриваються у примітках, коли існує ймовірність надходження економічних вигід.

  Умовні зобов'язання не визнаються у консолідованій фінансовій звітності, окрім випадків коли існує вірогідність вибуття економічних ресурсів для врегулювання зобов'язання і їхню суму можна достовірно визначити. Інформація про умовні зобов'язання розкривається, окрім випадків коли можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є малоймовірною.

  Визнання доходів.

  Доходи від реалізації оцінюються за справедливою вартістю компенсації отриманої або до отримання та відображаються за вирахуванням податку на додану вартість та знижок. Доходи від реалізації товарів визнаються у момент постачання товарів та передачі права власності на них за умови виконання усіх наведених нижче умов:

  • група передала покупцю усі істотні ризики та вигоди, пов'язані із володінням товарами;

  • група більше не бере участі в управлінні у тій мірі, яка звичайно асоціюється із правом володіння, та не здійснює фактичного контролю над проданими товарами;

  • сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;

  • існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до групи; та

  • понесені або очікувані витрати, пов'язані з операцією, можуть бути достовірно визначені.

  Якщо товари транспортуються до визначеного місця розташування, доходи визнаються, коли товари переходять до клієнта у пункті призначення.

  Доходи від реалізації послуг визнаються за умови виконання таких умов:

  • сума доходів від реалізації може бути достовірно визначена;

  • існує вірогідність, що економічні вигоди, пов'язані з операцією, надійдуть до групи;

  • етап завершеності операції на звітну дату можна достовірно оцінити;

  • витрати на операцію та витрати на завершення операції можна достовірно визначити.

  Подання доходів від реалізації валовою сумою чи на нетто-основі.

  Коли група діє як принципал, доходи від реалізації та собівартість реалізації відображаються на валовій основі. Якщо група продає товари або послуги як агент, доходи від реалізації відображаються на нетто-основі, яка являє собою зароблені маржу/комісії. Чи вважається група принципалом або агентом в операції залежить від аналізу як юридичної форми, так і сутності угоди, яку укладає група.

  Ключовими індикаторами того, що група діє як агент, є такими:

  • інша сторона, а не група, є основною зобов'язаною стороною за надання товарів або послуг;

  • відсутній або обмежений загальний ризик для запасів;

  • відсутні істотні ризики та винагороди, пов'язані із реалізацією товарів або послуг;

  • прибутки від операції являють собою фіксовану суму; та

  • відсутня свобода вибору постачальників та здатність встановлювати ціну продажу.

  Визнання витрат.

  Витрати відображаються за методом нарахування. Собівартість реалізації товарів включає ціну придбання, витрати на транспортування, комісії, які стосуються договорів постачання, та інші відповідні витрати.

  Фінансові доходи та витрати.

  Фінансові доходи та витрати включають витрати на виплату відсотків за позиками, збитки від дострокового погашення кредитів, доходи з відсотків за інвестованими коштами, доходи або збитки від випуску фінансових інструментів та амортизованого дисконту за за пенсійними зобов'язаннями та забезпеченнями.

  Доходи з відсотків визнаються по мірі нарахування з урахуванням фактичної дохідності відповідного активу.

  Угоди продажу і зворотного викупу та кредитування цінних паперів.

  Угоди продажу і зворотного викупу (угоди "репо"), які фактично забезпечують контрагенту прибуток кредитора, вважаються забезпеченими операціями фінансування. Цінні папери, реалізовані за такими угодами продажу та зворотного викупу, не припиняють визнаватися. Цінні папери не змінюють своєї класифікації у консолідованому звіті про фінансовий стан до тих пір, поки правонаступник не отримає право за договором або дорученням на продаж або повторну заставу цінних паперів. У цьому випадку вони змінюють класифікацію на дебіторську заборгованість з викупу. Відповідне зобов'язання подається у складі сум заборгованості перед іншими банками або в складі інших запозичених коштів.

  Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними внесками.

  Група робить визначені єдині соціальні внески до Державного пенсійного фонду України стосовно своїх працівників. Внески розраховуються як відсоток від поточної валової заробітної плати і відносяться на витрати того періоду, у якому вони були понесені. Дискреційні пенсії та інші виплати після виходу на пенсію включаються до складу витрат на оплату праці у консолідованому звіті про прибутки або збитки.

  Виплати працівникам: пенсійний план із визначеними виплатами.

  Група здійснює виплати одноразових сум, виплати при досягненні певного віку та інші виплати, визначені у колективній угоді. Зобов'язання, визнане у консолідованому звіті про фінансовий стан стосовно пенсійного плану із визначеними виплатами, є теперішньою вартістю зобов'язання за пенсійним планом із визначеними виплатами на звітну дату. Зобов'язання за пенсійним планом із визначеними виплатами розраховується щороку із використанням методу прогнозної кредитної одиниці.

  Теперішня вартість зобов'язання за пенсійним планом із визначеними виплатами визначається шляхом дисконтування очікуваного майбутнього вибуття грошових коштів із використанням відсоткових ставок за високоліквідними корпоративними облігаціями, деномінованими у валюті, у якій здійснюються виплати, і які мають терміни погашення, які приблизно відповідають умовам відповідного пенсійного зобов'язання.

  Актуарні прибутки та збитки, які виникають у результаті досвіду внесення коригувань та змін в актуарні припущення, відносяться до інших сукупних доходів того періоду, у якому вони виникають. Витрати на вартість послуг минулих періодів визнаються негайно у складі консолідованого звіту про прибутки та збитки.

  28. Істотні облікові оцінки та судження

  Застосування облікової політики групи вимагає від керівництва використання професійних суджень, оцінок та припущень стосовно балансової вартості активів та зобов'язань, інформація про які не є такою очевидною у інших джерелах. Оцінки та пов'язані з ними припущення базуються на історичному досвіді та інших факторах, які, на думку керівництва, вважаються доцільними у цих обставинах. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок.

  Оцінки та відповідні припущення переглядаються на постійній основі.

  Результати переглядів облікових оцінок визнаються у тому періоді, в якому здійснюється такий перегляд, якщо результат перегляду впливає лише на цей період або у періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо результат перегляду впливає на поточний та майбутній періоди.

  Істотні професійні судження під час застосування облікової політики.

  Нижче наведені істотні судження, крім тих для яких вимагається здійснення оцінок, які зробило керівництво у процесі застосування облікової політики Групи і які мають найістотніший вплив на суми, визнані у консолідованій фінансовій звітності.

  Інвестиція у ПАТ "Укрнафта". Група володіє пакетом у розмірі 50% + 1 акція прав голосу у ПАТ "Укрнафта". Решта знаходиться у власності обмеженої кількості інвесторів. У березні 2015 року згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" кворум для проведення загальних зборів акціонерів було знижено від 60% + 1 акція до 50% + 1 акція. Після цих змін та заміни Наглядової ради у ПАТ "Укрнафта" у липні 2015 року компанія відновила контроль над ПАТ "Укрнафта" із 22 липня 2015 року. Відповідно, інвестиція у ПАТ "Укрнафта" обліковується як інвестиція у дочірнє підприємство, починаючи із цієї дати (Примітка 23). Компанія розглядає цю зміну як операцію об'єднання підприємств і, відповідно, застосувала метод придбання.

  Основні джерела невизначеності оцінок.

  Нижче наведені основні припущення стосовно майбутнього та інші основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, щодо яких існує значний ризик того, що вони стануть причиною суттєвих коригувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року.

  Зобов'язання із виплат працівникам.

  Група оцінює зобов'язання за виплатами після виходу на пенсію та іншими виплатами працівникам із використанням методу прогнозної кредитної одиниці на основі актуарних припущень, які відображають найкращі оцінки керівництва щодо змінних величин, які визначають кінцеву вартість виплат після виходу на пенсію та інших виплат працівникам. Теперішня вартість пенсійних зобов'язань залежить від цілої низки факторів, які визначаються на актуарній основі із використанням низки припущень. Основні припущення, які використовуються під час визначення чистої вартості (доходів) для пенсій, включають ставку дисконтування та очікуване збільшення рівня заробітної плати. Будь-які зміни у цих припущеннях вплинуть на балансову вартість пенсійних зобов'язань. Оскільки не існує довгострокових, високоліквідних корпоративних або облігацій внутрішньої державної позики, випущених у гривнях, необхідні істотні професійні судження для оцінки відповідної ставки дисконтування. Основні припущення подано у Примітці 15.

  Визнання відстрочених податкових активів.

  Відстрочений податковий актив, визнаний у консолідованому звіті про фінансовий стан, являє собою податок на прибуток до відшкодування шляхом майбутніх вирахувань із оподатковуваного прибутку. Відстрочені податкові активи відображаються у тій мірі, в якій вірогідна реалізація відповідної податкової вигоди. Під час визначення майбутнього оподатковуваного прибутку та суми податкових вигід, які вірогідно отримати у майбутньому, керівництво робить професійні судження та застосовує оцінки на основі історичного оподатковуваного прибутку та очікувань щодо майбутніх доходів, які, як передбачається, будуть достатніми за відповідних обставин.

  Податкове законодавство.

  Українське податкове, валютне і митне законодавство продовжує розвиватися. Спірні нормативні акти стають причиною різних тлумачень. На думку керівництва, його тлумачення є належними і надійними, але немає гарантій того, що вони не стануть причиною претензій з боку податкових органів (Примітка 22).

  Витрати на виведення об'єктів з експлуатації. Забезпечення на виведення активів з експлуатації являє собою теперішню вартість витрат на виведення нафтогазових об'єктів з експлуатації, яку очікується понести у майбутньому (Примітка 15). Ці забезпечення були визнані на основі внутрішніх оцінок групи.

  Основні оцінки включають майбутні ринкові ціни на необхідні витрати із виведення об'єктів з експлуатації і базуються на ринкових умовах та факторах. Додаткова невизначеність стосується строків витрат на виведення об'єктів з експлуатації, які залежать від виснаження родовищ, майбутніх цін на нафту і газ і, як результат, очікуваного моменту у часі, коли не очікується отримання майбутніх економічних вигід у виробництві.

  Зміни цих оцінок можуть призвести до суттєвих змін у резервах, визнаних у консолідованому звіті про фінансовий стан.

  Амортизація активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу, та знос і виснаження нафтогазових активів. Нафтогазові активи виснажуються із використанням методу суми одиниць продукції. Вартість експлуатаційних свердловин амортизується протягом існування підтверджених розроблених запасів. Витрати на отримання ліцензії, будівництво об'єктів загального призначення та майбутнє виведення з експлуатації амортизуються протягом усього періоду існування загальних доведених запасів. Зміни в оцінках стосовно обсягів виробництва, підтверджених розроблених запасів та загальних доведених запасів у сторону зменшення або збільшення можуть призвести до зміни в обліку використання відповідних активів. Зменшення доведених розвіданих запасів у результаті майбутніх перевірок та виробництва призведе до збільшення витрат на знос, виснаження та амортизацію.

  На сьогодні група використовує прямолінійний метод амортизації активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу. Після прийняття рішення Арбітражного Трибуналу щодо рішення Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма (Примітка 22), та з урахуванням того, що буде використано нові тарифи, а також що Газпром не бронюватиме вхідні потужності після 2019 року, група перегляне метод амортизації, або зменшить залишковий термін використання активів, залучених у діяльності з транзиту природного газу. Водночас, якщо очікування щодо відсутності транзиту природного газу після 1 січня 2020 року зміниться, це може бути підставою для зменшення тарифу внаслідок подовження залишкового терміну використання таких активів, та збереження прямолінійного методу амортизації.

  Оцінка запасів нафти і газу.

  Комерційні запаси — це очікувана кількість сирої нафти, природного газу та газового конденсату, геологічні, фізичні й інженерні властивості яких достовірно свідчать про те, що такі запаси можуть бути видобуті з відомих покладів протягом майбутніх років за існуючих умов. Комерційні запаси, що використовуються під час розрахунку виснаження, для цілей тестування на предмет зменшення корисності активів визначаються на допомогою оцінки існуючих запасів нафти та газу, коефіцієнтів видобутку, операційних умов, майбутніх цін на газ та нафту і державного регулювання. Остання повна оцінка запасів нафти і газу проводилася станом на 31 грудня 2014 року, а більша частина запасів нафти була переоцінена станом на 30 червня 2016 року. Оцінка запасів нафти і газу за своєю суттю характеризується непевністю та потребує перегляду з появою нової геологічної та інженерної інформації або змін в економічних факторах. Відповідно, оцінка амортизаційних відрахувань та дисконтованих грошових потоків для проведення переоцінки, також будуть переглянуті.

  Переоцінка основних засобів.

  Керівництво проводить аналіз, щоб оцінити, чи балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю, суттєво відрізняється від їх справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Така оцінка проводиться щорічно та ґрунтується на аналізі цін, цінових індексів, технологічних змінах, змінах валютних курсів та інших релевантних факторах. У випадку, коли результати аналізу свідчать про те, що балансова вартість основних засобів суттєво відрізняється від справедливої їх вартості, керівництво залучає незалежних оцінювачів для проведення оцінки справедливої вартості основних засобів.

  За результатами такого аналізу станом на 31 грудня 2016 року, керівництво прийшло до висновку, що балансова вартість основних засобів, що обліковуються за переоціненою вартістю не відрізняється суттєво від їх справедливої вартості, і переоцінка основних засобів на цю дату не проводилась. Остання оцінка справедливої вартості основних засобів незалежним оцінювачем була проведена станом на 31 грудня 2015 року. 

  Керівництво також переглядає балансову вартість активів для визначення, чи не існують будь-які ознаки зменшення корисності.

  Під час оцінки загального зменшення корисності активи, які не генерують окремих потоків грошових коштів, включаються до відповідних одиниць, які генерують грошові кошти. Ознаки зменшення корисності основних засобів включають аналіз ринкових умов, утилізацію активів та здатність використати актив для альтернативних цілей. Якщо існують ознаки зменшення корисності, Група здійснює оцінку суми відшкодування (більшої з двох величин: справедливої вартості, за вирахуванням витрат на продаж, та вартості під час використання), порівнює її з балансовою вартістю і відображає зменшення корисності у тій мірі, в якій балансова вартість перевищує суму відшкодування. Керівництво групи не виявило загальних індикаторів зменшення корисності станом на 31 грудня 2016 року.

  Строки корисного використання інших основних засобів.

  Основні засоби групи, за виключенням нафтогазових активів, амортизуються із використанням прямолінійного методу протягом очікуваних строків їхнього корисного використання, які базуються на бізнес-планах керівництва та операційних оцінках.

  Група переглядає очікувані строки корисного використання основних засобів на кінець кожного річного звітного періоду. Перегляд базується на поточному стані активів та очікуваному періоді, протягом якого вони продовжуватимуть приносити економічні вигоди для групи. Будь-які зміни очікуваних строків корисного використання або залишкової вартості відображаються на перспективній основі від дати зміни.

  Знецінення торгової дебіторської заборгованості та передплат виданих.

  Керівництво оцінює вірогідність знецінення торгової дебіторської заборгованості на основі аналізу окремих рахунків. Фактори, які беруться до уваги, включають аналіз погашення торгової дебіторської заборгованості у порівнянні із історією виплат, кредитними умовами, наданими клієнтам, та доступною ринковою інформацією щодо здатності контрагента здійснити оплату. У випадку якщо фактичне відшкодування буде меншим за оцінки керівництва, група може бути змушена відобразити додаткові витрати на знецінення.

  Оцінка запасів.

  Запаси відображаються за меншою з двох величин: первісної вартості або чистої вартості реалізації. Під час оцінки чистої вартості реалізації своїх запасів керівництво базує свої оцінки на різних припущеннях, включно з поточними ринковими цінами.

  На кожну звітну дату група здійснює оцінку своїх запасів на предмет надлишкової кількості та старіння і, у випадку необхідності, відображає резерв на зменшення запасів стосовно застарілих та неходових товарів. Цей резерв вимагає використання припущень стосовно майбутнього використання запасів. Ці припущення базуються на інформації про віковий аналіз запасів та прогнозний попит. Будь-які зміни в оцінках можуть вплинути на суму резервів на запаси, які можуть знадобитися.

  29. Прийняття до застосування нових або переглянутих стандартів та тлумачень

  Прийняття до застосування нових і переглянутих Міжнародних стандартів фінансової звітності.

  Такі стандарти були вперше прийняті до застосування групою за фінансовий рік, який починається на або після 1 січня 2016 року:

  • Поправки до МСФЗ 12 "Розкриття інформації щодо часток в інших підприємствах";

  • Поправки до МСФЗ 11 "Спільна діяльність" — Облік операцій придбання часток у спільній діяльності;

  • Поправки до МСБО 1 "Подання фінансової звітності" — Ініціатива щодо розкриття інформації;

  • Поправки до МСБО 16 "Основні засоби" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" — Роз'яснення щодо застосування прийнятних методів обліку зносу та амортизації;

  • МСФЗ 14 "Відстрочені рахунки тарифного регулювання";

  • Поправки до МСБО 27 "Окрема фінансова звітність" — Застосування методу участі в капіталі в окремій фінансовій звітності;

  • Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2012-2014 років.

  Прийняття до застосування поправок до стандартів не завдало жодного впливу на консолідований фінансовий стан або показники діяльності групи, відображені у консолідованій фінансовій звітності, і не призвели до будь-яких змін в обліковій політиці групи та сумах, відображених за поточний або попередні роки.

  Стандарти і тлумачення випущені, але які ще не набули чинності. На дату затвердження цієї консолідованої фінансової звітності такі стандарти і тлумачення, а також поправки до стандартів, були випущені, але іще не набули чинності:

   Стандарти/тлумачення Набувають чинності для річних облікових періодів, які починаються на або після
  Поправки до МСБО 12 "Податок на прибуток" – Визнання відстрочених податкових активів стосовно нереалізованих збитків 1 січня 2017 року
  Поправки до МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів" – Ініціатива щодо розкриття інформації  1 січня 2017 року
  МСФЗ 15 "Доходи від реалізації за договорами з клієнтами" 1 січня 2018 року
  МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" 1 січня 2018 року
  Поправки до МСФЗ 2 "Платіж на основі акцій" – Класифікація та оцінка операцій із виплатами на основі акцій 1 січня 2018 року
  МСФЗ 16 "Оренда" 1 січня 2019 року
  Поправки до МСФЗ 10 "Консолідована фінансова звітність" та МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства" – Продаж або внесок активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством Дата набуття чинності не визначена
  КТМФЗ 22 "Операції в іноземній валюті та передоплата відшкодування" 1 січня 2018 року
  Поправки до МСФЗ 4 Застосування МСФЗ 9 "Фінансові інструменти" разом із МСФЗ 4 "Страхові контракти" 1 січня 2018 року
  Поправки до МСБО 40 "Переведення об"єктів інвестиційної нерухомості" 1 січня 2018 року
  Щорічні вдосконалення МСФЗ за період 2014-2016 років 1 січня 2018 року

  На разі керівництво компанії здійснює оцінку впливу від застосування поправок до МСБО 1 — Ініціатива щодо розкриття інформації, поправок до МСФЗ 10 та МСБО 28 — Продаж або внесок активів між інвестором та його асоційованим або спільним підприємством, поправок до МСФЗ 11, щорічних вдосконалень МСФЗ, МСФЗ 15 "Доходи від реалізації за договорами з клієнтами" та МСФЗ 9 "Фінансові інструменти".

  Щодо інших стандартів та тлумачень, то керівництво очікує, що їхнє прийняття до застосування не матиме суттєвого впливу на консолідовану фінансову звітність групи у майбутніх періодах.

  <<Попередній розділ
   
  Повернутися на головну